NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nachtarbeid en ploegenarbeid

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.  

Het koninklijk besluit van 16 juli 2004 (BS 09-08-04) zet een deel van de Europese richtlijn 93/104/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om die specifiek de bescherming bescherming betreft op gebied van veiligheid en gezondheid van werknemers die nachtarbeid verrichten evenals van deze die ploegenarbeid uitvoeren.

Over welke werknemers gaat het ?

De werknemers die hun arbeid gewoonlijk uitvoeren (tijdens minstens 3 u. van hun arbeidstijd) tussen 20u. en 6u. worden beoogd.

De risicoanalyse

De risico's worden opgespoord door de specifieke risicoanalyse die de werknemer moet voeren voor elke nacht-of ploegenarbeid, rekening houdend met:

  • de risico's die gelegen zijn in het feit dat de arbeid 's nachts wordt uitgevoerd;
  • de risico's die bijzonder zijn aan bepaalde activiteiten, onafhankelijk van het feit dat deze 's nachts worden uitgevoerd (bv. lawaai, extreme warmte, blootstelling aan chemische agentia,…);
  • lichamelijke of geestelijke spanningen die kunnen worden uitgelokt of verergerd door deze activiteiten of door andere activiteiten (bv. hanteren van zware lasten, monotoon en repetitief werk, werk dat een bijzondere waakzaamheid vereist,…) en die leiden tot een opeenstapeling van risico's. Deze opeenstapeling kan zich voordoen omdat sommige activiteiten de verminderde waakzaamheid gelegen aan de nachtarbeid verergeren, of omgekeerd omdat sommige activiteiten belangrijke inspanningen vereisen en de biologische activering, die normaal verminderd tijdens de nacht, verhogen.

Gezondheidstoezicht en andere preventiemaatregelen

Elke werknemer die nachtarbeid verricht en elke werknemer die ploegenarbeid verricht wordt beschouwd als een werknemer die een activiteit met welbepaald risico uitoefent, in de zin van artikel 2, 3° van het koninklijk besluit van 28-05-03 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers, en is in die hoedanigheid onderworpen aan het verplicht gezondheidstoezicht.
De voorafgaande gezondheidsbeoordeling moet nagaan of de individuele kenmerken van de werknemer verenigbaar zijn met de risico's veroorzaakt door zijn toekomstige activiteit.

Wanneer uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de nachtarbeid een bijzonder risico of geestelijke of lichamelijke spanningen meebrengt, dient de werkgever preventiemaatregelen te nemen, zoals:

  • een jaarlijkse periodieke gezondheidsbeoordeling die specifiek is, en aangevuld wordt met gerichte onderzoeken;
  • een ergonomische aanpassing van de werkpost;
  • een vermindering van de bijzondere risico's en de fysieke of mentale spanningen tot een zo laag mogelijk niveau;

Wanneer uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat er geen andere risico's zijn dan deze die eigen zijn aan de nachtarbeid, onderwerpt de werkgever de werknemers aan een driejaarlijkse algemene periodieke gezondheidsbeoordeling.

Deze beoordeling kan elk jaar plaatshebben wanneer het comité voor preventie en bescherming op het werk erom verzoekt of wanneer een werknemer van 50 jaar of meer het vraagt.

De werkgever moet eveneens:

  • ervoor zorgen dat de diensten voor preventie en bescherming op het werk in voldoende mate beschikbaar zijn;
  • ervoor zorgen dat de eerste en dringende hulpverlening wordt gegeven;
  • ervoor zorgen dat de werknemers die nacht-en ploegenarbeid verrichten geïnformeerd worden over alle risico's eigen aan hun arbeid, over genomen preventiemaatregelen, en over de manier waarop de diensten voor preventie en bescherming op het werk en de eerste hulp worden georganiseerd.

Advies van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites