NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen van 55 jaar en meer

Beschrijving

Sommige oudere werklozen die het werk hervatten (als loontrekkende, statutair personeelslid of zelfstandige) kunnen een werkhervattingstoeslag ontvangen.  Deze werkhervattingstoeslag is een vergoeding ten laste van de RVA die wordt toegekend als aanvulling op het loon.

Werkhervatting als loontrekkende of als statutair personeelslid

De werkloze heeft bij een werkhervatting als loontrekkende of als statutair personeelslid recht op een werkhervattingstoeslag indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • minstens 55 jaar oud zijn;
 • werkloos zijn wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil;
 • minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen;
 • geen aanvullende vergoeding genieten of genoten hebben in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de werkhervatting niet in dienst geweest zijn van dezelfde werkgever of van de groep waartoe de werkgever behoort (behalve indien hij gedurende deze tewerkstelling reeds voldeed aan de voorwaarden om deze toeslag te kunnen genieten).

De toeslag wordt toegekend ongeacht het uurrooster (voltijds of deeltijds), het bedrag van het loon of het type van arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd, onbepaalde tijd, vervangingscontract, interim, Activa, …).
De werkhervattingstoeslag mag niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze of met uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, noch met de inkomensgarantie-uitkering (deeltijdse werknemer met behoud van rechten) of een onderbrekingsuitkering ( in het kader van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet).  De toeslag mag daarentegen uiteraard wel gecumuleerd worden met het loon bij de nieuwe werkgever.

De werkhervatting als zelfstandige

De werkloze die een zelfstandige activiteit in hoofdberoep aanvat, heeft recht op de werkhervattingstoeslag indien hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • minstens 55 jaar oud zijn;
 • werkloos zijn wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil;
 • minstens 20 jaar beroepsverleden bewijzen;
 • geen aanvullende vergoeding genieten of genoten hebben in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag;
 • actief zijn als zelfstandige in hoofdberoep in de maand waarvoor de toeslag gevraagd wordt;
 • bewijzen dat hij aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen;
 • zich ertoe verbinden tijdens de 6 maanden die volgen op periode van de tewerkstelling bij een werkgever, geen enkele prestatie als zelfstandige te leveren ten voordele of voor rekening van deze werkgever of van de groep waartoe deze werkgever behoort.

De werkhervattingstoeslag mag niet gecumuleerd worden met werkloosheidsuitkeringen als volledig werkloze of met uitkeringen in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, noch met de inkomensgarantie-uitkering (deeltijdse werknemer met behoud van rechten) of een onderbrekingsuitkering (in het kader van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet) of met een werkhervattingstoeslag als loontrekkende.

Bedrag en duur

Wanneer de hierboven vermelde voorwaarden vervuld zijn, dan heeft de werknemer recht op de werkhervattingstoeslag voor een onbepaalde duur; de toeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden, periode die dan telkens verlengd kan worden met 12 maanden en dit zolang de werkhervatting duurt. De werkhervattingstoeslag voor een onbepaalde duur bedraagt 197,93 € (brutobedrag, geïndexeerd op 1 december 2012). Indien de voorwaarde van 20 jaar beroepsverleden niet vervuld is, dan kent het bedrag van de toeslag een degressief verloop en wordt de toeslag voor ten hoogste drie jaar toegekend: 197,93 € gedurende het eerste jaar, 131,95 € gedurende het tweede jaar en 65,98 € gedurende het derde jaar.

Procedure

Een werkhervattingstoeslag moet aangevraagd worden bij de uitbetalingsinstelling: de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) of een van de drie syndicale organisaties (ACVABVV of ACLVB) aan de hand van het formulier C129bis, beschikbaar bij de RVA. De aanvraag moet uiterlijk gedurende de derde maand van de werkhervatting worden ingediend. Om verder de toeslag te blijven genieten, moet de werknemer zijn toestand bevestigen bij zijn uitbetalingsinstelling in de loop van de 11de maand van de werkhervatting. Wanneer de werkhervatting afloopt of wanneer er sprake is van verandering van werkgever, moet hiervan onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de uitbetalingsinstelling.

Bijkomende inlichtingen

 • bij uw uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsuitkeringen;
 • bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites