NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Erkenningsvoorwaarden voor de werkgevers

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Erkenning als patroon = voorafgaande "keuring" door het PLC

Een werkgever kan pas een werknemersleerovereenkomst sluiten indien hij eerst door het PLC van zijn sector erkend werd als patroon.

De bedoeling van zo'n erkenning is dat dit PLC vooraf kan nagaan of in de onderneming van de werkgever wel voldoende faciliteiten aanwezig zijn om een of meer leerlingen op te leiden (voldoende gekwalificeerd personeel dat de leerlingen kan begeleiden, geschikte infrastructuur, aard van de activiteiten in de onderneming, stabiel sociaal klimaat,…).

Voorwaarden om als patroon erkend te kunnen worden 

Wie wordt erkend ?

Enkel natuurlijke personen worden erkend als patroon.

Is de werkgever een rechtspersoon, dan is de te erkennen persoon diegene die gemachtigd is de rechtspersoon te besturen en te verbinden (bv. de afgevaardigd bestuurder, de CEO,…).

Leeftijdsvoorwaarden

Als algemene regel geldt dat men minstens 25 jaar oud moet zijn om als patroon erkend te kunnen worden.

Sommige sectoren voorzien hierop een afwijking (bv. 23 jaar);  zie leerreglement van de sector waartoe de werkgever behoort.

Voorwaarden inzake beroepservaring 

De persoon die als patroon erkend wil worden moet minstens 7 jaar praktijkervaring hebben in het beroep waarin hij leerlingen wil opleiden (of laten opleiden).

Sommige sectoren voorzien hierop een afwijking (bv. 5 jaar);  zie leerreglement van de sector waartoe de werkgever behoort.

Beschikt de kandidaat-patroon niet over deze minimale beroepservaring (bv. omdat hij als afgevaardigd bestuurder nog nooit rechtstreeks betrokken geweest is bij de productie), dan is hij verplicht om voor het beroep waarvoor hij de erkenning vraagt een opleidingsverantwoordelijke aan te duiden en deze te laten erkennen door het PLC.

Vraagt een kandidaat-patroon een erkenning aan om leerlingen op te leiden in meer dan één beroep, dan is hij verplicht om voor elk beroep een opleidingsverantwoordelijke aan te duiden en te laten erkennen, behalve voor één, indien hij zelf in dat ene beroep voldoende praktijkervaring heeft en persoonlijk zal instaan voor de opleiding van de leerling(en) in dat beroep.

Andere voorwaarden

  • verblijf-/vestigingsplaats: een (kandidaat-)patroon moet zijn verblijfplaats in België hebben; is de werkgever een rechtspersoon, dan moet de maatschappelijke zetel hiervan in België gevestigd zijn;
  • gedrag: een (kandidaat-)patroon moet van onberispelijk gedrag zijn;
  • sociale wetgeving: de betrokken werkgever moet ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; bovendien moet hij in orde zijn inzake kwartaalaangiftes en betaling van socialezekerheidsbijdragen;
  • belastingen: de werkgever moet op dit vlak volledig in orde zijn;
  • opleiding: wie als patroon erkend wil worden, moet zich ertoe verbinden het opleidingsprogramma dat deel uitmaakt van elke leerovereenkomst strikt te volgen.

Is de werkgever een rechtspersoon, dan gelden de voorwaarden met betrekking tot vestigingsplaats, sociale wetgeving en belastingen voor de rechtspersoon.  De voor-waarden inzake onberispelijk gedrag en naleving van het opleidingsprogramma gelden voor de persoon die effectief als patroon erkend wordt.

Attestering van de voorwaarden:  verschilt naargelang de sector

De algemene wetgeving voorziet sinds 1998 geen verplichting meer om voornoemde erkenningsvoorwaarden te staven met officiële attesten (bv. uittreksel uit geboorteakte, getuigschrift van goed zedelijk gedrag, RSZ-attest, belastingattest,…).

Elke sector kan echter, via zijn leerreglement, opleggen dat sommige voorwaarden toch op officiële wijze geattesteerd moeten worden.  Meest courant zijn zo nog de RSZ- en belastingattesten; in een enkele sector (het vervoer (PDF, 166 KB)) worden ook nog getuigschriften van goed zedelijk gedrag gevraagd.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites