NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Deeltijdse arbeid

Voorstelling

Het algemeen beginsel is dat de deeltijdse werknemers dezelfde rechten hebben als de voltijdse, maar dan in verhouding tot de duur van hun arbeidsprestaties.

De arbeidswetgeving kan zowel op de deeltijdse als op de voltijdse werknemers worden toegepast.

Er bestaat geen speciaal statuut voor de deeltijdse arbeid, maar er zijn bepaalde nieuwe modaliteiten bijgekomen die daarop van toepassing zijn.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst die voor deeltijdse arbeid gesloten wordt, moet voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk wanneer de werknemer met de uitvoering van zijn overeenkomst begint.

Dit geschrift moet vermelden welke deeltijdse arbeidsregeling en welk werkrooster overeengekomen zijn. Dat werkrooster kan veranderlijk zijn.

Een afschrift van de overeenkomst moet als bijlage van het arbeidsreglement van de onderneming bewaard worden.

Zo er geen schriftelijk gestelde arbeidsovereenkomst is, wordt de werknemer beschouwd als zijnde voltijds in dienst genomen.

Voor deeltijdse werknemers werd een minimumduur vastgelegd voor iedere arbeidsprestatie (3 uur), en een minimale wekelijkse arbeidsduur (1/3 van arbeidsduur van voltijdse werknemers). In bepaalde gevallen zijn er afwijkingen voorzien op deze grenzen.

Vervoerkosten

Wie deeltijds werkt, kan nu ook deeltijds sporen. De houders van een Railflex kunnen aanspraak maken op een bijdrage van de werkgever in de kosten van hun kaart, waarvan de toekenningsvoorwaarden dezelfde zijn dan die van de andere treinkaarten.

Feestdagen

De deeltijdse werknemer die tewerkgesteld is volgens een vast uurrooster, kan aanspraak maken op een loon voor de feestdagen waarop hij normaal zou gewerkt hebben overeenkomstig zijn arbeidsregeling, of voor de vervangingsdagen. De deeltijdse werknemer die tewerkgesteld wordt volgens een veranderlijk uurrooster heeft voor een feestdag die niet samenvalt met een activiteitsdag recht op de betaling van een loon dat volgens bijzondere regels berekend wordt.

Werkloosheid

Voor het vaststellen van de rechten op werkloosheidsuitkeringen is het van belang te weten of men, voor de toepassing van de werkloosheidsreglementering, beschouwd wordt als voltijdse werknemer of deeltijdse werknemer. In het laatste geval dient ook uitgemaakt te worden tot welke categorie van deeltijdse werknemers men behoort: deeltijdse werknemers met behoud van rechten, of vrijwillig deeltijdse werknemers.

De werknemer van wie de normale contractuele arbeidsduur overeenstemt met de maximale arbeidsduur die in de onderneming geldt krachtens wet, wordt voor de werkloosheidsreglementering geacht een voltijdse werknemer te zijn. De voorwaarde is dat zijn loon overeenstemt met dat verschuldigd voor een volledige werkweek in het bedrijf.

Alle andere werknemers worden voor de werkloosheidsreglementering als deeltijdse werknemers beschouwd, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen:

 • de deeltijdse werknemers gelijkgesteld met een voltijdse werknemer;
 • de deeltijdse werknemers met behoud van rechten;
 • de vrijwillige deeltijdse werknemers (alle deeltijdse werknemers die niet beantwoorden aan de voorgaande).

Enkel de deeltijdse arbeiders met behoud van rechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, bovenop hun loon een inkomensgarantie-uitkering krijgen van de RVA.

Meer informatie op deze site

Bij deeltijdse arbeid onder het thema Arbeidsovereenkomsten vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.

Bijkomende inlichtingen

 • In verband met de deeltijdse arbeid en de arbeidsreglementering:
  Bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever;
 • In verband met de deeltijdse arbeid en de sociale zekerheid:
  Bij het bureau van de Sociale inspectie;
 • In verband met de deeltijdse arbeid en de werkloosheid:
  Eerst bij de uitbetalingsinstellingen (Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of vakbond), vervolgens bij de werkloosheidsbureaus van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens