NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verklaringen terbeschikkingstelling voor 01/04/2007

Verklaringen van terbeschikkingstelling verricht vóór 1 april 2007


Principe

De werkgever die in België werknemers detacheert wordt vrijgesteld van het opstellen en bijhouden van de sociale documenten en het arbeidsreglement voorzien door de Belgische wetgeving gedurende de eerste 6 maanden van de terbeschikkingstelling voor zover twee voorwaarden zijn vervuld:

 • hij moet voorafgaand een verklaring van terbeschikkingstelling toezenden de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten ;
 • wat het aspect loon betreft, dient hij gedurende 6 maanden ten aanzien van de inspectiediensten een kopie van de documenten ter beschikking te houden die hij, ingevolge de vreemde wetgeving waaraan hij is onderworpen, moet bijhouden en die vergelijkbaar zijn met de Belgische documenten terzake, t.w. de afrekening en de individuele rekening.


De periode van 6 maanden loopt vanaf de begindatum van tewerkstelling van de eerste in België gedetacheerde werknemer.
De werkgever die voldoet aan voormelde twee voorwaarden zal derhalve gedurende de eerste 6 maanden van de detachering vrijgesteld zijn van het opstellen van een ganse reeks documenten voorzien door de Belgische wetgeving, te weten:

 • het personeelsregister, het speciaal register of het individueel document;
 • het aanwezigheidsregister;
 • de individuele rekening per werknemer;
 • het arbeidsreglement;
 • de afrekening bij elke definitieve betaling van het loon;
 • de arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van studenten;
 • de arbeidsovereenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders;
 • de arbeidsovereenkomst gesloten voor deeltijdse arbeid;
 • de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (enkel voor de werkgevers die niet onderworpen zijn aan de Belgische socialezekerheidsstelsels).

Na 6 maanden zullen de werkgevers die in België werknemers detacheren moeten worden beschouwd als in België gevestigde werkgevers en dienen zij bijgevolg de sociale documenten en een arbeidsreglement op te stellen en bij te houden conform de Belgische wetgeving.

De verklaring van terbeschikkingstelling


De verklaring van terbeschikkingstelling is een document dat informatie bevat betreffende de werkgever, de werknemer en de voorwaarden van de detachering. Zij moet door de werkgever per e-mail, per fax of per gewone brief worden toegezonden aan de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten en dit voorafgaand aan de detachering van werknemers in België. Deze zending dient te gebeuren volgens bijgaand model.

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten bevestigt vervolgens binnen de 5 dagen de ontvangst van de verklaring en deelt een registratienummer daarvan mee aan de werkgever per e-mail, fax of brief.
De tewerkstelling van in België gedetacheerde werknemers mag niet plaatsvinden voor de ontvangst van dit registratienummer.

In geval van wijziging van de gegevens vermeld in de verklaring, dient de werkgever onmiddellijk per fax, e-mail of brief een bijvoegsel bij de verklaring toe te zenden aan de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten volgens het beschikbaar model.

 • de detachering van een of meerdere nieuwe werknemers;
 • de vestiging van een of meerdere nieuwe werkterreinen;
 • wanneer het gaat om gegevens in verband met:
  • de werkgever en die betrekking hebben op de naam, de voornaam, de woonplaats of de firmanaam en de maatschappelijke zetel van de onderneming, de aard van de activiteit van de onderneming, het adres;
  • de wekelijkse arbeidsduur en de werkroosters;
  • het type van dienstprestaties verricht in het raam van de terbeschikkingstelling;
  • het begin en de voorziene duur van de terbeschikkingstelling;
  • de plaats waar de arbeidsprestaties worden geleverd;
  • de plaats waar de vergelijkbare documenten worden bijgehouden en bewaard.


Het bijvoegsel dient melding te maken van het registratienummer van de verklaring van terbeschikkingstelling.
Als de werkgever de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten niet inlicht omtrent de detachering van nieuwe werknemers in België, dan kan hij niet genieten van de vrijstelling van het bijhouden van sociale documenten voor die werknemers.
Elke briefwisseling of vraag over de verklaring van terbeschikkingstelling moet gestuurd worden naar de:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
Ernest Blerostraat 1
1070 Brussel
Belgie
Tel.: + 32 (0)2 233 47 57
Fax: +32 (0)2 233 48 29
E-mail: tsw.detachering@meta.fgov.be

Vergelijkbare documenten

Gedurende de periode van tewerkstelling van in België gedetacheerde werknemers

 • Gedurende de periode van 6 maanden vrijstelling van het bijhouden van sociale documenten:
  De werkgevers moeten ten aanzien van de bevoegde inspectiediensten een kopie bijhouden van de documenten die voorzien worden door de wetgeving van het land waar de werkgever is gevestigd en die vergelijkbaar zijn met de afrekening en de individuele rekening voorzien door de Belgische wetgeving. Deze documenten worden naar keuze van de werkgever bijgehouden:
  • hetzij op de arbeidsplaats waar de werknemer in België wordt ter beschikking gesteld;
  • hetzij op de Belgische woonplaats van de lasthebber of aangestelde van de werkgever.

Bij ontstentenis hieraan, zijn de werkgevers gehouden de afrekening en de individuele rekening op te stellen zoals voorzien door de Belgische wetgeving.
Het bijhouden van sociale documenten impliceert het regelmatig aanvullen en bijwerken van de documenten overeenkomstig de daarop toepasselijke wet.

 • Na afloop van de periode van 6 maanden vrijstelling van het bijhouden van sociale documenten:
 • De buitenlandse documenten die vergelijkbaar zijn met de afrekening en de individuele rekening moeten gedurende een periode van 5 jaar worden bewaard op de plaats die door de werkgever werd gekozen om ze bij te houden ten aanzien van de terzake bevoegde inspectiediensten;
 • De werkgever is ertoe gehouden de door de Belgische wetgeving voorziene sociale documenten op te stellen en bij te houden.


Na afloop van de periode van tewerkstelling van in België gedetacheerde werknemers


De werkgever moet het geheel van de vergelijkbare documenten alsook een inventaris daarvan per aangetekende brief toezenden of tegen ontvangstbewijs neerleggen bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens