NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De aanwezige hoeveelheden

Het samenwerkingsakkoord geeft een definitie van wat verstaan wordt onder "aanwezigheid van gevaarlijke stoffen":

de werkelijke of verwachte aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de inrichting, of van gevaarlijke stoffen waarvan redelijkerwijs kan worden voorzien dat ze zouden kunnen ontstaan bij verlies van controle over de processen, met inbegrip van opslagactiviteiten, in installaties binnen de inrichting, in hoeveelheden, die gelijk zijn aan of groter dan de in deel 1 of deel 2 van bijlage 1 vermelde drempelwaarden.

Met "verwachte aanwezigheid" wordt bedoeld:

  • de geplande of voorziene hoeveelheid stoffen voor nieuwe (nog te realiseren) inrichtingen of uitbreidingen aan bestaande inrichtingen
  • de maximale hoeveelheid waarvoor de inrichting vergund is, ongeacht de feitelijke aanwezigheid op een bepaald tijdstip. Zo moet voor een opslagtank de maximaal vergunde tankinhoud beschouwd worden. Voor een opslagmagazijn geldt de maximale capaciteit zoals vermeld in de exploitatievergunning.

De mogelijkheid waarbij gevaarlijke stoffen niet permanent aanwezig zijn maar gevormd kunnen worden bij verlies van controle over processen vindt haar oorsprong in het Seveso-ongeval waar door een ongewenste reactie meer dan 1kg dioxine werd gevormd en vrijgezet.

Het gaat dus om situaties waarbij omwille van de eigenschappen van de aanwezige stoffen en/of het gebruikte procédé strikte procescontrolemaatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat bepaalde gevaarlijke stoffen gevormd worden (bijvoorbeeld door een ontbinding of andere ongewenste reacties). Uiteraard zal dit in de praktijk vooral van belang zijn, indien de mogelijke gevormde stoffen in het samenwerkingsakkoord een lage drempelwaarde hebben (bijvoorbeeld polychloordibenzodioxines).

Wat in de praktijk voor de meeste bedrijven bepalend is, zijn dus de vergunde hoeveelheden. De werkelijke hoeveelheden mogen immers nooit de vergunde hoeveelheden overschrijden.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens