NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Duur van het verlof

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 Opgelet: het individueel en collectief arbeidsrecht blijven een federale bevoegdheid (arbeidsovereenkomst, arbeidstijd, arbeidsvoorwaarden, ...).

 

 

De werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn normaal loon, op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen, dit aantal uren is echter elk schooljaar begrensd. Enkel de effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof.

Jaarlijkse plafonds

Jaarlijkse plafonds indien werkuren en
opleidingsuren niet samenvallen  
Maxima  Maxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/basiseducatie/1e diploma HSO * 
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal)  100 180
Algemene opleiding   80 /
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding   100 180
Academische bachelor of master   120 180

  

Jaarlijkse plafonds indien werkuren en opleidingsuren samenvallen  Maxima  Maxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/basiseducatie/1e diploma HSO *  
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) 120 180
Algemene opleiding  80 /
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding 120 180

 

Specifieke plafonds met of zonder samenvallen
van opleidingsuren en werkuren 
Maxima  Maxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/basiseducatie/1e diploma HSO *  
Taalopleiding  80 /
Taalopleiding + andere beroepsopleiding  100 180

 

*Vanaf 1 september 2012 hebben de werknemers recht op max. 180u betaald educatief verlof, indien zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie volgen.

De werknemer dient hiervoor aan één van volgende voorwaarden te beantwoorden:

 1. Een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep. Onder knelpuntberoep wordt verstaan de beroepen die voorkomen op de lijst die jaarlijks door de R.V.A. wordt opgesteld in het kader van de werkloosheidsreglementering (zie website RVA). De opleiding moet gestart worden in een jaar waarin ze voorkomt op de lijst van knelpuntberoepen., en geeft vanaf 1 september 2012 recht op max. 180u tot het einde van de cyclus.

  Deze opleidingen moeten deel uitmaken van de volgende categorieën, die in de wetgeving voorzien zijn voor de toekenning van educatief verlof:
  1. het onderwijs voor sociale promotie
  2. het deeltijds kunstonderwijs
  3. het hoger onderwijs
  4. de voortdurende vorming in de middenstand
  5. de opleidingen in de landbouw
  6. de opleidingen georganiseerd door de gewestelijke dienst voor beroepsopleiding
  7. de opleidingen die door de erkenningscommissie goedgekeurd worden
  8. de opleidingen die door een Paritair Comité goedgekeurd worden

  De opleidingen die uitgesloten werden binnen voormelde categorieën, blijven uitgesloten. 

 2. Een opleiding volgen in het secundair onderwijs of in sociale promotie die leidt naar een diploma hoger secundair onderwijs, voor zover hij nog geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft.
   
 3. Een opleiding basiseducatie (in het volwassenenonderwijs) volgen, voor zover hij nog geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft.

Voor punt 2 en 3 zal de werknemer een verklaring op eer (Word of PDF) dienen in te vullen waarin hij bevestigt geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs te bezitten:

Specifieke gevallen 

Examen Middenjury/Examencontract diploma hoger onderwijs Driemaal de wekelijkse arbeidsduur
Examen van certificering van verworven competenties 8 uren, op de dag van het examen

 

In afwijking van het gewone systeem bezorgt de werknemer in deze gevallen aan de werkgever:

 • een bewijs van inschrijving voor de examens
 • een bewijs van deelname (met vermelding data van de afgelegde examens)

Info over het nieuwe maximum van 180 uren

Het maximum aantal uren dat kan worden toegekend per schooljaar wordt verhoogd tot 180u voor:

 • opleidingen die erkend zijn in het kader van educatief verlof en voorbereiden op knelpuntberoepen
 • opleidingen uit het volwassenenonderwijs die leiden naar een 1ste diploma (hoger) secundair onderwijs
 • opleidingen basiseducatie voor werknemers die nog geen diploma (hoger) secundair onderwijs hebben

Opleidingen die voorbereiden op knelpuntberoepen

Om na te gaan of een opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep en dus recht geeft op het verhoogde maximum van 180u per jaar, ga je als volgt tewerk:

 • Controleer of de opleiding wel recht geeft op educatief verlof:
  • maakt ze deel uit van een categorie opleidingen die daarvoor voorzien is in de wet?
  • is de opleiding, of de gevolgde module, binnen die categorie niet uitgesloten?
   
 • Als de opleiding recht geeft en behoort tot de categorie volwassenenonderwijs (XLS, 92 KB) of middenstandsopleidingen (XLS, 39 KB) dan kan je hier een lijst vinden waarop de opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep aangeduid werden. De lijst is enkel geldig voor de opleidingen die gestart worden in het schooljaar 2014-2015. De lijst vermeldt de benaming van de opleiding. Deze opleiding is samengesteld uit verschillende modules. Als de gevolgde module deel uitmaakt van een opleiding die groen aangeduid werd, dan komt ze in aanmerking voor het verhoogde maximum van 180u. Let op: modules die deel uitmaken van deze opleidingen maar die uitgesloten zijn van het recht op educatief verlof, blijven uitgesloten. Raadpleeg hiervoor de lijst van uitgesloten opleidingen.
  Voor opleidingen die vroeger gestart zijn dan schooljaar 2014-2015 is geen uitgewerkte lijst beschikbaar. In dat geval kan de lijst van de RVA geconsulteerd worden met opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep van het schooljaar waarin de opleiding gestart is. U kan de oudere lijsten terugvinden via de site www.rva.tech.be. U moet op deze site wel eerst toegang vragen met een inschrijvingsformulier.

  Voorbeeld voor de studierichting ICT: alleen volgende opleidingen bereiden voor op een knelpuntberoep en geven recht op max. 180u
  • Informatica: Computer& besturingssystemen & netwerken
  • Informatica: programmeren

  Alle andere modules in de studierichting ICT zoals informatica-toepassingssoftware geven recht op de gewone maxima (100u/120u)

  Let op: de lijst van het volwassenenonderwijs bestaat uit 2 werkbladen, 1 voor het secundair onderwijs en 1 voor het hoger beroepsonderwijs. Klik onderaan op het juiste werkblad!

  Voor alle duidelijkheid dienen de organisatoren op de afgeleverde getuigschriften duidelijk het studiegebied, de benaming van de opleiding, de gevolgde module en de code van het opleidingsprofiel te vermelden.

 • Voor opleidingen uit andere erkende categorieën in het kader van educatief verlof zijn lijsten zoals in punt 2 niet beschikbaar. Je moet dan nagaan of de opleiding voorkomt op de lijst van de RVA met opleidingen die voorbereiden op een knelpuntberoep in het schooljaar waarin de opleiding gestart wordt.
  Voorbeeld: de opleiding verpleegkunde in het hoger onderwijs van een cyclus wordt vermeld op de lijst 2014-2015. Deze opleiding is voor de werknemers van de sector gezondheidszorgen erkend via het paritair comité. Ze komt dus in aanmerking voor het max. van 180u als het gaat om de HBO5, de bachelor- of de brugopleiding naar bachelor en voor het specialisatiejaar ( ba-na-ba psychiatrie, geriatrie, pediatrie…). Andere opleidingen in de gezondheidssector die eveneens erkend zijn via het paritair comité geven geen recht op het max. van 180u. Het gaat dan om bijscholingen of permanente vorming. Ook de master verpleegkunde (hoger onderwijs 2 cyclussen) komt niet voor op de lijst van opleidingen die leiden naar een knelpuntberoep.
   
 • Let op: net zoals bij de gewone maxima wordt de berekening van het recht uitgevoerd op basis van de aanwezigheid in de lessen. Het verhoogde maximum van 180u geldt enkel als de deelnemer effectief 180u aanwezigheid bereikt in de lessen.
   
 • Als er meerdere opleidingen gevolgd worden, waarvan 1 recht geeft op het maximum van 180u dan bereken je het recht tot max. 180u maar rekening houdend met de onderliggende plafonds die gelden per type opleiding.
  Hier zie je een aantal mogelijke combinaties. We vertrekken hier van het minimumaantal uren voor opleidingen naar knelpuntberoepen nl. 32u om de berekening duidelijk te maken.
Type opleiding Combinatie met opleiding knelpuntberoepen Totaal recht
Algemene opleiding (binnen of buiten de werkuren):
120 lesuren (BEV max. 80u)

32 lesuren

max. 112 uren

Taalopleiding (binnen of buiten de werkuren):
120 lesuren (BEV max. 80u) 

32 lesuren

max. 112 uren

Beroepsopleiding tijdens de werkuren:
120 lesuren (BEV max. 120u) 

32 lesuren

max. 152 uren

 

Opleidingen die leiden naar een 1ste diploma (hoger) secundair onderwijs

De opleidingen in het volwassenenonderwijs die leiden naar een diploma (hoger) secundair onderwijs staan op de lijst (PDF, 196 KB) die je hier terugvindt. Alle modules van die opleidingen geven recht op het max. van 180u in zoverre betrokkene niet over een diploma (hoger) secundair onderwijs beschikt. Het gaat zowel om opleidingen uit het secundair als uit het (hoger) beroepsonderwijs.

Om hiervan te kunnen genieten moet de betrokkene aan zijn werkgever een verklaring op eer bezorgen dat hij niet beschikt over een diploma (hoger) secundair onderwijs. De werkgever zal die verklaring moeten toevoegen aan de aanvraag die hij indient voor de terugbetaling van het educatief verlof.

Opleidingen basiseducatie

Alle opleidingen die georganiseerd worden door de Centra voor Basiseducatie (www.basiseducatie.be) komen in aanmerking voor het maximum van 180u voor de deelnemers die niet beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs.

Om hiervan te kunnen genieten moet de betrokkene aan zijn werkgever een verklaring op eer bezorgen dat hij niet beschikt over een diploma (hoger) secundair onderwijs. De werkgever zal die verklaring moeten toevoegen aan de aanvraag die hij indient voor de terugbetaling van het educatief verlof. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites