NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid

 

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie op deze pagina gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

 

 

Voorstelling

In de loop der jaren kwam een brede waaier van uiteenlopende maatregelen tot stand om de werkloosheid te bestrijden en de werkgelegenheid in België een nieuwe dynamiek te bezorgen. Al deze maatregelen samen hebben mettertijd geleid tot een zekere wildgroei aan voorschriften die een klare kijk op de procedures en rechthebbenden vaak in de weg stond.

De vereenvoudiging van de banenplannen ging van start in 2004. De getroffen maatregelen moesten de aanwerving van werknemers bevorderen via een vermindering van de arbeidskosten.

De voorgestelde maatregelen in deze rubriek vallen alle onder de bevoegdheid van de federale staat. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om steunmaatregelen in het kader van de sociale zekerheid: vermindering van sociale bijdragen en activering van sociale uitkeringen, afhankelijk van de situatie waarin de werkgever en/of werknemer zich bevindt. Andere federale maatregelen van bijvoorbeeld fiscale aard worden hier niet besproken.

Ook de Gewesten ontwikkelen stimuli en maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid, krachtens de bevoegdheden die hen geheel of gedeeltelijk zijn toegekend. Daarbij kan het gaan om autonome maatregelen of gecombineerde maatregelen, die de impact van de federale maatregelen versterken.

Structurele vermindering en doelgroepenvermindering

De verschillende maatregelen tot vermindering van socialezekerheidsbijdragen werden geschrapt en vervolgens omgevormd tot een enkele maatregel, bestaande uit twee gedeelten:

  • Een algemene structurele vermindering van de patronale sociale lasten ten gunste van alle werkgevers en werknemers. Het bedrag ervan varieert volgens het referteloon van de werknemer.
  • Een bijkomende vermindering bovenop de structurele vermindering, naargelang van de doelgroep waartoe de werknemer en/of werkgever behoort. Het gaat om een forfaitair bedrag.

Voor eenzelfde arbeidsplaats is een cumulatie van de structurele vermindering met één enkele doelgroepvermindering mogelijk; de doelgroepenverminderingen kunnen echter niet onderling gecombineerd worden.

Doelgroepen

De vermindering geldt voor de volgende zes doelgroepen:

Procedure

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) berekent de verminderingen van sociale bijdragen op basis van de driemaandelijkse multifunctionele aangifte die de werkgevers naar deze instelling dienen te verzenden. Er is aldus geen afzonderlijke of aparte procedure voorzien voor zover de betrokken werkgever en/of werknemer voldoen aan de criteria die recht geven op die verminderingen.
De werkgever die zijn verplichtingen inzake sociale bijdragen niet volledig nakomt of die beroep doet op zwartwerk, kan het recht op de verminderingen verliezen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij werkgelegendheidsmaatregelen onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites