NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sectorale regelingen

 

Juridische basis

De CAO nr.77 bis van 19 december 2001 gesloten in de Nationale Arbeidsraad  tot vervanging van de CAO nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (Algemeen verbindend verklaard bij KB van 25 januari 2002, B.S. 5 maart 2002). Deze CAO werd laatst gewijzigd door de CAO 77 ter gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 10 juli 2002.

Punten die in uitvoering van de CAO nr.77 bis worden geregeld op sector-en /of ondernemingsvlak

Toepassingsgebied

via een sector-CAO  of ondernemings-CAO kunnen bepaalde categorieën van werknemers (bijvoorbeeld werknemers met leidende functie) uitgesloten worden van het recht op volledig , halftijds tijdskrediet of 1/5 de loopbaanvermindering (tijdskrediet sensu lato)

Opgelet: Deze uitsluitingsmogelijkheid wordt echter niet toegekend aan ondernemingen die ressorteren onder een P(S)C dat bij sector-CAO deze afwijkingsmogelijkheid uitdrukkelijk verwerpt. 

Duur van het volledig en halftijds tijdskrediet( tijdskrediet sensu stricto)

De duur van dit tijdskrediet (sensu stricto)  bedraagt één jaar tijdens de ganse beroepsloopbaan. Bij CAO gesloten hetzij op vlak van de sector hetzij op vlak van de onderneming kan deze duur van het tijdskrediet verlengd worden zonder evenwel 5 jaar te overschrijden.

Opgelet: Deze verlenging is evenwel niet mogelijk in ondernemingen die ressorteren onder een P(S)C waar deze verlengingsmogelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten is. 

Wijziging van de 5 %  drempel

Om het totaal  aantal werknemers te berekenen die hun recht in het kader van CAO nr.77 bis gelijktijdig kunnen uitoefenen, wordt de drempel van 5 % toegepast.
Teneinde rekening te houden met de behoeften en specificiteiten van de ondernemingen en met de bijzondere situaties van ondernemingen met minder dan 50 werknemers kan deze 5 % drempel als volgt gewijzigd (verhoogd of verlaagd) worden:

  • op het niveau van het P(S)C:  door een sector-CAO
  • op ondernemingsniveau : door een ondernemings-CAO of door een aanpassing van het arbeidsreglement
 

Opgelet: De 5 % drempel kan evenwel niet op ondernemingsvlak gewijzigd worden indien het P(S) C
waaronder deze onderneming ressorteert een dergelijke wijzigingsmogelijkheid uitsluit.

Recht op 1/5-loopbaanvermindering voor ploegenarbeiders

Voor de werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 dagen of meer, worden de nadere regels voor het organiseren van het recht op loopbaanvermindering van een dag per week of een gelijkwaardige regeling bij een sector-CAO vastgesteld.

Voorkeur-en planningsmechanisme

Bij overschrijding van de 5 % drempel wordt een voorkeur-en planningsmechanisme toegepast. Dit voorkeur-en planningsmechanisme wordt bepaald door de ondernemingsraad of bij ontstentenis ervan in overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging. Bij gebreke aan een op ondernemingsniveau vastgelegd voorkeur-en planningsmechanisme, geldt  het suppletieve  voorkeur-en planningsmechanisme uitgewerkt in de  CAO nr.77 bis.

 

 

 


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens