NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Toepasselijk arbeidsrecht: tewerkstelling door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch)

Voorafgaande opmerkingen 

De vraag met betrekking tot het toepasselijk arbeidsrecht stelt zich zowel in het geval van tijdelijke tewerkstelling (detachering) als in het geval van permanente tewerkstelling en zowel in het geval van tewerkstelling van een werknemer in België door een werkgever gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, als omgekeerd.

In deze gevallen kan er een wetsconflict ontstaan tussen het arbeidsrecht dat van toepassing is in het land waar de werkgever gevestigd is (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk) en het arbeidsrecht dat van toepassing is in het land waar de werknemer effectief wordt tewerkgesteld.

De Europese Raad heeft beslist om de brexit uit te stellen tot uiterlijk 1 november 2019.
De brexit kan echter vroeger intreden:

 • Als het terugtrekkingsakkoord wordt goedgekeurd door de bevoegde parlementen. In dat geval treedt het terugtrekkingsakkoord in werking op de eerste dag van de volgende maand;
 • Als het terugtrekkingsakkoord niet werd goedgekeurd en het Verenigd Koninkrijk geen Europese verkiezingen houdt in mei 2019. In dat geval is er een no-dealbrexit op 1 juni 2019.

NB: ‘Brexitdag’ refereert in deze uiteenzetting naar het moment waarop de brexit in werking treedt, met andere woorden het moment waarop het Verenigd Koninkrijk effectief uit de Europese Unie is gestapt (al dan niet met een terugtrekkingsakkoord).

Toepasselijke rechtsregels voor de brexitdag 

Voor de ‘brexitdag’ blijft het Europees recht bepalen welk nationaal arbeidsrecht er van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.

Tijdelijke tewerkstelling (detachering) 

De tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch) is detachering in de zin van de Europese richtlijn 96/71/EG.

 • In geval van detachering van werknemers vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België is –wat betreft het arbeidsrecht- de Belgische wet van 5 maart 2002 betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, van toepassing. Deze wet heeft de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG omgezet in Belgisch recht. Meer informatie hierover is te vinden via de volgende webpagina’s : 
      
 • In geval van detachering van werknemers vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk, dient u contact op te nemen met het Britse verbindingsbureau over de toepasselijke arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden.

Permanente tewerkstelling (toepassing van Rome I Verordening) 

In geval van permanente tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch) , zal het toepasselijk arbeidsrecht bepaald worden op basis van het Internationaal Privaatrecht, voornamelijk door de Europese Verordening 593/2008 “Rome I”.
 

 • Het algemeen principe van de Rome I Verordening is dat de partijen zelf kunnen kiezen welk arbeidsrecht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst (zie artikel 3 van de Rome I Verordening).
    
 • Zoals bepaald in artikel 8 van de Rome I Verordening kan de rechtskeuze van de partijen echter niet tot gevolg hebben dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht van het land dat bij gebreke van rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn geweest, zijnde de dwingende bepalingen van:
   
  • Het recht van het land waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht (eerste criterium); of
  • Bij gebreke daarvan ,het recht van het land waar zich de vestiging bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen (tweede criterium);
  • Indien uit het geheel van de omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land, het recht van dat andere land (derde criterium).
     
   
 • Bovendien, zoals bepaald in artikel 9, laat de Rome I Verordening toe dat men de bepalingen van bijzonder dwingend recht van een ander land toepast, ongeacht het arbeidsrecht dat de partijen hebben gekozen. In geval van een geschil zal de rechter in principe steeds zijn “eigen” bepalingen van bijzonder dwingend recht toepassen.
   

Toepasselijke rechtsregels vanaf de brexitdag  

In geval van terugtrekkingsakkoord 

Het ontwerp van terugtrekkingsakkoord voorziet in een transitieperiode tot en met eind 2020 (waarin het Verenigd Koninkrijk weliswaar geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie maar waarin de Europese regelgeving van toepassing blijft op het Verenigd Koninkrijk en de Britse burgers).

Tijdens de transitieperiode (vanaf de brexitdag tot en met 31 december 2020)

 

 • Tijdelijke tewerkstelling (detachering)
   

Het betreft hier de tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

Zoals hierboven reeds vermeld, blijft in de transitieperiode het Europees Recht van toepassing. Op vlak van detachering verandert er bijgevolg niets gedurende de transitieperiode.
 

 • Permanente tewerkstelling
   

Het betreft hier de situatie waarbij een werknemer permanent wordt tewerkgesteld in België of in het Verenigd Koninkrijk  door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

Ook hier blijft gedurende de transitieperiode in ieder geval het Europees recht van toepassing zodat op vlak van de Rome I Verordening niets wijzigt tot en met 31 december 2020.


Na de transitieperiode (vanaf 1 januari 2021) 

 • Tijdelijke tewerkstelling (detachering) 

Het betreft hier de tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

In geval van detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België voorziet de richtlijn 96/71/EG uitdrukkelijk dat de ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat geen lidstaat is, geen gunstiger behandeling mogen krijgen dan in een lidstaat gevestigde ondernemingen. In de huidige stand van de wetgeving zal de Belgische detacheringswet van 5 maart 2002 bij detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België, ook na de transitieperiode van toepassing blijven.

In geval van detachering vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk, zal de mate waarin het nog mogelijk zal zijn om na de transitieperiode werknemers te detacheren naar het Verenigd Koninkrijk, afhangen van de afspraken die in dit kader zullen worden gemaakt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

 

 • Permanente tewerkstelling 

Het betreft hier de situatie waarbij een werknemer permanent wordt tewerkgesteld in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

Permanente tewerkstelling in België  

Wat betreft de permanente tewerkstelling van werknemers in de Europese Unie door Britse werkgevers voorziet het ontwerp van terugtrekkingsakkoord geen bepalingen.

Zelfs zonder specifieke bepalingen hieromtrent in het terugtrekkingsakkoord, blijft de Rome I Verordening evenwel van toepassing op het grondgebied van de Europese Unie, zelfs wanneer de partijen van de arbeidsovereenkomst hebben gekozen voor het recht van een derde land.
In geval van permanente tewerkstelling in België door een Britse werkgever, zal de Rome I Verordening bijgevolg van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, in geval van een geschil bij een Belgisch gerecht, zal de rechter de Rome I Verordening toepassen, zelfs wanneer beide partijen in de arbeidsovereenkomst gekozen hebben voor de toepassing van het Brits recht. Via deze link vindt u meer informatie over de bepaling van het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst op basis van de Rome I Verordening. 

 

Permanente tewerkstelling in het Verenigd Koninkrijk 

In dit geval, voorziet het terugtrekkingsakkoord enkel dat de Rome I Verordening van toepassing blijft voor de overeenkomsten die gesloten zijn voor het einde van de transitieperiode.

Wat betreft de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden na het einde van de transitieperiode zal de Rome I Verordening niet langer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. In dergelijk geval zal men moeten nagaan welke arbeidsvoorwaarden er van toepassing zullen zijn in het Verenigd Koninkrijk, volgens het Britse recht.

Bij gebrek aan terugtrekkingsakkoord 

Wat dit betreft moeten er twee hypotheses voor ogen gehouden worden.

 • Enerzijds is er een mogelijkheid dat er geen terugtrekkingsakkoord wordt afgesloten en dat het Verenigd Koninkrijk geen Europese verkiezingen heeft georganiseerd in mei 2019. In dat geval is er sprake van een no-dealbrexit. De brexitdag is bijgevolg 1 juni 2019. Er zal geen transitieperiode zijn en het Verenigd Koninkrijk wordt een ‘derde land’ vanaf 1 juni 2019.
    
 • Anderzijds is het mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk wel Europese verkiezingen organiseert in mei 2019, maar dat er geen terugtrekkingsakkoord wordt afgesloten voor 31 oktober 2019. In dat geval is er eveneens sprake van een no-dealbrexit. De brexitdag is bijgevolg 1 november 2019. Er zal evenmin een transitieperiode zijn en het Verenigd Koninkrijk wordt een ‘derde land’ vanaf 1 november 2019.
   
    
 • Tijdelijke tewerkstelling (detachering) 

Het betreft hier de tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

In het geval van detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België, bepaalt de Richtlijn 96/71/EG, meer bepaald wat betreft de toepasselijke arbeidsvoorwaarden, dat ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat geen lidstaat is, geen gunstiger behandeling mogen krijgen dan in een lidstaat gevestigde ondernemingen. In de huidige standvan de wetgeving zal de Belgische detacheringswet van 5 maart 2002 bij detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België, ook na de transitieperiode van toepassing blijven.

In het geval van detachering vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk, zal de Detacheringsrichtlijn van 96/71/EG niet meer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. Er zal dus moeten bekeken worden of detachering vanuit Europese ondernemingen naar het Verenigd Koninkrijk nog mogelijk is, en onder welke voorwaarden dit kan gebeuren.
 
 

 • Permanente tewerkstelling 

Het betreft hier de situatie waarbij een werknemer permanent wordt tewerkgesteld in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

In het geval van permanente tewerkstelling in België, zal de Rome I Verordening van toepassing zijn. Dit geldt zelfs wanneer de partijen van de arbeidsovereenkomst hebben gekozen voor het recht van een derde land. Bijvoorbeeld, in geval van een geschil bij een Belgisch gerecht, zal de rechter de Rome I Verordening toepassen, zelfs wanneer beide partijen in de arbeidsovereenkomst gekozen hebben voor de toepassing van het Brits recht.
 

In het geval van permanente tewerkstelling in het Verenigd Koninkrijk zal de Rome I Verordening vanaf de brexitdag niet meer van toepassing zijn, aangezien het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer zal zijn van de Europese Unie. In dergelijk geval zal men moeten nagaan welke arbeidsvoorwaarden er van toepassing zullen zijn in het Verenigd Koninkrijk, volgens het Britse recht.


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens