NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Activaplan

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

Een werkgever gevestigd in Vlaanderen kan vanaf 1/7/2016 niet meer genieten van het activaplan voor nieuwe indiensttredingen van personen met een verminderde arbeidsgeschiktheid.

Een werkgever gevestigd in Vlaanderen kan vanaf 1/1/2017 niet meer genieten van het activaplan voor nieuwe indiensttredingen van langdurig inactieven.

De overgangsmaatregelen die van toepassing zijn, vindt u op de website van het departement Werk & Sociale Economie.
 

Doelstelling van de maatregel

Het Activaplan is een tewerkstellingsmaatregel die voorziet in een vermindering van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid bij aanwerving van een werkzoekende. Deze vermindering wordt gekoppeld aan een activering van de werkloosheidsuitkering of maatschappelijke integratie bij de aanwerving van een werkzoekende die volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is of die het leefloon geniet. Deze maatregel moet leiden tot een verhoging van de tewerkstellingsgraad in het algemeen en van de tewerkstellingsgraad van de oudere werknemers (45 jaar en ouder) in het bijzonder.

Voor welke werkgevers?

Alle werkgevers van de privé-sector die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid kunnen van deze maatregel gebruik maken.

De volgende werkgevers uit de openbare sector kunnen voor hun contractueel personeel eveneens genieten van de voordelen van het Activaplan:

 • autonome overheidsbedrijven, openbare kredietinstellingen, openbare maatschappijen voor personenvervoer, openbare uitzendbureaus;
 • provincies, gemeenten, OCMW's;
 • onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel van de onderwijsinstellingen.

Andere werkgevers uit de openbare sector (bvb. het Rijk, Gemeenschappen en Gewesten, …) evenals statutaire personeelsleden zijn uitgesloten van de regeling Activa.

Voor welke werknemers?

Om gerechtigd te zijn op de RSZ-vermindering moet de werknemer:

 • ingeschreven zijn als niet-werkend werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling op het ogenblik van de indienstneming (of het ogenblik van de aanvraag van de werkkaart);
 • gedurende een bepaalde periode in de loop van een bepaalde referteperiode voorafgaand aan de indienstneming (of aanvraag van de werkkaart) ingeschreven geweest zijn als niet-werkend werkzoekende bij een gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.

Een aantal periodes worden gelijkgesteld met een inschrijvingsperiode als werkzoekende.

Om gerechtigd te zijn op de werkuitkering moet de werknemer bovendien uitkeringsgerechtigde volledig werkloze (UVW) zijn op het ogenblik van de indienstneming (of het ogenblik van de aanvraag van de werkkaart).

Algemene voorwaarden

Om de RSZ-vermindering en de werkuitkering te kunnen genieten moet de werknemer in het bezit zijn van een werkkaart.  De werkkaart kan worden aangevraagd door de werkzoekende of door de werkgever.

De werknemers die in aanmerking komen voor de werkuitkering moeten bij hun uitbetalingsinstelling een uitkeringsaanvraag indienen, samen met een exemplaar van de arbeidsovereenkomst.

De arbeidsovereenkomst moet vermelden:

 • dat de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening een werkkaart heeft gegeven waaruit blijkt dat de werknemer in aanmerking komt voor de werkuitkering en voor welke periode;
 • dat het door de werkgever maandelijks te betalen loon wordt verkregen door de werkuitkering in mindering te brengen op het nettoloon voor de beschouwde maand.

Een model van deze vermeldingen bij de arbeidsovereenkomst kan worden gedownload van de website van de RVA (www.rva.fgov.be) of is verkrijgbaar bij de werkloosheidsbureaus.

Maandelijks overhandigt de werkgever aan de werknemer een vergoedingsbewijs, dat de werknemer indient bij zijn uitbetalingsinstelling om zijn werkuitkering te bekomen.

Voordelen

Het Activaplan bestaat uit twee voordelige maatregelen voor de werkgevers die werkzoekenden aanwerven:

 • de vermindering of vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid;
 • de activering van de werkloosheidsuitkering of de maatschappelijke integratie die de werkgever van het te betalen nettosalaris kan aftrekken.

Voor de volledig uitkeringsgerechtigde werklozen komt dus bij de vermindering van de werkgeversbijdragen nog de activering van de werkloosheidsuitkering. In dat geval kan de werkgever de werkuitkering aftrekken van het uit te betalen nettoloon. Het maximumbedrag van de werkuitkering bedraagt 500 € per maand.

Schematisch overzicht van de voordelen

 

Verminderde arbeidsgeschiktheid*
DUUR INSCHRIJVING
ALS WERKZOEKENDE 
RSZ-VERMINDERING WERKUITKERING
(indien UVW)
 
1 dag   500 €
tijdens de maand van indienstneming en de 35 volgende maanden  

* Worden beschouwd als werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid:

 • de niet werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming ingevolge de wet betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • de niet werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld was in een beschutte werkplaats of een sociale werkplaats
 • de niet werkende werkzoekende gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%
 • de niet werkende werkzoekende die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen
 • de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met een definitieve arbeids-ongeschiktheid van minstens 33%

 

Jonger dan 25 jaar
DUUR INSCHRIJVING
ALS WERKZOEKENDE  
RSZ-VERMINDERING   WERKUITKERING
(indien UVW) 
Minstens 312 dagen (in de loop van de maand van indienstneming en de 18 maanden daaraan voorafgaand)  1000 € 
kwartaal van de indienstneming en de 4 volgende kwartalen
500 € 
tijdens de maand van indienstneming en de 15 volgende maanden 

 

 

Jonger dan 30 jaar*
DUUR INSCHRIJVING
ALS WERKZOEKENDE  
RSZ-VERMINDERING   WERKUITKERING
(indien UVW) 
Minstens 156 dagen (in de loop van de maand van indienstneming en de 9 maanden daaraan voorafgaand)  1500 € 
kwartaal van de indienstneming en de 11 volgende kwartalen
500 € 
tijdens de maand van indienstneming en de 35 volgende maanden 

* U mag niet in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs

 

 

Tenminste 25 jaar maar jonger dan 45 jaar
DUUR INSCHRIJVING
ALS WERKZOEKENDE 
RSZ-VERMINDERING  WERKUITKERING
(indien UVW) 
Minstens 312 dagen (in de loop van de maand van indienstneming en de 18 maanden daaraan voorafgaand)  1000 €
kwartaal van de indienstneming en de 4 volgende kwartalen 

 -

 

 

Jonger dan 45 jaar
DUUR INSCHRIJVING
ALS WERKZOEKENDE 
RSZ-VERMINDERING  WERKUITKERING
(indien UVW) 
Minstens 624 dagen (in de loop van de aand van indienstneming en de 36 maanden daaraan voorafgaand)  1000 €kwartaal van de indienstneming en de 8 volgende kwartalen  500 €tijdens de maand van indienstneming en  de 15 volgende maanden
Minstens 936 dagen (in de loop van de maand van indienstneming en de 54 maanden daaraan voorafgaand) 1000 €kwartaal van de indienstneming en de 8 volgende kwartalen
400 €4 volgende kwartalen
500 €tijdens de maand van indienstneming en de 23 volgende maanden
Minstens 1560 dagen (in de loop van de maand van indienstneming en de 90 maanden daaraan voorafgaand  1000 €kwartaal van de indienstneming en de 8 volgende kwartalen
400 €12 volgende kwartalen 
500 €tijdens de maand van indienstneming en de 29 volgende maanden

 

 

45 jaar of ouder
DUUR INSCHRIJVING
ALS WERKZOEKENDE  
RSZ-VERMINDERING    WERKUITKERING
(indien UVW)
Minstens 156 dagen (in de loop van de maand van indienstneming en de 9 maanden daaraan voorafgaand)  1000 €kwartaal van de indienstneming en de 4 volgende kwartalen
400 €16 volgende kwartalen 
-
Minstens 312 dagen (in de loop van de maand van indienstneming en de 18 maanden daaraan voorafgaand)  1000 €kwartaal van de indienstneming en de 20 volgende kwartalen -
Minstens 468 dagen (in de loop van de maand van indienstneming en de 27 maanden daaraan voorafgaand  1000 €kwartaal van de indienstneming en de 20 volgende kwartalen 500 €tijdens de maand van indienstneming en de 29 volgende maanden

 

 

Win-win aanwervingsplan – overgangsmaatregel

In 2010 en 2011 gold een regeling van versterkte activering van de uitkeringen voor bepaalde categorieën van werklozen die aangeworven werden in het kader van het activaplan. Deze maatregel is afgelopen op 31 december 2011. Er zijn dus met andere woorden geen nieuwe intreders meer mogelijk.

Om de tewerkstelling van bepaalde werknemers die na hun tewerkstelling in het kader van het win-winplan terug werkloos zijn geworden te bevorderen, wordt er in een overgangsregeling voorzien.

Teneinde de doorstroming naar de gewone Activaregeling te vergemakkelijken, wordt de periode gedurende dewelke men tewerkgesteld was via het win-winplan gelijkgesteld met een periode van inschrijving als niet werkend werkzoekende indien er maximaal drie maanden liggen, gerekend van datum tot datum, tussen het einde van de winwin-tewerkstelling en het moment van de aanvraag van de werkkaart. De werknemers die tewerkgesteld waren in het kader van het win-winplan zullen hierdoor sneller een beroep kunnen doen op het gewone activaplan als ze bij een nieuwe werkgever aan de slag gaan.

Als de werknemer enkel aan de voorwaarden van activa kan voldoen door de periode van win-win gelijk te stellen “met een periode van inschrijving als niet werkend werkzoekende” wordt de maximale periode waarin de werkuitkering wordt toegekend verminderd worden met:

 • 18 kalendermaanden, indien de eerste winwin-tewerkstelling een aanvang heeft genomen in 2010;
 • 12 kalendermaanden, indien de eerste winwin-tewerkstelling een aanvang heeft genomen in 2011.

 

Procedure

Om van de RSZ-vermindering en de werkuitkering te kunnen genieten moet de werknemer in het bezit zijn van een werkkaart.  Deze kan aangevraagd worden door de werknemer bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA.  De werkkaart blijft 6 maanden geldig en toont aan dat deze werknemer in aanmerking komt voor Activa.  Beschikt de werknemer nog niet over een werkkaart, dan kan deze aangevraagd worden door de werkgever bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA (formulier C63 werkkaart) ten laatste binnen 30 dagen na de dag van indienstneming.

Formaliteiten te vervullen door de werkgever:

 • aanvraag werkkaart (indien de werknemer nog niet over een werkkaart beschikt);
 • inzake RSZ-vermindering: de vermindering van bijdragen vermelden op driemaandelijkse aangifte;
 • inzake werkuitkering: verplichte vermeldingen in de arbeidsovereenkomst: (bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA) en maandelijks een vergoedingsbewijs (C 78 ACTIVA) overhandigen aan de werknemer.

Formaliteiten te vervullen door de werknemer:

 • aanvraag werkuitkering indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (door indienen van arbeidsovereenkomst + bijlage arbeidsovereenkomst ACTIVA);
 • maandelijks formulier (C78 ACTIVA) indienen bij zijn uitbetalingsinstelling.

Bijzondere bepalingen

Naast het algemene activastelsel zijn er nog enkele bijzondere regelingen.

Activa pvp

Tracht de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden te bevorderen. Verder wil men via deze extra-aanwervingen het lokaal veiligheids- en preventiebeleid van gemeenten ondersteunen.
(zie activa pvp)

Activa OCMW

Deze regeling verschilt weinig van het gewone activastelsel.  Beide systemen voorzien in een vermindering van de patronale bijdragen en een activering. In het gewone stelsel zal de RVA de werkloosheidsuitkering activeren. Hier gaat het OCMW het leefloon van een gerechtigde op maatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp activeren.

Voor verdere informatie kan u terecht op de website van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.(www.mi-is.be).

Juridisch kader

 • Programmawet van 24 december 2002 (I) (Belgisch Staatsblad van 31 december 2002), gewijzigd bij de programmawet van 8 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 17 april 2003), de wet van 1 april 2003 houdende uitvoering van het IPA voor de periode 2003-2004 (Belgisch Staatsblad van 16 mei 2003), de programmawet van 22 december 2003 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2003),  de programmawet van 11 juli 2005 (Belgisch Staatsblad van 12 juli 2005) en de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (Belgisch Staatsblad 30 december 2005);
 • Koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurige werkzoekenden (Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002) en meermaals gewijzigd;
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (Belgisch Staatsblad van 6 juni 2003) en meermaals gewijzigd.

Bevoegde instanties en nuttige adressen

Inzake de vermindering van patronale basisbijdragen:

 • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  Victor Hortaplein 11
  1060 Brussel
  Tel.: 02/509.31.11
  (www.rsz.fgov.be)

Inzake de werkkaart en de werkuitkering:

 • het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening bevoegd voor uw gemeente:www.rva.fgov.be;
 • een sociaal secretariaat.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites