NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Borstvoedingspauzes

Voorstelling

De werkneemster heeft het recht om tijdens de werkdag haar kind borstvoeding te geven of de melk te laten afnemen.

Het recht op borstvoedingspauzes kan gelden tot 9 maanden na de geboorte van het kind. Een borstvoedingspauze duurt een half uur. De werkneemsters die tijdens een arbeidsdag minder dan 7,5 uur werken, hebben die dag recht op één pauze. Werkneemsters die 7,5 uur of langer werken tijdens een arbeidsdag, hebben die dag recht op twee pauzes (die in 1 of 2 keer kunnen worden opgenomen).

Om recht te hebben op die pauzes moet de werkneemster een akkoord sluiten met haar werkgever waarin is bepaald op welke tijdstippen de pauzes moeten worden genomen. De werkneemster moet ook maandelijks het bewijs leveren dat zij borstvoeding geeft. Dit bewijs moet geleverd worden door een attest van een consultatiecentrum voor zuigelingen of door een medisch attest.

Een werkneemster die gebruik maakt van het recht op borstvoedingspauzes geniet een ontslagbescherming. Deze bescherming houdt in dat de werkgever geen daad mag stellen om de dienstbetrekking eenzijdig te beëindigen vanaf het ogenblik dat hij op de hoogte werd gebracht van de uitoefening van het recht op borstvoedingspauzes tot het verstrijken van een maand die ingaat de dag volgend op het verstrijken van de geldigheid van het laatste attest of het laatste medisch getuigschrift, behalve om redenen die geen verband houden met de fysieke toestand als gevolg van de borstvoeding en/of het afkolven van melk. De werkgever moet deze redenen te bewijzen. Op verzoek van de werkneemster brengt de werkgever haar hier schriftelijk van op de hoogte.

Opmerking: De borstvoedingspauze is een onderbreking van de arbeidsovereenkomst en wordt niet vergoed door de werkgever. De werkneemster heeft wel recht op een vergoeding ten laste van de mutualiteit die 82% bedraagt van het laatste onbegrensde brutoloon.

Meer informatie op deze site

Meer informatie over de moederschapsbescherming is beschikbaar onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten of bij de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk die bevoegd is voor de werkgever.
 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens