NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Het huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement omvat ten minste de volgende punten:

 1. de nadere regels betreffende de plaats en het tijdstip van de vergaderingen;
 2. de naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werkgever vertegenwoordigen en de naam en voornaam van de gewone en plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen;
 3. de naam en voornaam van de voorzitter en, in voorkomend geval, van zijn plaatsvervanger;
 4. de nadere regels betreffende de taak van de voorzitter en de wijze waarop hij zich kan laten vervangen;
 5. de wijze waarop een punt kan worden ingeschreven op de agenda;
 6. de wijze waarop de leden worden opgeroepen voor de vergadering;
 7. de nadere regels betreffende het verloop van de vergaderingen;
 8. de nadere regels betreffende het vereiste aanwezigheidsquorum om rechtsgeldig te kunnen vergaderen en de wijze waarop wordt vastgesteld dat er een akkoord is;
 9. de wijze waarop inzage wordt verleend in de verslagen, adviezen en alle andere documenten die door de werkgever moeten worden ter beschikking gehouden van het comité;
 10. de wijze van bewaring en de termijn van bewaring van het archief van het comité en de nadere regels betreffende de inzage ervan door de leden van het comité;
 11. de nadere regels betreffende de aanduiding van de afvaardigingen bedoeld in de artikelen II.7-10 tot II.7-12 van de codex over het welzijn op het werk en de samenstelling van die afvaardigingen;
 12. de aard van de middelen, inzonderheid onder de vorm van een notitieboekje of een gelijkwaardig rapporteringmiddel die in toepassing van artikel II.7-20 van de codex ter beschikking worden gesteld van de leden van het comité;
 13. De nadere regels betreffende de contacten bedoeld in artikel II.7-17 van de codex;
 14. de nadere regels betreffende de voorbereidende vergaderingen en betreffende bijkomende vergaderingen;
 15. de wijze waarop, in voorkomend geval, deskundigen worden uitgenodigd;
 16. de wijze waarop het personeel wordt geïnformeerd over de agendapunten en de beslissingen van het comité;
 17. de procedure tot wijziging van het reglement.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens