NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Doorstromingsprogramma's

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Wat zijn doorstromingsprogramma's ?

Doorstromingsprogramma's zijn specifieke tewerkstellingprogramma's, bedoeld voor langdurig werklozen, opgericht door werkgevers uit de publieke sector in ruime zin, met de bedoeling deze langdurig werklozen de nodige werkervaring te laten opdoen teneinde hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren en hen gemakkelijker te laten doorstromen naar het regulier arbeidscircuit.

De activiteiten verricht in het kader van de doorstromingsprogramma's dienen tegemoet te komen aan collectieve maatschappelijke noden waaraan niet of niet voldoende wordt tegemoet gekomen  door de werkgevers uit het regulier arbeidscircuit.

De werkgevers die doorstromingsprogramma's oprichten kunnen bepaalde voordelen genieten, namelijk een vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen en een tussenkomst in het nettoloon van de werknemers (zie verder : voordelen voor de werkgevers)

NOTA : Voor wat de Vlaamse Gemeenschap betreft worden deze programma's WEP-plus projecten genoemd. 

Welke werkgevers komen in aanmerking.

 • De gemeenten;
 • De verenigingen en de agglomeraties en federaties van gemeenten;
 • De aan de gemeenten ondergeschikte instellingen;
 • De instellingen van openbaar nut die van deze gemeenten, verenigingen, agglomeraties en federaties van gemeenten afhangen;
 • De openbare centra voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.s)
 • De intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de verenigingen van centra voor maatschappelijk welzijn;
 • De provincies , de verenigingen van provincies en de aan de provincies ondergeschikte instellingen;
 • De Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de instellingen van openbaar nut die van de voornoemden afhangen;
 • De verenigingen zonder winstoogmerk en de andere niet-commerciële verenigingen.

Welke werknemers komen in aanmerking ?

Teneinde tewerkgesteld te kunnen worden in en doorstromingsprogramma dienen de werklozen aan de volgende voorwaarden te voldoen :

 • Uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn op het ogenblik van de aanwerving.
 • Op het ogenblik van de aanwerving ofwel :
  • indien zij minder dan 25 jaar zijn en niet beschikken over een diploma, getuigschrift of attest van het hoger middelbaar onderwijs  minstens sedert 9 maanden zonder onderbreking wacht of werkloosheidsuitkeringen genieten;
  • zonder onderbreking sinds tenminste twaalf maanden wachtuitkeringen genieten;
  • zonder onderbreking sedert tenminste 24 maanden werkloosheidsuitkeringen genieten.
   

Nota : In de praktijk weet men dat een werknemer aan de voorwaarden voldoet als hij beschikt over een attest C.200.3 afgeleverd door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. (zie formaliteiten voor de werkgever en voor de werknemer)

Voordelen voor de werkgevers.

Vermindering patronale sociale zekerheidsbijdragen.

De werkgevers die in het kader van een doorstromingsprogramma een werknemer aanwerven die voldoet aan de voorwaarden, genieten een vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op het loon van de werknemer. Deze verminderingen zijn echter verschillend naargelang de leeftijd en de werkloosheidsduur van de werknemer op het ogenblik van de aanwerving :

Uitkeringsgerechtigde periode   Forfait (€) en duur
(in kwartalen) (1)  
Leeftijd minder dan 45 jaar
 Jonger dan 25 jaar en 9 maanden wacht- of werkloosheidsuitkeringen (+ geen diploma, attest of getuigschrift van hoger secundair onderwijs)  1000 (5) en 400 (4)
 12 maanden wachtuitkeringen  1000 (5) en 400 (4)
 24 maanden werkloosheidsuitkeringen   1000 (9)

  

Leeftijd tenminste 45 jaar
Uitkeringsgerechtigde periode  Forfait (€) en duur
(in kwartalen) (1)  
12 maanden wachtuitkeringen  1000 (5) en 400 (8)
24 maanden werkloosheidsuitkeringen  1000 (13)

(1) Het eerste kwartaal is telkens het kwartaal van de indienstneming.

Toekenning van een integratieuitkering aan de werkloze aangeworven werknemer.

De werkloze aangeworven in het kader van een doorstromingsprogramma heeft gedurende zijn tewerkstelling recht op een integratieuitkering (betaald door de werkloosheid) die deel uitmaakt van het hem verschuldigde nettoloon.
Dit betekent dat de werkgever, in de praktijk, aan de werknemer enkel het verschil dient te betalen tussen het normale nettoloon en de aan de werknemer uitgekeerde integratieuitkering.

Deze integratieuitkering bedraagt :

 • 322,26 euro per maand indien de werknemer minstens vier vijfden tewerkgesteld is;
 • 247,89 euro per maand indien de werknemer minstens halftijds en minder den vier vijfden tewerkgesteld is.

Deze bedragen worden verhoogd met 49,58 euro per maand indien de betrokken werknemer een vrijstelling geniet wegens voldoende activiteiten verricht in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap.

De voormelde bedragen van 322,26 en 247,89 euro worden echter respectievelijk gebracht op 545,37 en 433,81 euro indien de werkloze woonachtig is in een gemeente met een hoge werkloosheidsgraad (minstens 20 % meer dan de gemiddelde werkloosheidsgraad van het Gewest).

NOTA : De voormelde bedragen worden in ieder geval altijd beperkt tot maximum van het aan de werknemer verschuldigde nettoloon.

Voordelen voor de werknemer.

De werknemer wordt aangeworven met een normale voltijdse of deeltijdse arbeidsovereenkomst.

De werknemer heeft recht op het normale loon  (zoals voorzien voor de sector van tewerkstelling en de uitgeoefende functie)

De in een doorstromingsprogramma tewerkgestelde werknemer is gedurende zijn tewerkstelling niet meer ingeschreven als werkzoekende, niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en niet meer in het bezit van een controlekaart als werkloze.

Indien de werknemer deeltijds tewerkgesteld is kan hij eventueel een inkomensgarantieuitkering genieten als deeltijds werknemer.

NOTA : De werknemer heeft wel recht op een integratieuitkering, maar in feite is dit een voordeel voor de werkgever, aangezien hij deze uitkering in vermindering brengt van het normaal door hem te betalen netto-loon.

Duur van de tewerkstelling.

De tewerkstelling in een doorstromingsprogramma is beperkt tot maximum 24 maanden, gedurende de beroepsloopbaan, of 36 maanden,  indien de werknemer geniet van een pwa-vrijstelling of woonachtig is in een gemeente met hoge werkloosheidsgraad.
Het betreft hier een soort "krediet" dat de werknemer eventueel kan uitputten bij verschillende werkgevers (in zoverre hij nog altijd aan de toelatingsvoorwaarden voldoet)

Formaliteiten voor de werkgever.

Erkenning van de projecten.

Zoals reeds vermeld dienen de activiteiten verricht in het kader van een doorstromingsprogramma tegemoet te komen aan collectieve maatschappelijke noden waaraan niet voldoende wordt tegemoet gekomen door het reguliere arbeidscircuit.

De door de werkgevers opgerichte projecten in het kader van de  doorstromingsprogramma's dienen dan ook erkend te worden door de bevoegde overheid.
Behalve wat betreft de federale projecten, gebeurt deze erkenning door de gewestminister bevoegd voor tewerkstelling.

Er dient op gewezen dat de verschillende Gewesten terzake elk een aparte reglementering opgesteld hebben, onder meer wat betreft de voorwaarden waaraan een project moet voldoen en welke administratieve procedure dient gevolgd. In sommige gevallen  voorzien deze reglementeringen ook nog aanvullende voordelen voor de werkgevers.

Informatie hieromtrent kan bekomen worden op de volgende telefoonnummers:

Voor het Vlaams Gewest : Gecofoon 0800/ 14187
Voor het Waals Gewest :  081/ 33 31 11
Voor het Gewest Brussel-Hoofdstad : 02/ 505 14 11.

Aanwerving van de werklozen.

De werkgevers die een werkloze wensen aan te werven in het kader van een doorstromingsprogramma nemen contact op met de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, ACTIRIS, Forem of Arbeitsamt).

Teneinde aangeworven te kunnen worden in dit stelsel dient de kandidaat-werknemer te beschikken over een attest C200.3, afgeleverd door de RVA. Dit attest vermeldt welk uitkeringsbedrag wordt toegekend, voor welke duur en welke RSZ-vermindering van toepassing is. Dit attest is drie maanden geldig.

De arbeidsovereenkomst dient afgesloten te worden met gebruikmaking van het formulier C201.3, te verkrijgen bij de RVA.

De aanvraag van de integratieuitkering gebeurt iedere maand met het formulier C78.3,  ter beschikking bij de RVA, eveneens in te vullen door de werkgever of bij middel van de elektronische Aangifte Sociaal Risico.

De aanvraag van de integratieuitkering dient ingediend te worden tijdens de duurtijd van het contract, en liefst zo spoedig mogelijk. De RVA. verwittigt de werkgever van de toegekende voordelen bij middel van een schrijven C202.3.

Formaliteiten voor de werknemer.

Teneinde in aanmerking te komen voor een tewerkstelling in het kader van een doorstromingsprogramma, dient de werkloze te beschikken over een attest C200.3, afgeleverd door het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, bevoegd voor zijn woonplaats.

Dit attest dient aangevraagd bij het werkloosheidsbureau bevoegd voor de woonplaats van de werkloze bij middel van het formulier C63.3, te verkrijgen bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of bij de uitbetalingsinstelling van de werkloze.

Indien de werkloze aan de vermelde voorwaarden voldoet zal hij een attest bekomen, C200.3, dat vermeldt dat de betrokken werkloze aan de voorwaarden voldoet om in een doorstromingsprogramma tewerkgesteld te worden. Dit attest vermeldt tevens de voordelen die de werkgever kan genieten.

Het voormeld attest blijft drie maanden geldig.

De arbeidsovereenkomst dient afgesloten met gebruikmaking van het modelcontract  C201.3.

Het verkrijgen van de integratieuitkering wordt aangevraagd bij middel van het formulier C109, met als bijlage een kopie van het contract C201.3 en zo mogelijk van het formulier C200.3.

De maandelijkse integratieuitkering wordt betaald na indiening iedere maand van het formulier C78.3 dat de controlekaart werkloze vervangt eveneens in te vullen door de werkgever.  Dit formulier dient ingediend bij de uitbetalingsinstelling van de werkloze.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites