NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Europese Ondernemingsraad

De Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 heeft tot doel uitvoering te geven aan de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994 tot instelling van een Europese Ondernemingsraad of van een procedure in de ondernemingen en concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers.

Toepassingsgebied

Een Europese ondernemingsraad of een procedure ter informatie en raadpleging van de werknemers moet worden ingesteld:

 • in de ondernemingen met een communautaire dimensie, dit wil zeggen in de ondernemingen met minstens 1000 werknemers in de Lidstaten en minstens 150 werknemers in minstens twee verschillende Lidstaten;
 • in de concerns met een communautaire dimensie, dit wil zeggen in de groepen van ondernemingen die minstens 1000 werknemers tewerkstellen in de Lidstaten, waarbij minstens een onderneming van het concern minstens 150 werknemers in een Lidstaat heeft en een andere onderneming van het concern minstens 150 werknemers in een andere Lidstaat heeft.

Definitie van de Europese ondernemingsraad

De Europese ondernemingsraad is een overleg- en consultatieorgaan voor de werknemers aangaande supranationale vraagstukken, dit wil zeggen die van belang zijn voor de hele onderneming of groep met een communautaire dimensie of voor minstens twee vestigingen of ondernemingen van de groep in twee verschillende Lidstaten.

Algemene lijnene van de procedure


Vóór 23 september 1996

De ondernemingen met een communautaire dimensie of groepen met een communautaire dimensie waar voor 23 september 1996 reeds een overeenkomst inzake grensoverschrijdende informatie en raadpleging bestond, zijn niet aan de bepalingen van de overeenkomst onderworpen.

Vanaf 23 september 1996

De procedure tot instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure ter informatie en raadpleging wordt op gang gebracht, hetzij door de centrale directie, hetzij op schriftelijk verzoek gericht tot de centrale directie door honderd werknemers of hun vertegenwoordigers.

Ingevolge dit verzoek of op initiatief van de centrale directie wordt een bijzondere onderhandelingsgroep ingesteld. Deze groep heeft tot taak om samen met de centrale directie het werkterrein, de samenstelling, de bevoegdheid en de zittingsduur van de Europese ondernemingsraad of ondernemingsraden dan wel de modaliteiten van de vaststelling van een of meer procedures ter informatie en raadpleging van de werknemers vast te stellen.

De bijzondere onderhandelingsgroep bestaat uit werknemersvertegenwoordigers. De Belgische werknemersvertegenwoordigers worden aangewezen onder de werknemersvertegenwoordigers die zitting hebben in de ondernemingsraden, of bij gebrek aan ondernemingsraad, onder de vertegenwoordigers die zitting hebben in de comités voor preventie en bescherming op het werk. Indien noch een ondernemingsraad noch een comité bestaan, dan worden de vertegenwoordigers aangeduid onder de leden van de vakbondsafvaardiging, na machtiging door ieder paritair comité. Bij gebrek aan deze machtiging hebben de werknemers van de onderneming of vestiging het recht de werknemersvertegenwoordigers van de bijzondere onderhandelingsgroep te kiezen of aan te wijzen.

De bijzondere onderhandelingsgroep kan beslissen de onderhandelingen met de centrale directie stop te zetten of ze niet aan te vatten.

De overeenkomst over de instelling van een of meer Europese ondernemingsraden of over de instelling van een of meer procedures voor informatieverstrekking en raadpleging dient schriftelijk te worden vastgesteld.
De overeenkomst tot instelling van een of meer Europese ondernemingsraden regelt minstens:

 • de ondernemingen of instellingen waarop ze van toepassing is;
 • de samenstelling, het aantal leden, de verdeling en de duur van de mandaten;
 • de bevoegdheden en de procedure tot informatieverstrekking en raadpleging
 • de plaats, frequentie en duur van de vergaderingen;
 • de financiële en materiële middelen van de raad;
 • de duur van de overeenkomst en haar procedure voor hervatting van de onderhandelingen.

De overeenkomst tot instelling van een of meer procedures voor informatieverstrekking en raadpleging moet regelen:

 • de kwesties waarover moet worden geïnformeerd en geraadpleegd;
 • de wijze waarop de werknemersvertegenwoordigers het recht kunnen uitoefenen om bijeen te komen ten einde van gedachten te wisselen over de hun verstrekte inlichtingen.

De subsidiaire voorschriften


De subsidiaire voorschriften over de instelling van een Europese ondernemingsraad zullen van toepassing zijn als:

 • de centrale directie en de bijzondere onderhandelingsgroep daartoe beslissen;
 • de centrale directie weigert de bijzondere onderhandelingsgroep bijeen te roepen binnen zes maanden na de aanvraag;
 • de centrale directie en de bijzondere onderhandelingsgroep niet tot een overeenkomst komen binnen een termijn van drie maanden vanaf de dag waarop de procedure werd ingesteld.

Deze subsidiaire voorschriften voorzien erin dat de Europese ondernemingsraad het recht heeft om een keer per jaar met de centrale directie te vergaderen ten einde te worden ingelicht en geraadpleegd, aan de hand van een verslag, over de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming.
Bovendien, heeft de Europese ondernemingsraad of, indien het bestaat, het beperkt comité dat binnen de raad werd opgericht, het recht om te worden geïnformeerd over maatregelen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de belangen van de werknemers (overplaatsing, sluiting, collectief ontslag…). Het beperkt comité of de Europese ondernemingsraad hebben het recht hiertoe te vergaderen met de centrale directie of elk ander directieniveau.

Banden tussen de ondernemingsraden en de Europese ondernemingsraden


De leden van de Europese ondernemingsraad die de in België tewerkgestelde werknemers vertegenwoordigen, worden aangeduid onder de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden, of bij ontstentenis van ondernemingsraden, in de comités voor preventie en bescherming op het werk. Bij gebrek aan ondernemingsraad of comité, worden deze leden aangeduid door de vakbondsafvaardigingen na machtiging door het bevoegd paritair comité. Bij gebrek aan dergelijke machtiging hebben de werknemers het recht de werknemersafvaardiging in de Europese ondernemingsraad te verkiezen.

Aan de leden van de Europese ondernemingsraad en aan de werknemersvertegenwoordigers van alle technische bedrijfseenheden die afhangen van de Europese ondernemingsraad moeten de nodige tijd en faciliteiten worden geboden om hun mandaat uit te oefenen. Meer bepaald, moeten de leden van de Europese ondernemingsraad in de mogelijkheid verkeren om de werknemersvertegenwoordigers van de verschillende technische bedrijfseenheden in te lichten over inhoud en resultaten van de informatie- en raadplegingsprocedure binnen de Europese ondernemingsraad.

Uitbreiding van richtlijn 94/95/CE "Europese ondernemingsraden" in het Verenigd Koninkrijk


Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 bis van 6 oktober 1998 heeft collectieve arbeidsovereenkomst nr. 62 van 6 februari 1996 over de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in de ondernemingen en de concerns met een communautaire dimensie gewijzigd, met het oog op het informeren en raadplegen van de werknemers. Deze wijziging is bedoeld om uitvoering te geven aan richtlijn 94/95/CE "Europese ondernemingsraden" van 22 september 1994, zoals die werd verruimd door richtlijn 97/74/CE van 15 december 1997 in het Verenigd Koninkrijk.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites