NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ioniserende stralingen

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.  

Toelichting over het koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling

Dit koninklijk besluit beoogt de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 90/641/Euratom van 4 december 1990 inzake de praktische bescherming van de externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone.

Voor de definitie van een gecontroleerde zone moeten de voorschriften geraadpleegd worden van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van ioniserende straling.

Het koninklijk besluit van 25 april 1997 en de richtlijn hebben tot doel er voor te zorgen dat externe werknemers in alle lidstaten een gelijkwaardige bescherming krijgen als de werknemers in vast dienstverband bij de exploitant. Deze categorie van werknemers voert in de gecontroleerde zone specifieke en welomschreven opdrachten uit waarbij zij vaak aan hogere dosissen blootstaan dan de interne werknemers. Als een voorbeeld voor dergelijke categorie werknemers kan verwezen worden naar de "jumpers"; personen die tijdens een zeer korte tijdsspanne in een kernreactor zeer welomschreven opdrachten uitvoeren.

Het middel dat aangewend wordt om deze gelijkwaardige bescherming te bereiken, bestaat in het ontwikkelen van een uniform systeem waardoor de radiologische bescherming van de externe werknemers optimaal wordt verzekerd. Dit houdt ondermeer in dat er een geautomatiseerd netwerk moet bestaan.

In afwachting daarvan moet er gebruik gemaakt worden van een geactualiseerd nationaal netwerk of een individueel document van radiologisch toezicht dat uitgereikt wordt aan elke werknemer.

Het koninklijk besluit gaat wel een stap verder dan de richtlijn vermits er eveneens bepalingen worden opgenomen i.v.m. de interne werknemers. Op die manier heeft men de kans gegrepen om een aantal bepalingen die vroeger waren opgenomen in de voorschriften van het ARAB over te hevelen naar de Codex over het welzijn op het werk.

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites