NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tewerkstelling van studenten

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Voorstelling

De buitenlandse studenten die geen onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (+ Zwitserland) en die gemachtigd zijn tot een verblijf in België kunnen worden tewerkgesteld als bezoldigde werknemer als zij in het bezit zijn van een arbeidskaart. Zij zijn evenwel tijdens de schoolvakanties vrijgesteld van de verplichting een arbeidskaart te bezitten.

De buitenlandse studenten afkomstig uit een land van de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de Belgische studenten, zelfs als ze geen onderwijs volgen in België of hier niet verblijven. 

Opmerking: Bulgaarse en Roemeense studenten moeten, hoewel zij onderdaan zijn van een lidstaat van de EU, ook in het bezit zijn van een arbeidskaart tijdens de overgangsperiode. Deze periode loopt af op 31.12.2013. 

Arbeidskaart C

Deze kan worden afgeleverd aan de studenten die wettig in België verblijven en die in een onderwijsinrichting in België ingeschreven zijn voor het volgen van onderwijs met een volledig leerplan, voor arbeidsprestaties buiten de schoolvakanties, voor zover hun tewerkstelling twintig uren per week niet overschrijdt en deze verenigbaar is met hun studies.

De arbeidskaart C is geldig voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen. Zij heeft een maximale duur van een jaar en kan worden hernieuwd. Als de werknemer in het bezit is van een arbeidskaart C, moet de werkgever geen arbeidsvergunning bekomen.

Aanvraag om arbeidskaart C en hernieuwing

De arbeidskaart C wordt aangevraagd door de betrokken student bij de gewestelijke dienst van de Forem, de VDAB of het Arbeitsamt van zijn verblijfplaats in België. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient de indiening rechtstreeks bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te gebeuren.

De arbeidskaart C wordt afgeleverd aan de aanvrager door tussenkomst van het gemeentebestuur waar hij in België verblijft.

Elke aanvraag om verlenging van de arbeidskaart C dient ten minste één maand voor het verstrijken ervan te worden ingediend, onder dezelfde vorm als voor de indiening van de initiële aanvraag.

Regelgevende teksten

 • Wet van 30 april  betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 21 mei 1999).
 • Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 26 juni 1999) gewijzigd door het Koninklijk besluit van 6 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 27 februari 2003).
 • Koninklijk besluit van 2 april 2003 tot bepaling van de modaliteiten van indiening van de aanvragen en van aflevering van de arbeidskaart C (Belgisch Staatsblad van 9 april 2003).

Meer informatie

 
Meer informatie over de volgende thema’s gelinkt aan studentenarbeid kan u vinden via volgende links:
   

Bijkomende inlichtingen

 • Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:
  • Bij zijn gemeente
  • Bij de FOD Binnenlandse Zaken
   Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
   Antwerpsesteenweg 59 B
   1000 Brussel
   Tel.: 02/206 13 00, fax: 02/206 14 55
   Internet: http://www.ibz.fgov.be en http://www.dofi.fgov.be 
   
 • Over de toegangsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:
  • Bij zijn gemeente
  • Bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
   Dienst vestiging en sociale zaken
   Karmelietenstraat 15
   1000 Brussel
   Tel.: 02/501 81 11, fax: 02/501 38 38
   Internet: http://www.diplomatie.be en http://www.eurovisa.info 
   
 • Over de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten A, B en C:
   
  • Service public de Wallonie
   Division de l'emploi et de la formation
   Place de Wallonie 1
   5100 Namur
   Tel.: 081/33 31 11, fax: 081/33 43 22
   Internet: http://emploi.wallonie.be 
    
  • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
   Brussel economie en werkgelegenheid
   Vooruitgangstraat 80
   1035 Brussel
   Tel.: 02/204 13 99, fax: 02/204 15 28
   Internet: http://werk-economie-emploi.brussels/ 
    
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
   Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   Cel migratie
   Koning Albert II laan 35, bus 21
   1030 Brussel
   Tel.: 02/553 39 42, fax: 02/553 44 22
   Internet: http://www.werk.be 
    
  • Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
   Abteilung, Beschäftigung, Gesundheit und Soziales
   Gospertstrasse 1
   4700 Eupen
   Tel.: 087/59 64 86, fax: 087/55 64 73
   Internet: http://www.dglive.be 
   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites