NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gevaarlijke stoffen en preparaten (gebruik door de werknemers)

Voorstelling

Werknemers kunnen bij de uitvoering van hun werk blootgesteld worden aan gevaarlijke chemische agentia. Een risicoanalyse moet uitwijzen of er eventueel preventieve maatregelen moeten getroffen worden. Voor verschillende (categorieën van) gevaarlijke stoffen en preparaten werd een aparte regelgeving uitgewerkt:

Vaak worden er grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling gespecificeerd.

Transport en op de markt brengen

Voor meer informatie over het transport van gevaarlijke stoffen en preparaten kan u terecht bij de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is bevoegd voor de reglementering over het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen.

Meer informatie op deze site

Bij gevaarlijke stoffen en preparaten onder het thema Welzijn op het Werk vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.

Publicatie

De brochure "Gevaarlijke chemische producten – Reeks SOBANE-strategie: het beheer van beroepsgebonden risico’s" kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens