NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Politiek verlof

Voorstelling

Het politiek verlof geeft aan werknemers uit de privé-sector de mogelijkheid van het werk afwezig te zijn om een politiek mandaat uit te oefenen. Iedere werknemer uit de privé-sector kan, onder de hierna volgende voorwaarden, politiek verlof nemen. Werknemers uit de publieke sector en werknemers tewerkgesteld in onderwijsinrichtingen van de vrije gesubsidieerde sector vallen niet onder deze regeling.

De werknemers die lid zijn van een provincieraad, een districtsraad, een gemeenteraad, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Vlaamse gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie, een raad voor maatschappelijk welzijn, van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap of die het ambt bekleden van voorzitter van een van die instellingen of lid zijn van hun uitvoerend college, hebben recht op een politiek verlof om hun mandaat of ambt uit te oefenen.

Duur en formaliteiten

De maximale duur van het politiek verlof en de na te leven formaliteiten hangen af van het uitgeoefende ambt of mandaat:

 • Burgemeester, schepen, voorzitter of lid van het bureau van de districtsraden, OCMW-voorzitter 


Het politiek verlof voor de werknemer die het mandaat of ambt van burgemeester, schepen, voorzitter of lid van het bureau van de districtsraden of OCMW-voorzitter uitoefent, mag enkel worden gebruikt voor het vervullen van de opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van dit mandaat of ambt. De betrokken werknemer moet aan zijn werkgever bij de aanvang het bewijs leveren van het bestaan van zijn mandaat of ambt.

Deze werknemers krijgen de keuze tussen twee formules. Binnen eenzelfde mandaat of ambt kunnen beide formules afwisselend worden opgenomen:

 • ofwel blijft hij als werknemer gewoon verder werken en kan hij gedurende maximaal twee arbeidsdagen per week van het werk afwezig zijn;
   
 • ofwel schorst hij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst tijdens de uitoefening van zijn mandaat. Dit recht wordt slechts toegekend voor de uitoefening van één enkel mandaat of ambt.
 

Kiest de werknemer voor de eerste formule, dan brengt hij zijn werkgever op de hoogte van de dagen waarop hij van het werk afwezig zal zijn; dit gebeurt ten laatste de woensdag van de week die de week van zijn afwezigheid voorafgaat. Ingeval van overmacht (ook ingeval de afwezigheidsdagen reeds zouden gepland zijn), brengt de werknemer zijn werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Opteert hij voor de tweede formule, dan brengt hij zijn werkgever schriftelijk op de hoogte van de datum waarop de schorsing een aanvang zal nemen evenals van de duur ervan. De duur van de schorsing bedraagt ten minste twaalf maanden. Binnen eenzelfde mandaat of ambt kan het verlof meermaals worden opgenomen met of zonder onderbreking tussen de schorsingsperiodes en telkens voor een duur van ten minste twaalf maanden. Bij de aanvang van de uitoefening van zijn mandaat of ambt brengt de werknemer zijn werkgever op de hoogte ten laatste op de datum waarop de schorsing begint te lopen; gaat het om een hernieuwing van de schorsing of om een schorsing die begint te lopen tijdens de uitoefening van het mandaat of ambt, dan licht de werknemer zijn werkgever in ten minste één maand voor de datum waarop de hernieuwing of de schorsing een aanvang neemt, tenzij de werkgever een kortere termijn aanvaardt.
 

 • Leden van de gemeenteraad en de Raad voor maatschappelijk welzijn 


Het politiek verlof voor de werknemer die lid zijn van de gemeenteraad of de Raad voor maatschappelijk welzijn mag enkel worden gebruikt voor het vervullen van de opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van dit mandaat of ambt. De betrokken werknemer moet aan zijn werkgever bij de aanvang het bewijs leveren van het bestaan van zijn mandaat of ambt.

Het maximum aantal dagen politiek verlof per maand voor de leden van de gemeenteraad of de Raad voor maatschappelijk welzijn die niet één van de mandaten uit de vorige categorie uitoefenen, hangt af van het aantal inwoners van de gemeente.

 

maximum aantal dagen politiek verlof per maand voor de leden van de gemeenteraad of de Raad voor maatschappelijk welzijn

Aantal inwoners van de gemeente 

 Leden van het vast bureau
van de Raad voor maatschappelijk welzijn,
die geen voorzitter zijn
 

Gemeenteraadsleden die geen burgemeester of schepen zijn;
leden van de Raad voor maatschappelijk welzijn die geen voorzitter of lid van het vast bureau zijn
 

 Minder dan 10.000 1 dag ½ dag
 Tussen 10.000 en 50.000 2 dagen  1 dag
Meer dan 50.000 2 ½ dagen  1 dag
 • Lid of voorzitter van een provincieraad 

Het politiek verlof van de werknemers die lid of voorzitter zijn van een provincieraad omvat de periodes die overeenstemmen met de zittingen van de provincieraad.

 • Lid of voorzitter van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap of lid van hun uitvoerend college
  Lid van een districtsraad.
   

Het politiek verlof voor de werknemer die lid of voorzitter is van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie of de Raad van de Duitstalige Gemeenschap of lid is van hun uitvoerend college mag enkel worden gebruikt voor het vervullen van de opdrachten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitoefening van dit mandaat of ambt. De betrokken werknemer moet aan zijn werkgever bij de aanvang het bewijs leveren van het bestaan van zijn mandaat of ambt.

Het politiek verlof van deze werknemers omvat 1 dag per maand.

Hetzelfde geldt voor de leden van de districtsraden.

Behoud van het loon

Tijdens het politiek verlof hebben de werknemers het recht van het werk afwezig te blijven met behoud van hun normaal loon ten laste van hun werkgever, met het oog op het uitoefenen van hun mandaat of ambt, behalve wanneer het gaat om het mandaat of ambt van burgemeester, schepen, voorzitter of lid van een bureau van een districtsraad of voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Het normaal loon wordt berekend overeenkomstig de wetgeving betreffende de feestdagen, beperkt tot de loongrens voorgeschreven bij de regeling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De werkgevers kunnen om de drie maanden de terugbetaling bekomen van de lonen en de werkgeversbijdragen voor de periode van het politiek verlof. De aanvraag tot terugbetaling moet ingediend worden bij de instelling waar de werknemer zijn mandaat of ambt waarneemt in de vorm van een aangifte van schuldvordering, opgesteld voor elke betrokken werknemer.

De betrokken instelling vordert dan op haar beurt de lonen en de werkgeversbijdragen die zij aan de werkgevers heeft terugbetaald van de betrokken mandataris terug. Het van de mandataris teruggevorderde bedrag mag echter niet meer bedragen dan de helft van de wedde of de presentiegelden die hij ontvangt.

Ontslagbescherming

De werknemer die kandidaat is voor één van de hierboven vermelde mandaten bericht zijn werkgever hiervan per aangetekend schrijven binnen de zes maanden vóór een verkiezing. Vanaf de ontvangst van het schrijven en tot de verkiezing, mag de werkgever geen daad stellen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om redenen die vreemd zijn aan het feit dat de werknemer kandidaat is.

Voor zover de werknemer daadwerkelijk op de kandidatenlijsten voorkomt, blijft de bescherming van kracht gedurende drie maanden na de verkiezing, zelfs als de werknemer niet verkozen wordt.

Ingeval de werknemer wordt verkozen, blijft de bescherming van kracht tijdens de hele duur van het mandaat en tijdens de zes maanden die er onmiddellijk op volgen.

Bijkomende inlichtingen

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens