NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Basiseisen

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.  

Het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden verzamelt voortaan de algemene regels van toepassing op arbeidsplaatsen (bepalingen die vroeger werden versnipperd over het volledige ARAB).

Het is van toepassing wanneer meer specifieke regels ontbreken, van toepassing op specifieke situaties, opgenomen in andere wetgeving.

Dit koninklijk besluit beschouwt als "arbeidsplaats" elke plaats die bestemd is als locatie voor werkplekken in gebouwen van de onderneming of inrichting, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van de onderneming of inrichting waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk toegang heeft.

Het koninklijk besluit regelt zes aspecten van arbeidsplaatsen: hun uitrusting, hun verlichting, hun luchtverversing, hun temperatuur, de sociale voorzieningen, en tot slot de werk- en rustzitplaatsen.
Voor elk van deze aspecten stelt de regelgeving algemeen de doelstellingen vast die de werkgever moet bereiken, terwijl hij de middelen om ze te bereiken vrij kan kiezen.

Uitrusting van de arbeidsplaatsen  

Voorschriften zijn vastgelegd op niveau van:

 • de elektrische installatie;
 • minimale afmetingen van lokalen en werkruimten;
 • schoonmaak en onderhoud;
 • vloeren;
 • wanden;
 • trappen, gaanderijen en platformen;
 • toegang tot daken;
 • ramen;
 • deuren en poorten;
 • wegen;
 • roltrappen;
 • laadkaaien;
 • het risico op vallen van personen of voorwerpen.

Een beknopt overzicht vindt u in de fiche “elektrische installaties (PDF, 92 KB)” en de fiche “uitrusting van de arbeidsplaatsen (PDF, 188 KB)”.

Verlichting  

Indien de werkgever voldoet aan de normen NBN-EN 124 64-1 en NBN-EN 124 64-2, is hij verondersteld in regel te zijn inzake verlichting. Hij heeft de vrije keuze van middelen om dit te bereiken.

Een beknopt overzicht vindt u in de fiche “verlichting (PDF, 156 KB)”.

Wanneer de werkgever die normen niet wenst toe te passen, moet de verlichting tenminste beantwoorden aan de voorwaarden van bijlage 2 van het koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden (PDF, 105 KB).

Luchtverversing  

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers in besloten werkruimten over voldoende verse lucht beschikken. Specifieke regels zijn van toepassing in het geval van luchtverversingsinstallaties van het type airconditioning of mechanische ventilatie.

Een beknopt overzicht vindt u in de fiche “luchtverversing (PDF, 89 KB)”.

Temperatuur  

De werkgever moet ervoor zorgen dat de arbeidsplaatsen waar werkposten zijn ingericht voldoende thermisch geïsoleerd zijn, en dat de temperatuur afgestemd is op het menselijk organisme (zie artikel 3, §1 van het koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische omgevingsfactoren).

Een beknopt overzicht vindt u in de fiche “temperatuur (PDF, 117 KB)”.

Sociale voorzieningen  

De werkgever moet, in voorkomend geval, de werknemers de volgende sociale voorzieningen ter beschikking stellen:

 1. sanitaire voorzieningen, met inbegrip van kleedkamers, wastafels, douches en toiletten;
 2. een refter (behalve bij akkoord van het CPBW om er geen in te richten);
 3. een rustlokaal (te voorzien indien een risicoanalyse, gedetailleerd in het koninklijk besluit, de noodzaak ervan doet blijken);
 4. een lokaal voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven (zie CAO 80 voor meer informatie);
 5. dranken (toegang tot drinkwater of een andere drank, afhankelijk van de aard van het werk en de aard van de risico’s).

De sociale voorzieningen en de lokalen waarin ze zich bevinden moeten beantwoorden aan de minimumvoorschriften opgenomen in bijlage 1 van het koninklijk besluit.

Een beknopt overzicht vindt u in de fiches “kleedkamers (PDF, 71 KB)”, “wastafels (PDF, 72 KB)”, “douches (PDF, 69 KB)”, “toiletten (PDF, 133 KB)”, “refters (PDF, 71 KB)” en “rustlokalen (PDF, 128 KB)”.

Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen  

Voor de werknemers die activiteiten uitoefenen waarvan de aard verenigbaar is met zittend werk, stelt de werkgever een werkzitplaats ter beschikking.
Wanneer de activiteiten vereisen te staan moet de werkgever een risicoanalyse uitvoeren.  Wanneer deze de noodzaak aantoont, worden rusttijden op rustzitplaatsen voorzien of worden zittende werktijden op werkzitplaatsen voorzien.

Een beknopt overzicht vindt u in de fiche “werkzitplaatsen en rustzitplaatsen (PDF, 53 KB)”. 

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites