NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Eerste aanwervingen

Wat?

De doelgroepvermindering "eerste aanwervingen" richt zich op startende en kleine werkgevers uit de privé-sector die weinig of geen personeel in dienst hebben.

Werkgevers die in aanmerking komen voor deze doelgroepvermindering, hebben recht op een vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid gedurende een bepaald aantal kwartalen.

Hieronder volgen enkel de krachtlijnen.  Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de Richtlijnen voor de werkgevers, te consulteren via de website www.rsz.be.

Voorwaarden voor de eerste werknemer

Om van de doelgroepvermindering voor de "eerste aanwerving" te genieten mag de werkgever vóór die indienstneming nog nooit onderworpen geweest zijn aan de sociale zekerheid of ten minste 4 opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming niemand meer tewerkgesteld hebben.

Daarbij wordt wel geen rekening gehouden met :

 • jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden;
 • leerlingen in het kader van het alternerend leren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 novembre 1969;
 • dienstboden;
 • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
 • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 vallen (jobstudenten, IBO'ers, vrijwilligers, bepaalde stagiairs,...).

Voorwaarden voor de tweede tot en met de zesde werknemer

Om de 'tweede aanwerving" te genieten mag de werkgever in de 4 opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming nooit meer dan 1 werknemer tegelijkertijd in dienst gehad hebben.

Op dezelfde wijze mag de werkgever om de "derde (vierde, vijfde, zesde) aanwerving" te genieten in de 4 opeenvolgende kwartalen voor het kwartaal van die indienstneming nooit meer dan 2 (respectievelijk 3, 4 of 5) werknemers gelijktijdig in dienst gehad hebben.

Gemeenschappelijke voorwaarden

De eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde werknemer mag geen werknemer vervangen die in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was in de loop van de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van de indienstneming. (Voor meer info: www.rsz.be).

De doelgroepvermindering is enkel van toepassing als de volledige kwartaalprestatie van de werknemer minstens 27,5% bedraagt van die van een voltijdse werknemer, of indien hij is aangeworven met een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst.

Voordelen

Eerste werknemer

Indien de eerste werknemer in dienst treedt na 31 december 2015 dan zorgt de doelgroepvermindering voor een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid en dit voor onbepaalde tijd.

Tweede werknemer tot en met zesde werknemer

Afhankelijk van de rang van de werknemer, heeft de werkgever recht op een forfaitaire vermindering per kwartaal gedurende het kwartaal van aanwerving en de daaropvolgende 8 of 12 kwartalen. Het bedrag van de forfaitaire vermindering hangt eveneens af van de rang van de werknemer en neemt af in de tijd.

Het bedrag varieert zo in het eerste jaar van 1.550€ per kwartaal voor een tweede werknemer tot 1.000€ per kwartaal voor een zesde werknemer.  Zoals alle doelgropverminderingen is deze doelgroepvermindering cumuleerbaar met de structurele vermindering en de Sociale Maribel.  Het totale bedrag van deze verminderingen mag de verschuldigde patronale basisbijdragen echter nooit overschrijden.

De doelgroepvermindering is op te nemen binnen de 20 kwartalen te rekenen van het kwartaal dat de werkgever voor de eerste maal recht had op deze vermindering.  De vermindering is niet gebonden aan één bepaalde werknemer. De werkgever kan met andere woorden kiezen in welk kwartaal en voor welke werknemer hij de vermindering toepast.

Procedure

Er is geen procedure voorzien voor de betrokken werkgever. De toepassing wordt eenvoudigweg gevraagd door het vermelden van de correcte verminderingscode op de driemaandelijkse DmfA-aangifte.

Cumulatie

De doelgroepvermindering "eerste aanwervingen" kan niet gecumuleerd worden met een andere doelgroepvermindering maar wel met de structurele vermindering.

Juridisch kader

 • Programmawet van 24 december 2002 (BS 31 december 2002)
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (BS 6 juni 2003)

Bevoegde instanties en nuttige adressen

 • Uw sociaal secretariaat
 • RSZ
  Victor Hortaplein 11
  1060 Brussel
  Tel. 02/509.31.11
  www.rsz.be  

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites