NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De Seveso-overheidsdiensten in België

Federale overheidsdiensten

Afdeling van het toezicht op de chemische risico's

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
tel.: 02/233 45 12
e-mail: crc@werk.belgie.be (algemene opmerkingen, vragen en aanvraag documenten)

Arbeidsveiligheid is een bevoegdheidsmaterie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Meer bepaald werd binnen de FOD de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's belast met de preventieopdrachten die voortvloeien uit de implementatie van de "Seveso"-richtlijnen in Belgisch recht.
Binnen het Samenwerkingsakkoord is deze dienst een beoordelingsdienst en inspectiedienst met de volgende specifieke bevoegdheden:

 • Beoordeling veiligheidsrapporten
 • Inspectie
 • Coördinatie inspectiesysteem
 • Organisatie van de permanente overlegstructuur

Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
North Gate III, Koning Albert II-laan 16,
1000 Brussel
tel.: 02/277 62 09
website van de FOD Economie 

Voor een aantal bedrijven werd de Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid in het samenwerkingsakkoord aangewezen als beoordelingsdienst en inspectiedienst. Het gaat hier met name om de inrichtingen die onder het toepassingsgebied vallen van:

 • het algemeen reglement op de springstoffen;
 • de wetgeving inzake ondergrondse opslag van gas;
 • de wetgeving betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen.

In de praktijk betreft het hier: de fabrieken en opslagplaatsen voor springstoffen, de ondergrondse gasopslagplaatsen en de gasdistributiebedrijven.

In de fabrieken en opslagplaatsen voor springstoffen is de Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid tevens bevoegd inzake arbeidsveiligheid. In al de overige bedrijven is de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bevoegd in deze materie.

Algemene Directie Crisiscentrum

FOD Binnenlandse Zaken
Hertogstraat 53
1000 BRUSSEL
tel.: 02/506 47 11
fax.: 02/506 47 09
email: cgccr@ibz.fgov.be 
website van de Algemene Directie Crisiscentrum 

Haar specifieke bevoegdheden inzake de preventie van zware ongevallen zijn:

 • centraal meldingspunt voor zware ongevallen;
 • externe noodplanning;
 • preventieve voorlichting van de bevolking;
 • beoordeling veiligheidsrapporten (de bevoegde brandweerdienst is hier ook bij betrokken)

Gewestelijke overheidsdiensten

De bescherming van de mens buiten de inrichting en het leefmilieu, de inplanting van bedrijven en de ruimtelijke ordening zijn geregionaliseerde bevoegdheden. Aan de gewesten zijn bijgevolg bij de implementatie van de "Seveso II"-richtlijn uitgebreide bevoegdheden toegewezen inzake de preventie van zware ongevallen en de beperking van de gevolgen voor mens en milieu. Bovendien kunnen de gewestelijke overheden in het kader van hun vergunningsbeleid:

 • alle maatregelen opleggen die zij nodig achten voor het beveiligen van de buurt en van het milieu;
 • bepaalde activiteiten weigeren die onverenigbaar zijn met de omgeving.

Vlaamse gewest

Dienst veiligheidsrapportering

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
Departement Omgeving
Vlaamse Overheid
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
tel.: 02/553 62 92
e-mail: seveso@vlaanderen.be 
website van het Departement LNE, dienst Veiligheidsrapportering 

Deze dienst is voor de inrichtingen behorend tot het Vlaams Gewest de coördinerende dienst en is eveneens een beoordelingsdienst, m.a.w. verantwoordelijk voor:

 • Ontvangst en coördinatie van kennisgevingen en veiligheidsrapporten
 • Beoordeling veiligheidsrapporten
 • Identificatie risico domino-effecten

Toezicht zwarerisicobedrijven

Afdeling Handhaving
Departement Omgeving
Vlaamse Overheid 
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
tel.: 02/553 81 83
website van het Departement LNE, Toezicht Zwarerisicobedrijven 

Deze dienst is in het kader van het Samenwerkingsakkoord voor de inrichtingen gevestigd in het Vlaamse Gewest een inspectiedienst.

Ruimte Vlaanderen

Afdeling Juridische en Beleidsontwikkeling
Vlaamse Overheid
Koning Albert II -laan 19 bus 11
1210 Brussel
tel.: 02/553 62 84
website van het Departement Ruimtelijke Ordening 

Deze dienst is bevoegd voor het aspect ruimtelijke ordening in het Vlaamse Gewest.

Brussels hoofdstedelijk gewest

Departement Milieueffectenstudies

Afdeling Vergunningen en partnerschappen

Leefmilieu Brussel - BIM
Havenlaan 86c, bus 3000
1000 Brussel
tel.: 02/775 76 27
website van Leefmilieu Brussel - BIM 

Deze dienst is coördinerende dienst en beoordelingsdienst voor de inrichtingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is dus bevoegd voor:

 • Ontvangst en coördinatie van kennisgevingen en veiligheidsrapporten
 • Beoordeling veiligheidsrapporten
 • Identificatie risico domino-effecten

Afdeling Milieupolitie & Bodem

Departement geïntegreerde controles 
Leefmilieu Brussel - BIM
Havenlaan 86c, bus 3000
1000 Brussel
tel.: 02/775 75 01
website van Leefmilieu Brussel - BIM 

Deze dienst is de inspectiedienst voor de inrichtingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Directie Stedenbouw
Vooruitgangsstraat 80 bus 1
1035 Brussel
Tel: 02/204 21 11
website van de Directie Stedenbouw 

De dienst is bevoegd voor het aspect ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waalse gewest

Cellule Risques et Accidents Majeurs

Direction des Risques Industriels
Département de l'Environnement et de l'Eau
Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGO3)
Service Public de Wallonie (SPW) 
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes (Namur)
tel.: 081/33 61 32
website van de Cellule Risques et Accidents Majeurs 

Deze dienst is coördinerende dienst, beoordelingsdienst en inspectiedienst voor de inrichtingen behorend tot het Waalse Gewest en is dus bevoegd voor:

 • Ontvangst en coördinatie van kennisgevingen en veiligheidsrapporten
 • Beoordeling veiligheidsrapporten
 • Identificatie risico domino-effecten
 • Inspectie

Cellule Aménagement- Environnement

Direction Générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4)
Service Public de Wallonie (SPW)
Rue des Brigades d’Irlande 1
5100 Jambes (Namur)
tel.: 081/33 21 31
website van de DGO4 

Deze dienst is bevoegd voor het aspect ruimtelijke ordening in het Waalse Gewest.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens