NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsmiddelen

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Europees kader en algemene situering

Het koninklijk besluit van 12/08/1993 (BS 28/09/1993) betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen op de werkplaats is een omzetting van de tweede bijzondere Europese sociale richtlijn 655/89/EEG.  Het gaat om een uitvoeringsbesluit van de Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG.  De laatste werd omgezet in Belgisch recht in de wet van 04/08/1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (BS 18/09/1996), hierna de welzijnswet genoemd.

Een sociale richtlijn betekent dat Europa de minimumvoorwaarden oplegt die gelden voor alle Lidstaten, maar dat elk land daar bovenop kan toevoegen wat het noodzakelijk acht, in overeenstemming met zijn eigen sociale verworvenheden en tradities.  Het is dus mogelijk dat er in de verschillende landen nuanceverschillen bestaan in de omgezette teksten. 
Er zij dus gewaarschuwd voor eventuele gevolgen van dit fenomeen.

Het algemene KB betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen werd later verder uitgediept en aangevuld door bijkomende specifieke besluiten betreffende:

  • beeldschermen (KB 27/08/1993)
  • mobiele arbeidsmiddelen (KB 04/05/1999)
  • arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (KB 04/05/1999)
  • werkzitplaatsen en rustzitplaatsen (KB 27/04/2004)
  • arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (KB 31/08/2005)

Toepassingsgebied

Werkgevers, werknemers en daarmee gelijkgestelde personen als voorzien in de welzijnswet.

Wat zijn arbeidsmiddelen?

Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties; kortom, alles waarmee arbeid kan verricht worden.

Het gebruik van arbeidsmiddelen houdt in: elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel, met inbegrip van ingebruikname of buiten gebruikstelling, aanwending, vervoer, reparatie, ombouw, onderhoud en verzorging (waaronder ook reiniging).

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites