NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Voorstelling

De werkgever treft, rekening houdend met de risicoanalyse, de nodige materiële en organisatorische maatregelen opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van de werknemers worden gesteld geschikt zijn om het werk onder optimale voorwaarden uit te voeren. 

De werkgever zorgt er voor dat de uitvoering van de werkzaamheden onder passende ergonomische omstandigheden gebeurt van op een daartoe geschikte werkvloer die zodanig ontworpen, geïnstalleerd en uitgerust is dat de veiligheid wordt gewaarborgd en dat doorgang mogelijk is zonder gevaar.
De organisatorische preventiemaatregelen hebben tot doel er voor te zorgen dat bij de keuze van elk arbeidsmiddel dat ter beschikking van de werknemers wordt gesteld voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, voorrang wordt gegeven aan de arbeidsmiddelen die gebouwd zijn overeenkomstig de bepalingen van de besluiten genomen in uitvoering van de communautaire (EU) richtlijnen die op deze arbeidsmiddelen van toepassing zijn, of bij ontstentenis van dergelijke bepalingen, overeenkomstig gelijkwaardige technische voorschriften. 

Ladders

Voor ladders, trapladders en platformladders bestaan er specifieke bepalingen. In principe is een ladder een toegangsmiddel tot een werkpost en dus geen werkpost op zich. Het gebruik van ladders zal dus zoveel mogelijk beperkt worden. Enkel wanneer het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is, mogen ze als werkpost worden gebruikt. Ladders moeten worden gebruikt zodat werknemers zich op een veilige manier kunnen vasthouden. Het dragen van lasten op ladders moet zoveel mogelijk beperkt worden.

Steigers

Wanneer een werkgever een steiger gebruikt, moet hij steeds een bevoegd persoon aanduiden die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft opgedaan voor het uitvoeren van taken als de preventie van valpartijen, de toepassing van veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, het waken over de toelaatbare belasting en het uitvoeren van de vereiste controles. Ook alle werknemers die werken op een steiger of meewerken aan de opbouw ervan moeten een opleiding volgen. De werkgever moet hiervoor zorgen. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de werkgever die een steiger monteert/demonteert, en hij die hem gebruikt om werken uit te voeren.

Het gebruik van steigers vereist het opstellen van verschillende documenten: een montageschema, een ombouwschema, een demontageschema, een berekeningsnota en een instructienota.

Meer informatie op deze site

Bij arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens