NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Voltijds brugpensioen

Voorstelling

Het conventioneel brugpensioen is een regeling die sommige oudere werknemers, in geval van ontslag, de mogelijkheid biedt om, naast de werkloosheidsuitkering, een aanvullende vergoeding te genieten die ten laste komt van de werkgever. Een conventioneel bruggepensioneerde krijgt dus geen traditioneel pensioen uitbetaald.

Er is een duidelijk onderscheid tussen het conventioneel brugpensioen en het vervroegd pensioen op 60 jaar. Over het vervroegd pensioen en het rustpensioen voor werknemers kan de Rijksdienst voor pensioenen meer informatie verschaffen.

De oudere werknemer moet door zijn werkgever worden ontslagen om het brugpensioen te kunnen genieten. Het is dus de werkgever die het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werknemer heeft geen verworven recht op het brugpensioen, zolang hij niet ontslagen is.

Het systeem van het conventioneel brugpensioen steunt op het bestaan van een collectieve arbeidsovereenkomst inzake het brugpensioen. De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 is toepasselijk op alle werknemers vanaf de leeftijd van 60 jaar die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor bedienden of een arbeidsovereenkomst voor werklieden, alsmede op de werkgevers die hen tewerkstellen. Daarnaast kan er een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten zijn in de sector of de onderneming.

Voorwaarden

Leeftijd

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 voorziet in de mogelijkheid om een aanvullende vergoeding te verkrijgen in geval van ontslag vanaf de leeftijd van 60 jaar. Het is mogelijk de brugpensioenleeftijd te verlagen tot 58 jaar op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de sector of de onderneming. In een beperkt aantal gevallen is het mogelijk de leeftijd nog te verlagen.

Anciënniteit

Om het brugpensioen te kunnen genieten, moet men een bepaald aantal jaren hebben gewerkt. De algemene anciënniteitsvereiste is vastgesteld op 25 jaar. Hiervoor komen de dagen in loondienst en een aantal daarmee gelijkgestelde periodes (bv. ziekte, verlof) in aanmerking.

Werkloosheidsuitkeringen en opzeggingstermijn

Om het brugpensioen te kunnen genieten moet de oudere werknemer recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Zowel voor arbeiders als voor bedienden moet de normale opzeggingstermijn nageleefd worden.

Verplichtingen van de werkgever

De werkgever verbindt er zich toe de bruggepensioneerde te vervangen door een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of een gelijkgesteld persoon, en aan de bruggepensioneerde een aanvullende vergoeding boven de werkloosheidsuitkering te betalen tot de pensioenleeftijd. De werkgever moet bovendien de bijzondere bijdragen op het brugpensioen betalen.

De onderneming in moeilijkheden of in herstructurering die een afwijking wenst te verkrijgen i.v.m. de leeftijd, de vervangingsplicht of de duur van de opzeggingstermijn voor bedienden, dient daarvoor een aanvraag in bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

Regelgevende tekst

Koninklijk besluit van 16 januari 1975 tot algemeen verbindend verklaring van de op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige bejaarde werknemers, indien zij worden ontslagen (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975).

Documentatie

Brochure "Wegwijs in ... het conventioneel brugpensioen".

Bijkomende inlichtingen

Voor problemen inzake recht op werkloosheidsuitkeringen en de activiteiten die mogen uitgevoerd worden:

bij uw uitbetalingsinstelling: de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) of uw vakbond (ACV, ABVV of ACLVB)
bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Voor problemen inzake collectieve arbeidsovereenkomsten en de afwijkingen voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering:

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, Begeleidingscel brugpensioen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens