NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

Secretariaat: Afdeling van het sociaal overleg over het welzijn op het werk van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid

Voorstelling

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk is in 1999 in de plaats gekomen van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. De Hoge Raad PBW werd in 2006 hervormd, zodat de Raad nu alle commissies omvat waarin de sociale partners vertegenwoordigd zijn, die begrepen zijn in de regelgeving over welzijn op het werk.

De Hoge Raad heeft op de eerste plaats de opdracht om op aanvraag adviezen te geven over maatregelen die betrekking hebben op de domeinen omschreven in de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering  van hun werk. De Hoge Raad kan echter ook op eigen initiatief aangelegenheden daaromtrent bespreken en daarover advies geven.

Hij brengt  daarnaast ook advies uit over de jaarverslagen die door de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk of door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid worden opgesteld.

Hij brengt ook advies uit over de verslagen die door de overheid worden opgesteld ten behoeve van de Commissie van de Europese Unie met betrekking op de praktische tenuitvoerlegging van de richtlijnen over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en wordt geïnformeerd over de werkzaamheden van de Europese Unie over deze materie.

Samenstelling van de Raad

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk is samengesteld uit een voorzitter en een ondervoorzitter, een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en werknemersorganisaties, een of meer secretarissen, een aantal deskundige ambtenaren en uit representatieve vertegenwoordigers uit de sector voorgedragen door de sociale partners.  Op dezelfde wijze als in de Nationale Arbeidsraad is ook de social profitsector vertegenwoordigd in de Hoge Raad.

Organen

Uitvoerend Bureau

Er is een Uitvoerend Bureau dat samengesteld is uit afgevaardigden van de sociale partners die in de Raad zetelen en de voorzitter en de ondervoorzitter en eventuele ambtenaren deskundigen; dit bureau regelt de werkzaamheden van de Hoge Raad (agenda, procedures van onderzoek en bespreking en de uitvoering van de beslissingen.

Vaste Commissies

De vaste Commissie van deskundigen

Dit is een commissie van deskundigen bestaande uit personen die beroepshalve of ingevolge hun activiteiten in academische inrichtingen bijzonder bevoegd zijn inzake één of meerdere domeinen die behoren tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Deze vaste commissie heeft als opdracht om, op verzoek van de Minister of op verzoek van de Hoge Raad of van zijn uitvoerend Bureau elk probleem te bestuderen dat betrekking heeft op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, verslag uit te brengen over de huidige stand van zaken op het vlak van de wetenschappelijke en praktische kennis in dit verband en eventueel terzake voorstellen te formuleren.

De vaste Commissie sensibilisatie en communicatie

Deze commissie oefent alle opdrachten uit die destijds door de Nationale Adviserende Raad verzekerd werden.

Deze commissie heeft als opdracht:

 1. de acties te evalueren inzake communicatie met betrekking tot welzijn op het werk die in
  het afgelopen kalenderjaar werden uitgevoerd, inzonderheid deze die uitgingen van de afdeling promotie over het welzijn op het werk van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid;
 2. adviezen te verstrekken en voorstellen te doen betreffende de communicatie inzake welzijn op het werk in het algemeen en betreffende het actieplan dat inzake communicatie voor het volgend kalenderjaar wordt opgesteld door de afdeling promotie over het welzijn op het werk in het bijzonder;
 3. adviezen te verstrekken en voorstellen te doen betreffende het onderzoek met betrekking tot welzijn op het werk in het algemeen en betreffende het actieplan voor onderzoek opgesteld door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid voor het volgend kalenderjaar in het bijzonder;
 4. het uitgevoerde onderzoek te evalueren en inzonderheid de uitvoering van het actieplan voor onderzoek van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van het afgelopen kalenderjaar;
 5. de functie uit te oefenen van het vast bureau van het Belgisch steunpunt van het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk;
 6. het uitbrengen van de adviezen betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming.

Deze commissie is samengesteld uit de leden van het Uitvoerend Bureau, ambtenaren en deskundigen. De directeur-generaal van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid neemt het voorzitterschap ervan waar. De samenstelling wijzigt in functie van de opdrachten. Zo wordt de commissie aangevuld met de secretarissen van de provinciale comités voor de bevordering van de arbeid wanneer opdrachten uitgevoerd worden opgesomd in het vorige lid, 1° en 2°.

De vaste operationele Commissie

Deze commissie neemt beslissingen of geeft advies betreffende:

 • de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk;
 • de erkenning van de externe diensten voor technische controles op de werkplaats;
 • de aanvullende vorming van de preventieadviseurs en van de coördinatoren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
 • de controlegeneeskunde (zie: De controle van de arbeidsongeschiktheid);
 • bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, o.a. de bezwaren ingediend door werkgevers tegen adviezen van de administratie om toelagen in het kader van het Ervaringsfonds niet of slechts gedeeltelijk toe te kennen;
 • andere aangelegenheden waarvoor een koninklijk besluit die opdracht geeft.

Deze commissie is samengesteld uit de leden van het Uitvoerend Bureau, ambtenaren en deskundigen. De directeur-generaal van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid neemt het voorzitterschap ervan waar. Verschillende deskundigen nemen eraan deel in functie van de behandelde materie.

Andere vaste commissies

De minister kan, op verzoek van de Hoge Raad, andere vaste commissies oprichten die bevoegd zijn voor een bepaalde bedrijfstak of een welbepaald onderwerp.

Nu is enkel een Vaste Commissie Bouw opgericht; deze werkt steeds met een mandaat van het Uitvoerend Bureau om een bepaalde onderwerp betreffende het welzijn op het werk in de bouwsector uit te werken of te onderzoeken.

De commissies ad hoc

Het uitvoerend Bureau kan voor een bepaalde duur commissies ad hoc oprichten die belast worden met het onderzoek van bijzondere vraagstukken, inzonderheid ter voorbereiding van adviezen die door de Hoge Raad zullen worden verstrekt.

Het secretariaat

Het secretariaat van de Hoge Raad is belast met het verlenen van de nodige wetenschappelijke technische, juridische en logistieke ondersteuning aan de Hoge Raad en zijn organen.

De adviezen van de Hoge Raad

De adviezen die de Hoge Raad heeft uitgebracht, kunnen worden opgezocht en geraadpleegd (in pdf formaat) via de volgende lijst:
Adviezen van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Deze adviezen gaan over de Hoge Raad:

De jaarverslagen van de Hoge Raad

Jaarlijks stelt Hoge Raad een verslag op over de activiteiten van het voorbije jaar

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
Secretariaat van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk
Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
tel.: 02 233 45 14; fax: 02 233 46 39
hua@werk.belgie.be 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens