NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Thuisarbeid

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen thuiswerk en telewerk

De tewerkstelling van huisarbeiders wordt geregeld in titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De wet houdende diverse bepalingen sluit de telewerkers uit van een gedeelte van de bepalingen van titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Wat telewerk betreft, ondertekenden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad op 9 november 2005 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 over telewerk (PDF) (zie het advies nr. 1528 van de Nationale Arbeidsraad (PDF)).

Deze C.A.O., die een Europees raamakkoord van 16 juli 2002 omzet, verduidelijkt de juridische situatie van telewerken in België.

Telewerk wordt in de C.A.O. gedefinieerd als een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met gebruikmaking van informatietechnologie, in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

De overeenkomst heeft geen betrekking op de zogenaamde mobiele werknemers, dat wil zeggen wier mobiliteit noodzakelijk deel uitmaakt van de wijze van uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zoals handelsvertegenwoordigers, medisch afgevaardigden, thuisverpleegsters.

Telewerk kan worden verricht in de woning van de telewerker of in elke andere door hem gekozen plaats. Telewerk vindt plaats op vrijwillige basis zowel voor de betrokken werknemer als voor de betrokken werkgever.

Voor iedere telewerker afzonderlijk moet een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld uiterlijk op het ogenblik dat de telewerker begint met de uitvoering van zijn overeenkomst. Voor de reeds lopende arbeidsovereenkomst moet een schriftelijk aanhangsel worden opgesteld. Dat geschrift moet een aantal door de overeenkomst bepaalde vermeldingen bevatten. Bij ontstentenis van een schriftelijke overeenkomst heeft de telewerker het recht zijn werkzaamheden op de bedrijfslocatie van de werkgever te verrichten of terug te keren naar de bedrijfslocatie van de werkgever.

Wat de arbeidsvoorwaarden betreft genieten telewerkers dezelfde rechten als vergelijkbare werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever werken. Om rekening te houden met de bijzondere kenmerken van telewerk kunnen specifieke aanvullende collectieve en/of individuele overeenkomsten gesloten worden. De telewerkers worden geïnformeerd over de arbeidsvoorwaarden en met name over de aanvullende voorwaarden.
Binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur organiseren de telewerkers zelf hun werk. Voor telewerkers gelden dezelfde werkbelasting en prestatienormen als voor vergelijkbare werknemers die hun werkzaamheden op de bedrijfslocatie van de werkgever verrichten.
De overeenkomst voorziet in een aantal bepalingen over apparatuur en pannes, met name wat de kosten betreft.

De werkgever moet maatregelen nemen ter bescherming van de gegevens die door de telewerkers voor professionele doeleinden worden gebruikt en verwerkt. De werkgever informeert de telewerkers over de wetgevingen en de in de onderneming geldende regels inzake de bescherming van gegevens. De telewerkers moeten die wetgevingen en regels naleven.

De werkgever informeert de telewerker ook omtrent het ondernemingsbeleid inzake veiligheid en gezondheid op het werk. De interne preventiediensten hebben toegang tot de werkplek van de telewerker om te controleren of de geldende regelingen inzake gezondheid en veiligheid op correcte wijze worden toegepast. Indien het telewerk wordt verricht in een bewoond lokaal, moet een dergelijk bezoek echter van tevoren worden aangekondigd en moet de betrokken telewerker ermee hebben ingestemd. De telewerkers kunnen een inspectiebezoek aanvragen.
Telewerkers hebben dezelfde rechten op scholingsfaciliteiten en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en genieten dezelfde collectieve rechten als de werknemers die op de bedrijfslocatie van de werkgever werken.

Adviezen van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens