NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitsluitingen

Enkele industriële activiteiten of sectoren worden uitgesloten omdat hiervoor andere Europese of nationale regels bestaan.

Militaire inrichtingen, installaties of opslagplaatsen

Centraal in deze uitsluiting zijn de uitbating door het leger en het militair karakter van de activiteiten of installaties.

Gevaren die samenhangen met ioniserende straling

Nucleaire installaties kunnen wel onderworpen zijn aan het samenwerkingsakkoord omwille van andere, niet-radioactieve, gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld gasolie, hydrazine).

Vervoer van gevaarlijke stoffen en de daaraan rechtstreeks gerelateerde tijdelijke opslag buiten de onderworpen inrichtingen

Het transport van gevaarlijke stoffen (over de weg, per spoort, over binnenwateren of over zee of door de lucht) is logischerwijze uitgesloten, gezien hierop specifieke transportreglementering van toepassing is die de veiligheid van dergelijk transport beoogt.

Ook de opslag en de overslagactiviteiten die noodzakelijk zijn tijdens het transport tussen het vertrek- en eindpunt zijn uitgesloten. Dit doelt concreet op de tijdelijke opslag op de kaden in de havens om over te schakelen van het vervoer over zee op wegtransport.

Opslagmagazijnen waar op quasi continue basis gevaarlijke stoffen opgeslagen worden, vallen niet onder deze uitsluiting (zie Europese Question & Answers).

Transport door pijpleidingen, voor zover deze buiten de inrichting valt

Alle transport door pijpleiding buiten een inrichting valt niet onder het samenwerkingsakkoord. Concreet wil deze uitsluiting zeggen dat een bedrijf dat een gevaarlijke stof per pijpleiding ontvangt, in de inventarisatie van de gevaarlijke stoffen enkel rekening moet houden met de hoeveelheid in het gedeelte van de pijpleiding dat op het bedrijfsterrein ligt.

Winningsindustrieën op het vlak van exploratie en exploitatie van mijnen en groeven alsook op het vlak van boringen

Enkel die activiteiten en die gevaarlijke stoffen die rechtstreeks en inherent verbonden zijn aan de exploratie, zijn uitgesloten van het samenwerkingsakkoord.

De nevenactiviteiten die op hetzelfde bedrijf plaatsvinden, zoals de chemische en thermische verwerkingsactiviteiten en opslag, de opslag in residu- en vijverbekkens,..., vallen niet onder deze uitsluiting, net zoals ondergrondse gasopslag in natuurlijke aardlagen, waterhoudende grondlagen, zoutholtes of niet meer gebruikte mijnen.

Stortplaatsen voor afval

Stortplaatsen en ondergrondse opslag van afval zijn uitgesloten. De installaties voor de behandeling en de verwijdering van gevaarlijke stoffen vallen wel onder het samenwerkingsakkoord.

Offshore exploratie en exploitatie van mineralen en offshore ondergrondse gasopslag

Dit is voor België niet relevant.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens