NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sine (Sociale Inschakelingseconomie)

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

De maatregel "Sociale Inschakelingseconomie", afgekort SINE, bevordert, dankzij het actieve gebruik van de werkloosheidsuitkeringen, de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen in de sociale inschakelingseconomie.  De werkgevers die SINE-werknemers aanwerven kunnen van een RSZ-bijdragevermindering en een loonkosttoelage genieten.

Voor welke werkgevers?

 • de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen behorende tot het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;)
 • de inschakelingsbedrijven, zijnde de ondernemingen en verenigingen met rechtspersoonlijkheid die als doel de socio-professionele inschakeling van bijzonder moeilijk te plaatsen werklozen hebben via een activiteit van productie van goederen of diensten, die de voorwaarden vervullen vermeld in  artikel 1 § 2 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999, in zoverre zij zowel door de Minister die Tewerkstelling en Arbeid onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die Sociale Economie onder zijn bevoegdheid heeft, erkend worden (zie hierna: aanvraag en procedure erkenning inschakelingsbedrijven).
 • de sociale verhuurkantoren bedoeld bij de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 februari 1998
 • de agentschappen voor sociale huisvesting bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 1999
 • de sociale verhuurkantoren bedoeld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 1997
 • de openbare vastgoedmaatschappijen bedoeld bij de ordonnantie van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 september 1993
 • de sociale huisvestingsmaatschappijen bedoeld bij het decreet van de Vlaamse Raad van 15 juli 1997
 • de openbare huisvestingsmaatschappijen bedoeld bij het decreet van de Waalse Gewestraad van 29 oktober 1998
 • de vennootschappen met een sociaal oogmerk bedoeld in artikel 661 van het wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999.
 • de diensten van openbare centra voor maatschappelijk welzijn die sociale inschakelingseconomie-initiatieven organiseren, erkend door de Minister die de sociale economie onder zijn bevoegdheden heeft
 • de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
 • de werkgevers die plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid inrichten erkend krachtens de bepalingen van hoofdstuk V van de ordonnantie van 18 maart 2004 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen.
 • de werkgevers die nabijheidsdiensten organiseren krachtens titel VI bis van het besluit van 8 september 2000 van de Vlaamse Regering houdende een impuls en ondersteuningsprogramma van de meerwaarden economie en als dusdanig erkend zijn volgens de bepalingen van voormeld besluit van 8 september 2000
 • de werkgevers die “initiatives de développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale" (initiatieven  tot ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector van de buurtdiensten met een maatschappelijk doel) inrichten, erkend krachtens de bepalingen van hoofdstuk  II van het decreet van de Waalse Regering van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de “initiatives de développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale” afgekort: I.D.E.S.S
 • de werkgevers die lokale diensteneconomie-initiatieven  inrichten erkend krachtens de bepalingen van hoofdstuk III van het decreet van de Vlaamse Regering van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie
 • de werkgevers die “Entreprises de formation par le travail” (bedrijven voor vorming door arbeid) inrichten krachtens de bepalingen van hoofdstuk II van het decreet van de Waalse regering van 1 april 2004 betreffende de erkenning en subsidiëring van organismen voor socio-professionele inschakeling en de “Entreprises de formation par le travail”
 • De werkgevers die “ateliers de formation par le travail” (ateliers voor opleiding door tewerkstelling) inrichten, erkend krachtens de bepalingen van hoofdstuk III van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 27 april 1995 betreffende de erkenning van organismen voor socio-professionele inschakeling en de subsidiëring van hun beroepsopleidingsactiviteiten voor werklozen en laag geschoolde werkzoekenden gericht op het vergroten van hun kans op het vinden of terugvinden van werk in het raam van gecoördineerde voorzieningen voor socioprofessionele inschakeling.
   

Lijst van erkende werkgevers?

Tabel van erkende werkgevers - 13 februari 2015 (XLS, 370 KB) 

Voor welke werknemers?

De werkgever geniet een forfaitaire doelgroepvermindering bij de indienstneming van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze, een begunstigde van het leefloon of een begunstigde van financiële maatschappelijke hulp.  De werknemer mag niet in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma van het hoger secundair onderwijs.  Daarenboven moet de werknemer een zekere periode uitkeringsgerechtigd werkloos zijn geweest of begunstigde van het leefloon of financiële maatschappelijke hulp.

Indien de werknemer jonger is dan 45 jaar moet hij :

 • ten minste 312 dagen werkloosheids- of wachtuitkeringen hebben genoten in het zesdagenstelsel of zich in een gelijkgestelde situatie bevinden, in de loop van de maand van de indiensttreding en de 18 kalendermaanden daaraan voorafgaand;
 • ten minste 624 dagen werkloosheids- of wachtuitkeringen hebben genoten in het zesdagenstelsel of zich in een gelijkgestelde situatie bevinden, in de loop van de maand van de indiensttreding en de 36 kalendermaanden daaraan voorafgaand.

Indien de werknemer 45 jaar is of ouder moet hij : ten minste 156 dagen werkloosheids- of wachtuitkeringen hebben genoten in het zesdagenstelsel of zich in een gelijkgestelde situatie bevinden, in de loop van de maand van de indiensttreding en de 9 kalendermaanden daaraan voorafgaand.

Hoeveel bedragen de vermindering van RSZ-bijdragen en de herinschakelingsuitkering?  Hoe lang kunnen zij verkregen worden?

De doelgroepvermindering bedraagt 1000 € per kwartaal en wordt toegekend van het kwartaal van aanwerving gedurende een bepaalde periode.  Deze periode varieert van minimaal 11 kwartalen, tot maximaal onbepaalde duur.  De duur van deze periode varieert naar gelang de leeftijd van de werknemer en de duur van de werkloosheid voorafgaand aan de tewerkstelling in het kader van SINE.

De werknemer kan ofwel een herinschakelingsuitkering van de RVA ofwel een financiële tussenkomst in het loon van het OCMW ontvangen. Deze tussenkomsten worden door deze instellingen aan de werkgever uitbetaald, en dit gedurende dezelfde periode als de RSZ-vermindering.  De herinschakelingsuitkering, respectievelijk financiële tussenkomst bedraagt maximaal 500 € per maand, maar nooit meer dan het nettoloon.  Zij wordt, in geval van deeltijdse prestaties, aangepast volgens een formule die deeltijdse prestaties aanmoedigt.

Aanvraagprocedure

De werkgever die de voordelen van SINE wenst te genieten, moet voorafgaandelijk een attest bekomen waaruit blijkt dat hij wel degelijk onder het toepassingsgebied van SINE valt. Dit attest wordt afgeleverd binnen een termijn van 45 dagen door:

Waals Gewest : 

Département du Développement Economique
Direction de l'Economie sociale
Place de la Wallonie 1, bât. 3
5100 Jambes
Tél. 081/33 43 80
Site : https://www.leforem.be/entreprises/aides-financieres-sine.html 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
Tel.  02/204 13 84
Site : http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be

Vlaams Gewest : 

Departement Werk en Sociale Economie
Afdeling Sociale Economie en Duurzaam Ondernement
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tél. : 02/553 06 22
Site : http://www.werk.be 

 

Een kopie van dit attest wordt door de werkgever overgemaakt aan de werknemer die het bij zijn aanvraag om herinschakelingsuitkering of financiële tussenkomst voegt.

Met het attest C63 SINE, te bekomen bij de RVA, kan de werknemer aantonen dat hij/zij aan de voorwaarden voldoet voor een tewerkstelling in het kader van SINE.  Dit attest is drie maanden geldig.

De werknemer wordt aangeworven bij gewone arbeidsovereenkomst, hetzij voor onbepaalde duur, hetzij voor bepaalde duur.  Het kan gaan om een voltijdse of een deeltijdse arbeidsovereenkomst.  Bij de overeenkomst moet een bijlage arbeidsovereenkomst SINE gevoegd worden, te verkrijgen bij de RVA.

De werknemer moet bij het begin van zijn tewerkstelling een aanvraag om herinschakelingsuitkeringen indienen bij zijn uitbetalingsinstelling of om financiële tussenkomst bij het OCMW.

Aanvraag en procedure erkenning inschakelingsbedrijven

Aanvraag

De werkgevers die op basis van artikel 1,§1 2°, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7,§1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen, erkend wensen te worden als inschakelingsbedrijf, dienen daartoe, hetzij bij aangetekend schrijven, hetzij langs elektronische weg, een aanvraag in te dienen bij de cel sociale economie binnen de POD maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie.

Deze aanvraag dient vergezeld te gaan van een dossier bestaande uit:

 1. het aanvraagformulier (te bekomen bij voormelde cel sociale economie)
 2. de statuten van het inschakelingsbedrijf
 3. een beschrijving van het project
 4. het aantal voorziene werknemers voor het project en hun arbeidsstelsel
 5. het aantal werknemers dat reeds binnen het project tewerkgesteld is en hun arbeidsstelsel
 6. een opgave van het personeel dat zal zorgen voor de omkadering van de moeilijk te plaatsen werklozen
 7. het engagement dat tijdens het eerste jaar volgend op de datum van erkenning minstens 30 procent van de in het kader van het project tewerkgestelde werknemers behoort tot de doelgroep, en minstens 50 procent vanaf het vierde jaar volgend op de erkenningsdatum
 8. kopie van de eventuele erkenningen als regionaal inschakelingsinitiatief

Verdere procedure.

Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvraag ontvangt de werkgever ofwel een bericht dat het dossier volledig is hetzij een verzoek om het dossier te vervolledigen.
In geval het dossier volledig is wordt dit doorgestuurd naar een specifieke commissie die beschikt over een termijn van veertig kalenderdagen om de Ministers een advies over het project te bezorgen.  De werkgever wordt door de administratie verwittigd vanaf wanneer deze termijn van veertig kalenderdagen begint te lopen.
Na ontvangst van het advies van de commissie beschikken de Ministers over een ter mijn van 15  kalenderdagen om een beslissing te nemen over de toekenning of een gemotiveerde weigering van de erkenning.
De beslissing van de Ministers wordt per aangetekend schrijven medegedeeld aan de werkgever.

Doelgroep.

Worden beschouwd als behorende tot de doelgroep:

 • De werknemers bedoeld in artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van de programmawet van 24 december 2002, betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen (de normale SINE-werknemers)
 • De werknemers die op de dag van de indienstneming uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn en uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn geweest gedurende tenminste 1560 kalenderdagen gedurende de 72 kalenderdagen daaraan voorafgaand.
 • De werknemers die op de dag van de indiensttreding rechthebbende zijn opmaatschappelijke integratie of financiële maatschappelijke hulp.

Evaluatie

In bijgevoegd document zijn enkele elementen ter evaluatie van de SINE-maatregel opgenomen.

Sociale inschakelingseconomie (PDF, 18 KB) 

Juridisch kader

 • Artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, ingevoegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 november 1996 (B.S. 31 december 1996)
 • Koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen (B.S. 5 juni 1999) gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 november 2001 (B.S 29 januari 2002) 19 december 2001 (B.S. 12 januari 2002) 4 december 2002 (B.S. 24 december 2002) 16 mei 2003 (B.S. 6 juni 2003) 21 januari 2004 (B.S. 2 februari 2004) 21 september 2004 (B.S. 1 oktober 2004) 13 februari 2005 (B.S. 23 februari 2005) 8 juli 2005 (B.S. 11 augustus 2005) en 10 maart 2008 (B.S. 3 april 2008)
 • Koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen (B.S. 6 juni 2003) gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 januari 2004 tot uitvoering van de hoofdstukken 1, 2, 3, en 7 van titel ii van de programmawet van 22 december 2003 (B.S. 2 maart 2004)
 • Ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 (B.S. 5 maart 1998) gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 juli 1998 (B.S. 5 september 1998) 2 maart 2001 (B.S.14 maart 2001) 3 februari 2003 (B.S. 11 maart 2003) en 12 oktober 2004 (B.S. 7 februari 2005)
 • Ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 (B.S. 9 juni 1999) gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 december 1999 (.BS. 12 mei 2000) 9 februari 2001 (B.S. 23 februari 2001) 7 maart 2002 (B.S. 16 juli 2002) 3 februari 2003 (B.S. 11 maart 2003) 8 januari 2004 (B.S. 12 maart 2004) 14 januari 2005 (B.S. 7 februari 2005)
 • Ministerieel besluit van 30 juni 2006 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 2006 (B.S. 19 juli 2006)
 • Ministerieel besluit van 4 mei 2007 tot bepa ling van de erkenningsprocedure van de inschakelingsbedrijven (B.S. 3 juli 2007)

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites