NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

blocintro reg problematiek

 • Wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (B.S. van 27/28 september 1948)
 • Koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden (B.S. van 28 november 1973)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 9 van 9 maart 1972 houdende ordening van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten nationale akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de ondernemingsraden (K.B. van 12 september 1972, B.S. van 25 november 1972)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 39 van 13 december 1983 betreffende de voorlichting en het overleg inzake de sociale gevolgen van de invoering van nieuwe technologieën (KB van 25 januari 1984, BS van 8 februari 1984).
 • Wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen (B.S. van 2 juli 1966), welke vervangen zal worden door de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen (B.S. van 9 augustus 2002) wanneer de uitvoeringsbesluiten van deze laatste wet gepubliceerd zullen zijn
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag (K.B. van 21 januari 1976, B.S. van 17 februari 1976)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement (K.B. van 25 juli 1985, B.S. van 9 augustus 1998)
 • Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen ter bevordering van de werkgelegenheid (zgn. 'Renault-wet', B.S. van 19 februari 1998)
 • Programmawet van 8 april 2003, Titel IV, hoofdstuk 1 betreffende de herstructureringen (B.S. van 17 april 2003)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 51 van 10 februari 1992 betreffende outplacement (K.B. van 10 april 1992, B.S. van 1 mei 1992)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder die worden ontslagen (K.B. van 20 september 2002, B.S. van 5 oktober 2002)
 • Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, aangevuld bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juni 1989 (B.S. van 15 augustus 1980, 13 augustus 1988 en 17 juni 1989)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen (K.B. van 16 januari 1975, B.S. van 31 januari 1975)
 • Koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 augustus 1993 en 12 februari 1998 (B.S. van 11 december 1992)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 tot invoering van een stelsel, loopbaanvermindering en vermindering van arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking (K.B. van 25 januari 2002, B.S. van 16 februari 2002)
 • Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (B.S. van 17 maart 2003)
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardigingen van het personeel der ondernemingen (B.S. van 1 juli 1971, niet algemeen verbindend verklaard)
 • Wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden (B.S. van 29 maart 1991)
 • Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (B.S. van 15 januari 1969)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens