NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Studentenarbeid

Voorstelling

Studenten die tegen loon arbeidsprestaties verrichten voor rekening van een werkgever moeten dat doen in het kader van een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, conform aan de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

De studenten die een leerlingenstage in het kader van hun studies verrichten, zijn daarentegen niet onderworpen aan de wet op de arbeidsovereenkomsten.

Om de studentenarbeid in de beste omstandigheden te laten verlopen, moeten de student en de werkgever een aantal bepalingen inzake arbeidsvoorwaarden en welzijn op het werk naleven. Studentenarbeid heeft voor de jongere of voor zijn ouders ook een bepaalde weerslag op belastingen en sociale zekerheid.

Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten

Alle studenten kunnen een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten sluiten (van 15 jaar of meer die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht).

De studenten zijn onderworpen aan de algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomst. De wet voorziet niettemin enkele specifieke bepalingen voor de studentenovereenkomst.

Een schriftelijke overeenkomst moet worden opgemaakt en ondertekend uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding. Het betreft een overeenkomst voor bepaalde duur die een aantal verplichte vermeldingen moet bevatten.
De overeenkomst voor tewerkstelling van studenten kan een beding van proeftijd bevatten. De proeftijd duurt minimum 7 en maximum 14 dagen.

Zelfs als de student jonger dan 18 jaar is, kan hij eigenmachtig zijn overeenkomst sluiten en opzeggen en kan hij zelf zijn loon in ontvangst nemen behalve wanneer er vanwege de ouders of de voogd verzet is.

Arbeidsduur

In de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en in het arbeidsreglement moet de arbeidsduur duidelijk worden bepaald.

De normale maximum arbeidsduur is 8 uur per dag en 40 uur per week. In de privésector moeten alle werknemers, de studenten inbegrepen, een vermindering van de arbeidsduur tot 38 uren per week kunnen genieten. Voor sommige sectoren bestaan er ook andere afwijkingen.

De jobstudent beschikt over een contingent van 475 werkuren per jaar waarvoor een beperkte solidariteitsbijdrage verschuldigd is. Boven deze grens betalen ze de normale sociale bijdragen. Het is echter verboden te werken als jobstudent tijdens de lesuren of de schoolactiviteiten.
 

Arbeidsvoorwaarden

Om het loon van de student te bepalen, moet men weten hoeveel het minimumloon bedraagt dat vastgesteld is voor de bedrijfssector waarin hij werkt. Dit gebeurt door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten. Indien er in de sector geen specifieke loonregeling voorzien is, heeft de student recht op het gewaarborgd minimumloon, eventueel in verhouding tot zijn leeftijd. Dit gewaarborgd minimumloon is verplicht vanaf het moment waarop de student minstens 1 maand werkt.

Op de eerste werkdag moet de student een afschrift ontvangen van het arbeidsreglement, dat een verplicht document is. Bij het overhandigen van het arbeidsreglement moet de werkgever de student een bewijsschrift van ontvangst doen ondertekenen.

De reglementering aangaande de betaalde feestdagen is ook van toepassing op de studenten-werknemers.

Bescherming op het werk

Naast de bescherming die de arbeidsovereenkomst biedt, bevat de arbeidswetgeving nog een hele reeks andere voorschriften die het fysiek en sociaal welzijn van de student waarborgen (verplichte inlichtingen over veilig en gezond werken, inrichting van de werklokalen, gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, verbod om bepaalde werkzaamheden te verrichten, ...).

Buitenlandse studenten uit een land van de Europese Economische Ruimte

De buitenlandse studenten afkomstig uit een staat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de Belgische studenten, zelfs als ze geen onderwijs volgen in België of hier niet verblijven.

De Europese Economische Ruimte omvat de lidstaten van de Europese Unie, evenals IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Buitenlandse studenten uit een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte

De buitenlandse studenten afkomstig uit een land van buiten de Europese Economische Ruimte die studentenarbeid wensen te verrichten, moeten in België onderwijs met volledig leerplan volgen en een geldige verblijfsvergunning bezitten.

Opgelet: de buitenlandse student die voor het eerst in België aankomt tijdens de zomervakantie kan dus nog niet werken omdat hij hier geen onderwijs met volledig leerplan gevolgd heeft. 

Gedurende de kerst-, de paas- en de zomervakantie kunnen de buitenlandse studenten studentenarbeid verrichten. Zij zijn vrijgesteld van de verplichting een arbeidskaart te bezitten.

Voor arbeidsprestaties buiten de schoolvakanties wordt de arbeidskaart C toegekend aan de studenten die wettig in België verblijven en die in een onderwijsinrichting in België ingeschreven zijn voor het volgen van onderwijs met een volledig leerplan. De tewerkstelling mag niet meer bedragen dan twintig uren per week en moet verenigbaar zijn met hun studies.

Meer informatie

Op de pagina “Wegwijs in de studentenarbeid” vind je een reeks tips voor je studentenjob en links naar meer informatie op deze site en op andere overheidswebsites. 

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites