NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Douches

Wasplaatsen

De wasplaatsen bevinden zich in één of verschillende lokalen die volledig gescheiden zijn van de werkplaatsen en bureaus. Ze mogen in één enkel lokaal worden ingericht of in belendende lokalen die met elkaar in verbinding staan.

In afwijking hiervan mogen in de bureaus, waarin niet meer dan drie bedienden werkzaam zijn, de voor hen benodigde wasgelegenheden worden ingericht.

De lokalen waarin de wasplaatsen zijn ondergebracht zijn in duurzame materialen gebouwd.

Evenwel mogen op tijdelijke werven alsmede op de afgelegen werven in de openluchtgroeven, de wasplaatsen in uitneembare of verplaatsbare constructies, bestand tegen uitwendige en atmosferische agentia, ondergebracht zijn.

De wanden van deze constructies zijn vervaardigd uit harde en isolerende materialen en worden derwijze in elkaar gezet dat tocht en schadelijke infiltraties vermeden worden.

De grond en de muren van de wasplaatsen worden tot op een hoogte van twee meter van een effen en waterdichte bekleding voorzien, zodat ze tegen een dagelijkse schoonmaak bestand zijn.

De lokalen voor de wasplaatsen moeten alle waarborgen inzake veiligheid en salubriteit bieden.

Zij worden goed verlucht en verlicht en de temperatuur moet er, gemeten met een kamerthermometer, 20 °C bedragen.

In de lokalen van de stortbaden moet de temperatuur, gemeten met een kamerthermometer, 22 °C bedragen.

De lokalen voor de wasplaatsen worden ten minste eens per dag schoongemaakt. Bij ploegenarbeid worden de lokalen, vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt.

Zij moeten met een sleutel kunnen worden gesloten.

Alleen de meubelen die aan de bestemming beantwoorden mogen er zich bevinden. Het is verboden er refters in te richten of het personeel toe te laten er maaltijd te houden.

De wasplaatsen zijn vóór beiderlei kunne in afzonderlijke lokalen ondergebracht.

Wastafels

De wasplaatsen bestaan uit individuele of gemeenschappelijke wastafels met leidingwater.

Deze wastafels hebben een doeltreffende afloop van het gebruikte water en zijn derwijze ingericht dat elke gebruiker ervan beschikt over een waterkraan en een vrije ruimte van ten minste 65 cm.

Boven de wastafels is een blad aangebracht waarop de werknemers hun persoonlijke toiletbenodigdheden kunnen neerleggen.

Per drie werknemers die gelijktijdig hun werktijd beëindigen is er ten minste één kraan. Dit aantal mag evenwel verminderd worden tot één kraan per vijf werknemers die gelijktijdig hun arbeidsdag beëindigen telkens de aard van het werk en de omstandigheden deze vermindering rechtvaardigen. Deze vermindering is evenwel afhankelijk van het akkoord:

  1. van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis ervan, van de syndicale afvaardiging;
  2. van de Algemene Directie Toezicht welzijn op het werk.

Zo de onderneming over geen waterleiding beschikt zijn de wastafels individueel. Het water wordt via pompen of zuivere recipiënten bedeeld.

Aangepaste maatregelen worden genomen om te beletten dat uitwasemingen van afvoerkanalen zich in de lokalen of op de binnenplaatsen verspreiden.
Indien het werken betreft die bestaan in de behandeling of de aanwending van prikkelende, besmette, vette of bevuilende stoffen of kleurstoffen of indien het onderhoudswerken betreft, bepaalt de arbeidsgeneesheer of de wastafels moeten voorzien zijn van kranen met warm en koud water en welk soort zeep moet worden gebruikt.

Stortbaden

De werkgever stelt een stortbad met warm en koud water ter beschikking van zijn werknemers, naar verhouding van één stortbad per groep van zes werknemers die gelijktijdig hun arbeidsdag beëindigen, in:

  1. inrichtingen waar de werknemers onderworpen zijn aan een overmatige warmte, zoals bepaald in artikel 148decies 2.4.2. van het ARAB;
  2. de gevallen waarin het werk het lichaam van de werknemer bevuilt door het gebruik van schadelijke, giftige, prikkelende, corrosieve, besmette, vette of bevuilende stoffen of kleurstoffen.

De inrichtingen van de stortbaden bestaan uit afzonderlijke cabines; binnen elke cabine is er een kleerkast opgesteld en één enkel stortbad.

Deze cabines zijn ruim genoeg en op zulke wijze ingericht dat de gebruikers er zich volledig kunnen in afzonderen. Zij zijn door ondoorzichtige wanden van ten minste 1,90 m hoog van elkander gescheiden.

Om het schoonmaken ervan te vergemakkelijken mag onderaan een vrije ruimte van ongeveer 15 cm worden gelaten.

Per vier of zes werknemers die gelijktijdig hun arbeidsdag beëindigen is er een cabine met stortbad naargelang dat deze laatste van het type van enige deur of van doorgang voor het in- en uitgaan zijn.

Het water van de stortbaden moet een temperatuur van 36 tot 38°C hebben en in voldoende hoeveelheid gedeeld worden.

De vloer van de cabines van de stortbaden moet gemakkelijk schoongemaakt en ontsmet kunnen worden en zo vervaardigd zijn dat uitglijden en vallen vermeden worden. Het water moet naar een buizennet vloeien dat buiten het gebouw uitmondt. Dit buizennet is volledig bedekt en van een luchtafsluiting voorzien.

Maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de gebruikers blootgesteld worden aan schadelijke tochten.

Gemeenschappelijke bepalingen

Indien het water bestemd voor de wastafels of de stortbaden niet drinkbaar is, biedt het niettemin alle waarborgen inzake salubriteit.

Verbodsborden, overeenkomstig de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk, op oordeelkundig gekozen plaatsen in de wasplaatsen aangebracht, duiden, in voorkomend geval, aan dat het water niet drinkbaar is.

De werkgevers stellen kosteloos voldoende wasmiddelen ter beschikking van de werknemers die de wasplaatsen gebruiken. Desgevallend stellen zij op advies van de arbeidsgeneesheer de door de aard van de behandelde stoffen vereiste speciale reinigingsproducten voor de handen alsook beschermende zalven ter beschikking. Teneinde vergiftiging of huidaandoening te vermijden, verbieden zij uitdrukkelijk het gebruik van vluchtige oplosmiddelen of preparaten op basis van vluchtige oplosmiddelen voor de lichaamsverzorging.

Op advies van de arbeidsgeneesheer of van de algemene directie toezicht welzijn op het werk verschaffen zij bovendien aan iedere arbeider die aan een bijzonder gevaar is blootgesteld een nagelborstel alsmede, eventueel, een tandenborstel, een drinkbeker en drinkwater om de mond voor de maaltijden en na de dagtaak te reinigen.

Zij stellen insgelijks de handdoeken voor de stortbaden en de wastafels ter beschikking.

Zij laten deze handdoeken ten gepaste tijde wassen en vervangen, en verbieden uitdrukkelijk de werknemers ze onder welk voorwendsel ook uit de wasplaatsen te nemen.

De handdoeken die uitsluitend worden gebruikt voor het drogen van de handen mogen op gunstig advies van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis ervan, van de syndicale afvaardiging en van de arbeidsgeneesheer, vervangen worden door elk ander systeem dat dezelfde waarborgen biedt inzake salubriteit en opslorping.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens