NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Welzijn op het werk

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werkAdviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk 

Definitie

Welzijn op het werk definieert men als het geheel van factoren met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden waarin het werk wordt uitgevoerd:

 • veiligheid op het werk
 • bescherming van de gezondheid van de werknemer
 • psychosociale aspecten van het werk
 • ergonomie
 • arbeidshygiëne
 • verfraaiing van de werkplaatsen. 

De welzijnswet en de codex over het welzijn op het werk

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, ook de "welzijnswet" genoemd, is de basiswet op het vlak van de veiligheid en de gezondheid op het werk. Deze wet schept namelijk een kader waarin de uitvoeringsbesluiten genomen worden. Deze uitvoeringsbesluiten worden voor het merendeel gebundeld in de Codex over het welzijn op het werk.

De besluiten in deze codex zijn opgebouwd volgens een filosofie die vernieuwend is ten opzichte van deze waarvan uitgegaan werd in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de vroegere codificatie van voorschriften inzake arbeidsveiligheid en -gezondheid.  Daar waar in de huidige welzijnsreglementering uitgegaan wordt van doelvoorschriften, bevat het ARAB voornamelijk gedetailleerde middelenvoorschriften. De welzijnswet en de codex houden dus minder uitvoerig omschreven technische voorschriften in. Er wordt gewerkt volgens een lossere structuur met voornamelijk rechtsnormen waaraan de werkgever op zijn eigen manier concrete invulling kan geven.

Het ARAB is reeds grotendeels uitgehold en zal binnen afzienbare tijd helemaal verdwijnen doordat ook de resterende bepalingen uit het ARAB zullen worden overgeheveld naar de codex of wanneer dat niet mogelijk is, worden opgeheven.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er binnenkort kan overgegaan worden tot de codificatie van de codex. Dit wil zeggen: het coördineren van de verzameling besluiten die nu de codex vormen. Het geheel wordt op dat ogenblik ook opnieuw genummerd. Pas in deze fase zal men kunnen spreken van een echte codex over het welzijn op het werk.

Meer informatie

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012

De Minister van Werk, Joëlle Milquet, heeft op donderdag 27 november 2008 de nationale strategie inzake welzijn op het werk voorgesteld.

Deze strategie heeft tot doel het aantal arbeidsongevallen binnen dit en vijf jaar met 25% te verminderen. Ze kadert in de Europese strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk.

De nationale strategie voorziet:

 • Het versterken van de preventie en het bevorderen van een gedragswijziging bij de werknemers door een cultuur van risicopreventie te stimuleren.
 • Een versterking van de controle.
 • Prioriteit voor de risicosectoren.
 • De lancering in 2009 van een eerste grote enquête over de gezondheid en de veiligheid op het werk, wat een nieuw basisinstrument moet worden voor een nieuw beleid.
 • Het accent leggen op de werknemers ‘in transitie’.
 • Een plan in intens overleg met de sociale partners en door hen gedragen.
 • Een cultuur van constante evaluatie.
 • Een accent op nieuwe welzijnsvraagstukken (stress, alcohol en drugs, nieuwe technologieën, …).

Deze strategie is onderverdeeld in 5 programma’s en 12 belangrijke projecten. U kan alle bijzonderheden van deze programma’s en projecten raadplegen op de website van het Belgisch kenniscentrum over het welzijn op het werk, BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center):
Nationale strategie inzake welzijn op het werk 2008-2012 (PDF - 2,83 MB).
Engelse versie: National Strategy for Well-Being at Work 2008-2012 (PDF – 236 kB).
Duitse versie: Nationale Strategie zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz 2008-2012 (PDF – 293 kB).

Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Het Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk werd door België uitgewerkt volgens de Aanbeveling nr. 197 betreffende het promotioneel kader voor veiligheid en gezondheid op het werk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Volgens het Internationale Arbeidsbureau (IAB) heeft het nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) als doel informatie en gegevens te bezorgen voor een inventaris van de situatie betreffende VGW in een land. Het profiel is bestemd om als referentiedocument te dienen voor de uitwerking van toekomstige actieplannen van de publieke overheden, van werkgevers- en werknemersorganisaties betreffende VGW in het land.

Het profiel heeft als doel informatie te verschaffen over veiligheid en gezondheid op het werk, zowel met betrekking tot de wetgeving, het herzien van het beleid betreffende VGW, de infrastructuur, de samenwerkingsstructuren, de activiteiten van de verschillende betrokken partners, de menselijke hulpbronnen, de belanghebbenden, de statistieken en indicatoren, de demografie, de problemen en uitdagingen betreffende de behoeften voor de toekomstige ontwikkeling van de Belgische VGW.

Het is de bedoeling dat alle belangrijke stakeholders in deze materie bij de verdere ontwikkeling van het nationaal profiel betrokken worden en daarom de mogelijkheid krijgen om wijzigingen en aanvullingen voor te stellen zodat dit profiel actueel blijft en tenminste eenmaal per jaar wordt geactualiseerd.

Het basisdocument werd herzien na overleg met de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad: advies nr. 1.917 van de zitting van 25 november 2014 (PDF).

Het document is beschikbaar op de website van het Belgisch kenniscentrum over het welzijn op het werk, BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center): Belgisch nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk (PDF, 1,84 MB) 

Evenementen

Op het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk, BeSWIC (Belgian Safe Work Information Center), vindt u opleidingen en activiteiten georganiseerd door:

 • de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • andere organisaties actief in het domein van het welzijn op het werk.

Opgelet! De kalender 'welzijn op het werk' opent in een nieuw venster: Kalender welzijn op het werk - Overzicht van de evenementen.

Meer toelichtingen en achtergrondinformatie

Meer toelichting over de verschillende onderwerpen van het welzijn op het werk vindt u in de webpagina's van de verschillende thema’s. Op elke pagina vindt u in de module "Meer over het thema" de volgende nuttige achtergrondinformatie die te maken hebben met het behandelde onderwerp:

 • Regelgeving
 • Publicaties
 • Procedures en formulieren
 • Erkenningen
 • Tools en goede praktijken
 • Onderzoeksprojecten

Zie ook de website BeSWIC (Belgian Safe Work Information Centre) van het Belgisch Kenniscentrum over het welzijn op het werk: http://www.beswic.be.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites