NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale bemiddeling

Voorstelling

Tot de opdrachten van de paritaire comités en subcomités behoren het voorkomen of bijleggen van geschillen tussen werkgevers en werknemers. Om deze opdracht te vervullen kan in de schoot van elk comité een verzoeningsbureau worden opgericht. Een dergelijk bureau is samengesteld uit de voorzitter, een secretaris en leden die worden aangewezen voor de helft onder de leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen en voor de helft onder de leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen in het comité.

Een geschil kan aanhangig worden gemaakt door de meest gerede partij. Een verzoeningsbureau kan zowel collectieve als individuele geschillen behandelen. In geval van akkoord kan het verzoeningsbureau een aanbeveling richten aan de partijen betrokken bij het conflict. Deze aanbeveling is niet bindend.

Om het voorzitter- of ondervoorzitterschap van de paritaire comités en subcomités waar te nemen en om sociale bemiddelingsopdrachten uit te voeren, bestaat er een korps van sociaal bemiddelaars. Zij oefenen hun ambt uit onder het rechtstreeks gezag van de minister van Werk.

De sociaal bemiddelaar verschijnt meestal ten tonele wanneer alle andere procedures in de schoot van de paritaire comités zijn vastgelopen. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een verzoeningsvergadering (met de woordvoerders ter voorbereiding van een CAO, tijdens een zitting van het verzoeningsbureau n.a.v. een concreet geschil), op verzoek van een betrokken partij, op eigen initiatief of in opdracht van de minister van Werk. De sociaal bemiddelaar kan de onderlinge communicatie tussen partijen verbeteren, "goede diensten" verlenen en niet-bindende voorstellen doen aan de betrokken partijen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie over collectieve conflicten en sociale bemiddeling onder het thema Sociaal overleg.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens