NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Vermindering van sociale bijdragen - doelgroep herstructurering

Voorstelling

De vermindering voor de doelgroep herstructurering heeft tot doel de in het kader van een herstructurering ontslagen werknemers aan een nieuwe baan te helpen. Het gaat om een forfaitaire vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van de nieuwe werkgever en om een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van de werknemer.

Verminderingen voor doelgroepen hebben betrekking op sommige categorieën werkgevers en werknemers. Samen met de structurele verminderingen van de sociale bijdragen vormen zij de basis van de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale zekerheid.

Een vermindering voor doelgroepen kan worden gecumuleerd met een structurele vermindering maar diverse verminderingen voor doelgroepen kunnen onderling niet gecombineerd worden. De werkgever kan voor elke tewerkgestelde werknemer maar één enkele vermindering voor doelgroepen vragen.

Rechthebbende werkgevers en werknemers

De werknemer moet ontslagen zijn in het kader van een herstructurering van de onderneming. Om als een onderneming in herstructurering te worden erkend moet de onderneming beantwoorden aan precieze voorwaarden en een bijzondere procedure volgen:

Gaat de Minister op deze vraag in, dan erkent hij de onderneming gedurende een bepaalde periode als onderneming in herstructurering. Om beschouwd te worden als werknemer ontslagen in het kader van een herstructurering dient men:

  • ontslagen te zijn tijdens de geldigheidsperiode van de erkenning als onderneming in herstructurering;
  • en uiterlijk zes maanden na de effectieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst ingeschreven te zijn bij de tewerkstellingscel.

De inschrijving bij een tewerkstellingscel wordt automatisch aan de RVA doorgeven. Het werkloosheidsbureau van de RVA, bezorgt de betrokken werknemers dan een "verminderingskaart herstructureringen A". Met deze kaart kan een in het kader van een herstructurering ontslagen werknemer zich beter positioneren op de arbeidsmarkt. De werknemer heeft gedurende maximum acht kwartalen recht op een kaart.
Wordt de werknemer tijdens de geldigheidsperiode van deze kaart door een nieuwe werkgever in dienst genomen, dan kan hij of zij via de tewerkstellingscel aan het Werkloosheidsbureau van de RVA een "verminderingskaart herstructureringen B" vragen. Een nieuwe werkgever is een andere werkgever dan die welke in herstructurering is gegaan of een andere onderneming dan die welke tot dezelfde groep ondernemingen behoorden.

Een "verminderingskaart herstructureringen B" geeft recht op een vermindering van persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid. Ze is geldig vanaf de nieuwe indiensttreding tot het einde van het tweede kwartaal erop volgend. Elke werknemer heeft slechts recht op één verminderingskaart B.

Verminderingsbedragen

Tijdens de geldigheidsperiode van de kaart B (dus maximaal 3 kwartalen):

  • Kan de nieuwe werkgever onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een vermindering van RSZ-werkgeversbijdragen van 400 euro per kwartaal voltijdse tewerkstelling;
  • Krijgt de werknemer een vermindering van de persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid van 133,33 euro per maand voltijdse prestaties. Zijn of haar netto loon is aldus hoger.

De onderneming in herstructurering kan onder bepaalde voorwaarden van de RVA de terugbetaling bekomen van de kosten verbonden aan de outplacement van de ontslagen werknemer.

Procedure

De gegevens van de kaart B worden door de RVA automatisch doorgegeven aan de RSZ. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid berekent de verminderingen van sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte die de werkgevers naar deze instelling dienen te verzenden. Er is dus geen afzonderlijke of aparte procedure voorzien voor zover de betrokken werkgever en/of werknemer voldoen aan de criteria die recht geven op die verminderingen.

De werkgever die zijn verplichtingen inzake sociale bijdragen niet volledig nakomt of die beroep doet op zwartwerk, kan het recht op de verminderingen verliezen.

Meer informatie

U vindt meer informatie bij activerend beleid bij herstructurering onder het thema Herstructurering.

Bijkomende inlichtingen

  • Op de website van de RVA vindt u onder de rubriek 'Tewerkstelling' informatie over de verminderingskaarten herstructurering A en B.
  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u onder "Vademecum van de onderneming" meer informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
  • Bij uw sociaal secretariaat.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.
  • Bij het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor uw regio.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites