NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verplichtingen van de werknemer

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 Opgelet: het individueel en collectief arbeidsrecht blijven een federale bevoegdheid (arbeidsovereenkomst, arbeidstijd, arbeidsvoorwaarden, ...).

 

Als werknemer moet je informeren of de opleiding die je wil volgen recht geeft op educatief verlof.

Je bezorgt aan de werkgever het inschrijvingsbewijs (een specifiek document voor het betaald educatief verlof, afgeleverd door de onderwijsinstelling) ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar; het overmaken gebeurt met een aangetekende brief ofwel tegen ontvangstbewijs.

In geval van laattijdige inschrijving  na 31 oktober of in geval van verandering van werkgever doe je de aanvraag voor educatief verlof ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of van de verandering van werkgever.

Als je een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs dan vul je een verklaring (Word of PDF) op eer in dat je nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit en geeft dit aan de werkgever:

Je licht de werkgever in over de voorziene afwezigheid maar de planning gebeurt in onderlinge overeenstemming. Je bezorgt hem zo snel mogelijk de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid.

Opgave of onvoldoende nauwgezetheid 

Als je de opleiding voortijdig stopzet, moet je de werkgever verwittigen binnen de vijf dagen die op de stopzetting volgen. Je verliest het recht op educatief verlof vanaf de datum van kennisgeving van deze stopzetting; het aantal rechtgevende verlofuren wordt bepaald op basis van de werkelijk gevolgde lesuren voor de stopzetting van de lessen.

Als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig was, verliest je het recht op educatief verlof voor een periode van 6 maanden. Deze periode vangt aan:

  • op het einde van de cursussen als ze minder dan 3 maanden duren;
  • op het einde van de periode van 3 maanden tijdens dewelke de ongewettigde afwezigheid werd vastgesteld als de cursussen langer dan 3 maanden duren, zonder echter bij wijze van schooljaar te zijn georganiseerd;
  • op het einde van het schoolkwartaal tijdens hetwelk de ongewettigde afwezigheid werd vastgesteld als de cursussen bij wijze van schooljaar zijn georganiseerd.

De nauwgezetheid wordt gecontroleerd aan de hand van de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid die aan de werkgever werden overgemaakt. Een afwezigheid tijdens de opleiding is enkel gewettigd om volgende redenen:

  • medisch attest van de werknemer of van een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont;
  • staking van het openbaar vervoer;
  • staking of ziekte van de leraar;
  • sluiting van de onderwijsinstelling;
  • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter;
  • om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd door de werkgever aan de school (door middel van werkstaten);
  • klein verlet.

Let op: bij modulair onderwijs wordt het getuigschrift van nauwgezetheid afgeleverd per module en per driemaandelijkse periode vanaf de start.  Zo zal voor een module die begint 1 september en eindigt 31 januari er een 1ste getuigschrift zijn van september tot eind november en een 2de getuigschrift van begin december tot eind januari.  Meer dan 10% ongewettigde afwezigheid op één getuigschrift leidt tot een schorsing!

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites