NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tijdskrediet en vermindering arbeidsprestaties

Opgelet: tekst in herwerking!

Sinds 1 april 2017 gelden een aantal nieuwe regels met betrekking tot het tijdskrediet. De informatie over het tijdskrediet op deze website moet als gevolg daarvan worden herwerkt. Deze herwerking is momenteel lopende. In afwachting daarvan, kan de geactualiseerde regelgevende tekst over het tijdskrediet (cao nr.103) alvast worden geraadpleegd op de website van de Nationale Arbeidsraad. Voor informatie over het recht op onderbrekingsuitkeringen tijdens het tijdskrediet raden we aan de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te raadplegen.

Sinds 1985 maakt het stelsel van loopbaanonderbreking deel uit van ons sociaal landschap. Via de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen werd een wettelijke omkadering gegeven aan dit systeem.      

 

De loopbaanonderbreking geeft de werknemer of werkneemster die het wenst de gelegenheid zijn of haar beroepsactiviteit tijdelijk neer te leggen of te verminderen. Het behoud van een maandelijkse RVA-uitkering tijdens die onderbreking, een bescherming tegen ontslag en de verdere uitoefening van de betrekking zoals voorheen, worden hierbij gewaarborgd. Bovendien zijn een aantal sociale zekerheidsrechten van de loopbaanonderbreker beschermd door een degelijk sociaal statuut.

Met deze maatregel had de wetgever destijds een dubbel doel voor ogen: enerzijds vormde het een instrument van tewerkstellingsbeleid (wie minder ging werken, werd vervangen) en anderzijds betrof het een middel om tot een betere combinatie tussen het beroeps- en het privé-leven te komen. 

Tot 31 december 2001 is er eenzelfde basisregeling voor de werknemers uit de privé-sector en de openbare sector. Als principe geldt op dat moment voor iedereen dat voor de opname ervan het akkoord van de werkgever is vereist. 

Eind 2001 werken de sociale partners een nieuw stelsel uit voor de werknemers uit de privé-sector, dat uitmondt in de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr.77bis van 19 december 2001 rond het tijdskrediet. Sinds 1 januari 2002 geldt dat nieuwe systeem als opvolger van het stelsel van loopbaanonderbreking in de privé-sector. Vanaf dan is het oude stelsel opgenomen in de herstelwet van 22 januari 1985 enkel nog van toepassing op de werknemers uit de openbare sector. 

Het stelsel uitgewerkt door CAO nr.77bis beoogt een betere combinatie tussen het beroeps- en het gezinsleven. Van een tewerkstellingsmaatregel is geen sprake meer (de vervangingsplicht is afgeschaft geworden vanaf 1 januari 2002). Dit systeem is voorts niet langer gebaseerd op het akkoord van de werkgever maar biedt een aantal rechten op een volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking aan de werknemers. 

Als gevolg van het Generatiepact dat verder is uitgewerkt geworden door het Interprofessioneel Akkoord 2007-2008 brengen de sociale partners vanaf 1 juni 2007 een aantal wijzigingen aan in de CAO nr.77bis. De betrokken wijzigingen zijn in hoofdzaak toegespitst op een versoepeling van het stelsel voor werknemers vanaf 50 jaar en ouder.  
 
Deze tekst gewijd aan het stelsel uitgewerkt door CAO nr.77bis zoals het vandaag geldt. Op het systeem van loopbaanonderbreking dat geldt voor de openbare sector (het oude stelsel van loopbaanonderbreking) wordt niet ingegaan. Er wordt evenmin ingegaan op de thematische verloven (ouderschapsverlof, loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en palliatief verlof)); in dat verband kan verwezen worden naar de uitgebreide documentatie ter zake opgenomen op onze website www.werk.belgie.be.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites