NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Voorstelling

Om in België te mogen werken moeten buitenlandse werknemers over een geldige arbeidskaart beschikken. Die voorwaarde geldt niet voor onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de landen van de Europese Unie en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland en voor sommige categorieën van werknemers.

De Belgische werkgevers moeten een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B aanvragen als ze een buitenlandse werknemer willen tewerkstellen (tenzij die reeds een arbeidskaart A of C heeft). Op basis van die arbeidsvergunning kan de vreemdeling een visum aanvragen.

Het visum

Onderdanen van alle landen buiten de Europese Unie, IJsland, Monaco, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland die langer dan drie maanden in België willen blijven, zijn onderworpen aan de visumplicht. Ze moeten voorafgaandelijk en uitdrukkelijk een visum aanvragen en hebben gekregen in de vorm van een bijzonder soort visum (de machtiging voor voorlopig verblijf): het Schengen-visum type D. De aanvraag moet gebeuren bij de Belgische diplomatieke of consulaire posten in het land waar de visumaanvrager woont.

De vreemdeling die naar België wil komen om er te werken dient in het bezit te zijn van een reisdocument (paspoort) dat minstens een jaar geldig is, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag over de laatste vijf jaar, een geneeskundig getuigschrift te verkrijgen bij een door de ambassade erkende geneesheer en een arbeidsvergunning. Die arbeidsvergunning moet aangevraagd worden door een Belgische werkgever en wordt afgeleverd samen met de arbeidskaart B. Bovendien moet de aanvraag tijdig worden ingediend om een eventueel onderzoek door de Dienst Vreemdelingenzaken mogelijk te maken.

Wanneer het visum toegekend is en de vreemdeling in België aankomt, dient hij zich bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats te melden om zijn verblijf in België verder te regulariseren.

De arbeidskaart

Er bestaan drie types arbeidskaarten:

 • de arbeidskaart A geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor onbepaalde tijd. Ze wordt toegekend aan de buitenlandse onderdaan die, over een maximale periode van tien jaar wettig en ononderbroken verblijf onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, bewijst dat hij vier jaar arbeid met een arbeidskaart B heeft verricht.
  In bepaalde gevallen kan de termijn van vier jaar teruggebracht worden tot twee of drie jaar. Bepaalde perioden (bv. perioden van ziekte...) worden overigens gelijkgesteld met arbeidsperioden.
  Bepaalde perioden worden daarentegen niet in aanmerking genomen, zelfs als ze gedekt worden door een arbeidskaart B (bv. stage, gedetacheerde werknemer, ...);
 • de arbeidskaart B is beperkt tot de tewerkstelling bij één werkgever en geldt voor maximum 12 maanden. De toekenning aan de werkgever van een arbeidsvergunning heeft automatisch tot gevolg dat de arbeidskaart B aan de betrokken werknemer wordt toegekend. Het is dan ook de werkgever die de aanvraag moet indienen;
 • de arbeidskaart C geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor bepaalde tijd. Ze wordt toegekend aan bepaalde categorieën buitenlandse onderdanen die slechts over een beperkt of onzeker verblijfsrecht in België beschikken (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen, ...).

Modaliteiten voor het indienen van de aanvraag

De arbeidskaart A

De aanvraag van de arbeidskaart A moet gebeuren door de buitenlandse werknemer zelf via een modelformulier die ter beschikking worden gesteld bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling: 

 • de Dienst Migratie in Vlaanderen
 • de FOREM in Wallonië
 • het Arbeitsamt in het Duitstalig landsgedeelte.  

De aanvraag moet ingediend worden bij de Dienst Migratie, het FOREM- of het Arbeitsambt-kantoor dat bevoegd is voor de verblijfplaats van de werknemer.  Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient de indiening rechtstreeks bij het Ministerie te gebeuren.

Als de arbeidskaart wordt aangevraagd voor een werknemer die op regelmatige wijze in België verblijft, moeten de aanvraagformulieren vergezeld worden van een inlichtingenblad. Dit formulier is verkrijgbaar bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling en moet, nadat het werd ingevuld door de aanvrager, geviseerd worden door de burgemeester van de gemeente waar de werknemer verblijft. Daarna brengt de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling het dossier over naar de territoriaal bevoegde migratiedienst, waar de aanvraag behandeld wordt.

De aflevering van de arbeidskaart gebeurt door tussenkomst van het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de werknemer. De arbeidskaart wordt rechtstreeks aan de werknemer afgeleverd.

Als het antwoord negatief is, wordt de betrokkene per aangetekend schrijven van die beslissing op de hoogte gebracht. In dat geval kan hij binnen een maand na de dag van de ontvangst van weigering een gemotiveerd beroep indienen bij de bevoegde gewestminister.

De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B

De aanvraag van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B moet gebeuren door de werkgever die een werknemer van buitenlandse nationaliteit wil tewerkstellen, via modelformulieren die ter beschikking worden gesteld bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling: 

 • de Dienst Migratie in Vlaanderen
 • de FOREM in Wallonië
 • het Arbeitsamt in het Duitstalig landsgedeelte.  

De aanvraag moet ingediend worden bij de Dienst Migratie,  FOREM- of het Arbeitsamt-kantoor dat bevoegd is voor de plaats waar de werknemer zal tewerkgesteld worden.  Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verloop de aanvraagprocedure rechtstreeks bij het Ministerie.

De aanvraagformulieren moeten vergezeld worden van:

 • een geneeskundig getuigschrift als de vreemde werknemer voor de eerste keer in België tewerkgesteld wordt;
 • een inlichtingenblad als de arbeidskaart wordt aangevraagd voor een werknemer die op regelmatige wijze in België verblijft;
 • een arbeidsovereenkomst.

Daarna brengt de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling het dossier over naar de territoriaal bevoegde migratiedienst, waar de aanvraag behandeld wordt.

De arbeidsvergunning wordt alleen toegekend wanneer het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al of niet door een nog te volgen gepaste beroepsopleiding, geschikt is om de betrokken arbeidsplaats op een bevredigende wijze en binnen een billijke termijn in te nemen.

Na goedkeuring van de bevoegde migratiedienst wordt de arbeidsvergunning afgeleverd aan de werkgever. Aansluitend kan de werknemer die regelmatig in het land verblijft, zijn arbeidskaart afhalen op de gemeente waar hij verblijft. Indien de werknemer niet of onregelmatig in België verblijft, wordt de arbeidskaart afgeleverd aan de werkgever door tussenkomst van het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de werkgever of van de zetel van de onderneming. De bedoeling is dat hij die op zijn beurt bezorgt aan de werknemer.

De weigering van de arbeidsvergunning wordt per aangetekende brief aan de werkgever betekend. In dat geval kan hij, binnen een maand na de dag van ontvangst van weigering, een beroep indienen bij de bevoegde gewestminister.

Arbeidskaart C

De aanvraag van de arbeidskaart C moet gebeuren door de buitenlandse onderdaan via formulieren die ter beschikking worden gesteld bij de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling: 

 • de Dienst Migratie in Vlaanderen
 • de FOREM in Wallonië
 • het Arbeitsamt in het Duitstalig landsgedeelte.  

De aanvraag moet ingediend worden bij de Dienst Migratie, het FOREM- of het Arbeitsamt-kantoor dat bevoegd is voor de verblijfplaats van de werknemer.  Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dient de indiening rechtstreeks bij het Ministerie te gebeuren.

De aanvraag moet vergezeld worden van een inlichtingenblad dat ondertekend wordt door de burgemeester van de gemeente waar de aanvrager verblijft.

De arbeidskaart C wordt aan de aanvrager bezorgd via de gemeentelijke administratie van zijn verblijfplaats.

Hernieuwing van de vergunning en de arbeidskaart

Arbeidskaart B

Er kan een aanvraag ingediend worden voor een nieuwe arbeidsvergunning en een nieuwe arbeidskaart B, met het oog op een verdere tewerkstelling van dezelfde werknemer in hetzelfde beroep, al dan niet bij dezelfde werkgever. De aanvraag tot hernieuwing moet uiterlijk één maand vóór het verstrijken van de geldigheid van de lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart B door de werkgever ingediend worden.

De buitenlandse werknemer is niet verplicht hetzelfde beroep uit te oefenen waarvoor de eerste arbeidskaart B werd uitgereikt op voorwaarde dat hij een opleiding of herscholingscursus volgt of gevolgd heeft bij de VDAB, Bruxelles-Formation, FOREM, Arbeitsamt of een erkend centrum of een beroepsherscholing bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Arbeidskaart C

De aanvraag tot verlenging van de arbeidskaart C moet uiterlijk één maand vóór het verstrijken ervan ingediend worden, volgens dezelfde modaliteiten als de eerste aanvraag.

Regelgevende teksten

 • Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 21 mei 1999);
 • Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 26 juni 1999) gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 februari 2003 (Belgisch Staatsblad van 27 februari 2003);
 • Koninklijk besluit van 2 april 2003 tot bepaling van de modaliteiten van indiening van de aanvragen en van aflevering van de arbeidskaart C (Belgisch Staatsblad van 9 april 2003);
 • Koninklijk besluit van 7 oktober 2009 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers (Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2009).

Bijkomende inlichtingen

 • Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:
  • bij uw gemeente;
  • bij de FOD Binnenlandse Zaken
   Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken
   World Trade Center II
   Antwerpsesteenweg 59B
   1000 Brussel
   Tel.: 02 500 21 27
   Internet: http://www.ibz.fgov.be 
   
 • Over de toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:
  • bij uw gemeente;
  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
   Dienst vestiging en sociale zaken
   Karmelietenstraat 15
   1000 Brussel
   Tel.: 02 501 81 11, fax: 02 501 38 38
   Internet: http://www.diplomatie.be en http://www.eurovisa.info 
   
 • Over de arbeidsvergunning en de arbeidskaarten A, B en C:
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
   Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
   Cel Migratie
   Koning Albert II laan 35, bus 21
   1030 Brussel
   Tel.: 02 553 39 42, fax: 02 553 44 22
            e-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be 
            Internet: http://www.werk.be 
   
  • Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
   Vooruitgangstraat 80
   1035 Brussel
   Tel.: 02 204 13 99, fax: 02 204 15 28
   Internet: http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/ 
   
  • Ministère de la Région wallonne
   Division de l'emploi et de l'immigration
   Place de la Wallonie 1
   5100 Namur
   Tel.: 081 33 31 11, fax: 081 33 43 22
   Internet: http://emploi.wallonie.be 
   
  • Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Abteilung, Beschäftigung, Gesundheid und Soziales
   
 •  

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites