NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Structurele vermindering van sociale bijdragen

Voorstelling

De structurele vermindering van de sociale bijdragen vormt de basis van de federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid in het kader van de sociale zekerheid.

Alle werkgevers binnen de privé-sector en de overheidssector kunnen in principe die vermindering genieten, mits hun werknemers onder alle stelsels van de sociale zekerheid vallen. Aldus is het merendeel van de vastbenoemde en contractuele overheidsambtenaren evenals sommige personeelscategorieën uit de privé-sector (huispersoneel, occasionele werknemers,…) uitgesloten.

De formule voor de berekening van de vermindering is dezelfde voor arbeiders en bedienden.

De structurele vermindering stemt overeen met een forfaitair bedrag per kwartaal (van 400 tot 471 euro) dat varieert volgens het referteloon van de werknemers, de categorie waartoe de arbeidsplaats van werknemer behoort en de daadwerkelijke duur van diens arbeidsprestaties.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

  • categorie 1 omvat de werknemers die onderworpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid, en die niet tot de andere twee categorieën behoren;
  • categorie 2 omvat alle werknemers die tewerkgesteld zijn door een werkgever uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de Sociale Maribel geldt;
  • categorie 3 heeft betrekking op alle werknemers die tewerkgesteld zijn door de werkgevers die vallen onder het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen.

De vermindering wordt voor elke werknemer afzonderlijk berekend op basis van:

  • ten eerste zijn driemaandelijks referteloon;
  • vervolgens de categorie waartoe hij behoort;
  • ten slotte zijn driemaandelijkse prestaties (voltijds of deeltijds).

Naast de structurele vermindering kan de werkgever een doelgroepvermindering voor diezelfde werknemer genieten. Er zijn zes doelgroepen:

Het totaal van de verschillende verminderingen wordt geplafonneerd tot de patronale basisbijdragen in het kader van de sociale zekerheid.

Procedure

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) berekent de verminderingen van sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte die de werkgevers naar deze instelling dienen te verzenden. Er is aldus geen afzonderlijke of aparte procedure voorzien voor zover de betrokken werkgever en/of werknemer voldoen aan de criteria die recht geven op die verminderingen.

De werkgever die zijn verplichtingen inzake sociale bijdragen niet volledig nakomt of die beroep doet op zwartwerk, kan het recht op de verminderingen verliezen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij Werkgelegenheidsmaatregelen onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • Bij uw sociaal secretariaat.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites