NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Arbeidsongevallen

Voorstelling

De preventie van arbeidsongevallen is één van de belangrijkste onderdelen van het welzijnsbeleid dat iedere werkgever dient uit te werken en toe te passen. De risico's waaraan de werknemers worden blootgesteld dienen te worden opgespoord en zo volledig mogelijk te worden uitgeschakeld. Dit dient onder meer te gebeuren door middel van een risicoanalyse en het nemen van de daaruit voortvloeiende preventiemaatregelen. Voor bijzondere arbeidssituaties, zoals bijvoorbeeld werkzaamheden op hoogte of in een hyperbare omgeving, moeten meestal specifieke preventiemaatregelen getroffen worden. De preventie van zware ongevallen vormt een afzonderlijk deel van de regelgeving.

De werkgever moet ervoor zorgen dat, wanneer er zich toch een arbeidsongeval voordoet, de eerste hulpverlening op een adequate manier voorzien wordt.

De interne diensten voor preventie en bescherming op het werk zijn verplicht een jaarverslag op te stellen met daarin onder meer een vermelding van de essentiële inlichtingen met betrekking tot de arbeidsongevallen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Zij zijn ook verplicht een maandverslag (voor kleinere ondernemingen een driemaandelijks verslag) op te stellen waarin informatie moet worden gegeven over de arbeidsongevallen, niet alleen van hun eigen werknemers maar ook van uitzendkrachten, van werknemers van werkgevers van buitenaf, en voor de bouwdirecties belast met de uitvoering, van de werknemers van de (onder)aannemers.

Aangifte van arbeidsongevallen

Wanneer er zich een arbeidsongeval voordoet in een onderneming moeten er verschillende maatregelen genomen worden. Zo moet de bevoegde dienst voor preventie en bescherming op het werk (interne of externe al gelang het geval) voor elk ongeval dat ten minste vier dagen arbeidsongeschiktheid veroorzaakt heeft, een arbeidsongevallensteekkaart opstellen. De inhoud hiervan wordt beschreven in bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Het formulier voor de aangifte van een arbeidsongeval mag deze steekkaart vervangen op voorwaarde dat de vereiste gegevens erop vermeld worden. Deze steekkaarten of formulieren moeten ten minste 10 jaar ter beschikking gehouden worden van de met het Toezicht op het Welzijn op het Werk belaste ambtenaren. Deze arbeidsongevallensteekkaart moet worden overgemaakt aan het Departement Medisch Toezicht van de externe dienst preventie en bescherming op het werk. Elk ongeval met ten minste vier dagen ongeschiktheid dient ook onderzocht te worden door de bevoegde dienst preventie en bescherming van de werkgever.

Arbeidsongevallen die aanleiding hebben gegeven tot de dood of de meeste ongevallen die een blijvend letsel tot gevolg hebben, moeten onmiddellijk aangegeven worden aan de bevoegde regionale directie van Toezicht op het Welzijn op het Werk. Dit dient gedaan te worden door de werkgever of door de persoon aangeduid in de afgesloten overeenkomst. Voor een uitzendkracht is dit altijd de inlener.

Indien er zich echter een ernstig ongeval (met dodelijke afloop, haast altijd wanneer er blijvende ongeschiktheid is, of met bepaalde tijdelijke letsels) voordoet, moet, naast voorgaande, de werkgever zijn bevoegde dienst voor preventie en bescherming op het werk onmiddellijk een omstandig verslag laten opstellen. Dit verslag bevat onder meer de identificatie van de slachtoffers en hun werkgevers, een gedetailleerde beschrijving van de plaats en de omstandigheden van het ongeval, de vastgestelde oorzaken, en de aanbevelingen van de bevoegde dienst preventie en bescherming, om herhaling van het ongeval te vermijden. Dit verslag, aangevuld door de werkgever, met zijn beslissingen om het ongeval te vermijden, het hieraan verbonden actieplan, en het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk over de oorzaken en de voorgestelde maatregelen, vormt het omstandig verslag dat binnen de 10 dagen bezorgd moet worden aan de met het Toezicht op het Welzijn op het Werk belaste ambtenaren.

Tevens dient de werkgever bij ernstige ongevallen onmiddellijk bewarende maatregelen te nemen zodat een gelijkaardig ongeval zich niet meer kan voordoen.

Voor bijzondere ongevallen zoals met uitzendkrachten, werknemers van werkgevers van buitenaf, of werknemers van (onder)aannemers, is er een bijzondere regeling uitgewerkt. Tussen de inlener, gebruiker, bouwdirectie belast met de uitvoering, en het uitzendbureau, de werkgever van buitenaf en de (onder)aannemer dient een overeenkomst afgesloten te worden over het onderzoek van het ernstig ongeval.

De aangifte van arbeidsongevallen bij de verzekeringsinstanties behoort niet tot de bevoegdheden van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Verzekering en vergoeding

De verzekeringen tegen arbeidsongevallen en de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongevallen behoren tot de bevoegdheid van de FOD Sociale Zekerheid en het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Statistieken

Gedetailleerde statistieken van de arbeidsongevallen zijn beschikbaar in de jaarverslagen van het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij arbeidsongevallen onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens