NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Dienstencheque-werknemer

Voorstelling

Het stelsel van de dienstencheques streeft naar de bevordering van buurtdiensten en -banen. Het creëren van arbeidsplaatsen en het bestrijden van zwartwerk zijn de doelstellingen.
De dienstencheque maakt het voor particulieren mogelijk een erkende onderneming te betalen voor hulp van huishoudelijke aard.

De werknemers

Voor de uitvoering van de door gebruikers gevraagde prestaties moet de erkende onderneming werknemers in dienst nemen.
In principe komt iedereen in aanmerking voor een tewerkstelling in het kader van de dienstencheques. Ingeschreven zijn als werkzoekende is niet noodzakelijk. De kandidaat voor een tewerkstelling in het kader van de dienstencheques kan een uitkeringsgerechtigde werkloze zijn, een persoon wiens werkloosheidsuitkering werd opgeschort of afgeschaft, de begunstigde van een leefloon, een deeltijdse werknemer, een persoon zonder werk die geen uitkering geniet of een zwartwerker.

De werknemer heeft een bijzondere arbeidsovereenkomst die de “"arbeidsovereenkomst dienstencheques" wordt genoemd. Deze arbeidsovereenkomst is een reguliere arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur, voltijds of deeltijds.

Een werknemer kan bij eenzelfde werkgever verschillende arbeidsovereenkomsten dienstencheques voor een bepaalde tijd sluiten, zelfs opeenvolgend, zonder dat dit het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd tot gevolg heeft. Deze mogelijkheid geldt echter slechts voor een periode van drie maanden. 

Net zoals voor de gewone werknemers worden de loonvoorwaarden in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques beïnvloed door de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn in het paritair comité waaronder de erkende onderneming ressorteert of door de overeenkomsten die worden gesloten op ondernemingsniveau.

De werknemer die werkt in het stelsel van de dienstencheques geniet sociale bescherming via de sociale zekerheid, net zoals een werknemer die tewerkgesteld is met een reguliere arbeidsovereenkomst.

Meer informatie op deze site

Bij arbeidsovereenkomst dienstencheques onder het thema Arbeidsovereenkomsten vindt u meer informatie.

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directies van het Toezicht op de Sociale Wetten die bevoegd is voor de werkgever.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens