NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tewerkstelling buitenlandse stagiairs in België

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Voorstelling

Om als stagiair in België tewerkgesteld te kunnen worden dient de buitenlandse onderdaan in principe over een arbeidskaart te beschikken. Die voorwaarde geldt niet voor de onderdaan van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (met name de Europese Unie, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland.

Voor stagiairs voorziet de regelgeving evenwel in een aantal gevallen van vrijstelling van verplichting van arbeidskaart (naast de reeds vermelde vrijstelling voor onderdanen van de Europese Economische Ruimte).

Onder stagiairs wordt verstaan, de personen die een stage volgen, d.w.z. de opleiding, bij een werkgever, als voortzetting van een voorafgaandelijke vorming bevestigd door een diploma of een studiegetuigschrift.

De werkgever van de stagiair dient een arbeidsvergunning te bekomen als de stagiair onderworpen is aan de verplichting van de arbeidskaart.

Vrijstellingen

Zijn vrijgesteld van de verplichting een arbeidskaart te verkrijgen:

 • studenten die ten behoeve van hun studies in België, verplichte stages verrichten;
 • stagiairs die tewerkgesteld worden door een Belgische overheid;
 • stagiairs die tewerkgesteld worden door een internationale instelling van publiek recht in België gevestigd en waarvan het statuut geregeld wordt door een in werking getreden verdrag, of die tewerkgesteld worden in het kader van een programma goedgekeurd door die instelling.

Arbeidsvergunning en arbeidskaart

De werkgever die een stagiair wenst tewerk te stellen dient een arbeidsvergunning aan te vragen bij de bevoegde gewestelijke overheid.

Die arbeidsvergunning wordt toegekend  zonder verder onderzoek van de arbeidsmarkt, maar onder bepaalde voorwaarden.

De stagiair moet minstens achttien en niet meer dan dertig jaar oud zijn op de datum van toekenning van de arbeidsvergunning en arbeidskaart.
Hij dient de verbintenis aan te gaan gedurende de stageperiode geen dienstbetrekking in België uit te voeren.

De stage dient voltijds te zijn, mag de twaalf maanden niet overschrijden en moet het voorwerp uitmaken van een stageovereenkomst, met vermelding van het aantal uren van opleiding en het bedrag van het loon dat niet lager mag zijn dan het wettelijk minimumloon (hierbij inbegrepen het bedrag van eventuele beurzen).

De stage dient vergezeld te zijn van een opleidingsprogramma. De leeftijdslimiet van dertig jaar is niet van toepassing op stagiairs aangeworven door een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling.

De stagiair zelf ontvangt een arbeidskaart B bij toekenning van de arbeidsvergunning aan de werkgever.

Regelgevende teksten

 • Wet van 30 april betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 21 mei 1999).
 • Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 26 juni 1999).

Bijkomende inlichtingen

 •  Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:
  • Bij zijn gemeente;
  • Bij de FOD Binnenlandse Zaken
   Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
   Antwerpsesteenweg 59 B
   1000 Brussel
   Tel.: 02/206 13 00, fax: 02/206 14 55
   Internet: http://www.ibz.fgov.be en http://www.dofi.fgov.be 
    
   
 • Over de toegangsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:
  • Bij zijn gemeente;
  • Bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
   Dienst vestiging en sociale zaken
   Karmelietenstraat 15
   1000 Brussel
   Tel.: 02/501 81 11, fax: 02/501 38 38
   Internet: http://www.diplomatie.be en http://www.eurovisa.info 
    
   
 • Over de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten A,B en C:
  • Ministère de la Région wallonne
   Division de l'emploi et de la formation
   Place de Wallonie 1
   5100 Namur
   Tel.: 081/33 31 11, fax: 081/33 43 22
   Internet: http://emploi.wallonie.be 
  • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
   Brussel economie en werkgelegenheid
   Vooruitgangstraat 80
   1035 Brussel
   Tel.: 02/204 13 99, fax: 02/204 15 28
   Internet: http://werk-economie-emploi.brussels/ 
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
   Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   Cel Migratie
   Koning Albert II laan 35, bus 21
   1030 Brussel
   Tel.: 02/553 39 42, fax: 02/553 44 22
   Internet: http://www.werk.be 
  • Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
   Abteilung, Beschäftigung, Gesundheit und Soziales
   Gospertstrasse 1
   4700 Eupen
   Tel.: 087/59 64 86, fax: 087/55 64 73
   Internet: http://www.dglive.be 
   

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites