NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Huisarbeid

Voorstelling

Huisarbeid heeft in België altijd bestaan, zij het marginaal ten opzichte van de arbeid in de ondernemingen. Deze vorm van tewerkstelling vindt men bij handarbeiders maar ook in de tertiaire sector. Door de informatie- en communicatietechnologieën is een stijgende groei merkbaar van de huisarbeid in het kader van het telewerk. 


Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarbij in het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd, op regelmatige basis en niet incidenteel buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd met gebruikmaking van informatietechnologie.  

Huisarbeid en telewerk

Sinds 6 december 1996 valt de huisarbeid onder het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. De huisarbeider is op gelijke voet geplaatst met de andere werknemers, evenwel rekening houdend met de eigen kenmerken van huisarbeid omwille van het feit dat de werknemer zich niet in de lokalen van de onderneming bevindt.
In titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden de specifieke bepalingen gegroepeerd die van toepassing zijn op de huisarbeiders. Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op de telewerkers, namelijk de werknemers die informatie- en communicatietechnologieën gebruiken in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders.

Anderzijds sloten de sociale partners, verenigd binnen de Nationale Arbeidsraad, in 2005 de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 betreffende het telewerk af. Deze overeenkomst regelt het geheel van de specifieke regels inzake telewerk. De arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing binnen de ondernemingen van de privé-sector. Als gevolg daarvan zijn diverse bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten niet van toepassing op de telewerkarbeiders van de privé-sector en vallen die onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85.

Welzijn op het werk

De werkgever informeert de telewerkers over het beleid van de onderneming met betrekking tot het welzijn op het werk. De interne preventiediensten kunnen de werkplaats van de telewerker controleren, in samenspraak met de telewerker wanneer het om zijn domicilie gaat.  

Meer info op deze site

U vindt meer informatie over de huisarbeid en het telewerk onder de thema's Arbeidsovereenkomsten en Welzijn op het Werk.

Publicaties

De brochures "Telewerk en collectieve onderhandelingen", "Wegwijs in telewerk invoeren in een onderneming" en "Overleggids Deparis: Telethuiswerk - Reeks SOBANE-Strategie: beheer van beroepsgebonden risico's" kunnen besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens