NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Jongeren op het werk

Voorstelling

De regelgeving bevat een aantal voorzieningen die de jongeren beschermen in verschillende aspecten van de arbeidssituatie. Vooral voor wat betreft de arbeidsduur en rusttijden en het welzijn op het werk zijn er specifieke bepalingen voor jongeren.

Werkende jongeren kunnen opgedeeld worden in verschillende categorieën; ze kunnen ook met verschillende arbeidsovereenkomsten tewerkgesteld worden. Het startbanenstelsel is er om jongeren zo vlug mogelijk aan bod te laten komen op de arbeidsmarkt. Jongeren die nog studeren kunnen tewerkgesteld worden met een overeenkomst in het kader van studentenarbeid. Ze kunnen ook een opleiding volgen in een onderneming in het kader van een leerovereenkomst. Voor jongeren die voltijds onderwijs volgen, maar werkervaring opdoen door middel van een stage (stagiairs), bestaat er een aparte regelgeving. In hun geval is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Werkgevers die voldoende jongeren tewerkstellen (in het kader van een startbaanovereenkomst), kunnen een vermindering van de sociale bijdragen genieten.

Verboden arbeid

Een reeks werkzaamheden is verboden voor jeugdige werknemers (van 15 tot 18 jaar), en beperkt voor jongeren tussen 18 en 21 jaar. Het gaat om ondergronds werk in mijnen, groeven en graverijen. Ook arbeid die hun krachten te boven gaat, hun gezondheid bedreigt, of hun zedelijkheid in gevaar brengt is verboden of beperkt. In de titel 3 betreffende jongeren op het werk van boek X van de codex over het welzijn op het werk wordt een opsomming gegeven van activiteiten die verboden zijn voor jongeren. Kinderarbeid (onder 15 jaar) is in principe altijd verboden.

Arbeidsduur en rusttijden

Jeugdige werknemers (tussen 15 en 18 jaar) mogen niet meer werken dan 8 uur per dag en 38 uur per week, ongeacht het aantal werknemers dat hen tewerkstelt. De tijd die ze besteden aan hun opleiding telt mee als arbeidstijd. De totale duur van hun opleiding en hun verrichte arbeid samen mag de wettelijke grenzen van de arbeidsduur niet overschrijden.

Wanneer jeugdige werknemers langer dan 4½  uur werken, hebben ze recht op een pauze van 30 minuten. Wanneer ze langer dan 6 uur werken, hebben ze recht op een rusttijd van 1 uur. Het interval tussen twee arbeidsprestaties moet minstens 12 uur bedragen.

In principe mogen jeugdige werknemers geen zondagsarbeid verrichten en niet werken op feestdagen. Ze hebben zelfs recht op een extra rustdag onmiddellijk voor of na de zondagsrust. Nachtwerk is voor hen verboden.

Vanaf 18 jaar worden jongeren beschouwd als normale werknemers voor wat betreft de arbeidsduur en de rusttijden.

Het welzijn van jongeren op het werk

De titel 3 betreffende jongeren op het werk van boek X van de codex over het welzijn op het werk moet het welzijn van de jongeren garanderen. Werkgevers worden verplicht een risicoanalyse uit te voeren die specifiek gericht is op jongeren. Door middel van deze analyse moet duidelijk worden aan welke fysische, biologische of chemische agentia de jongeren blootgesteld kunnen worden, welke de procédés en werkzaamheden zijn waarbij ze kunnen betrokken worden, en op welke plaatsen ze aanwezig kunnen zijn. Deze analyse moet uitgevoerd worden voor de jongeren met hun werk beginnen.

Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er wel degelijk een risico is, moet de werkgever passende preventiemaatregelen treffen. Hij moet gevaarlijk werk verbieden en er voor zorgen dat er een gepast gezondheidstoezicht voorzien wordt.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij jeugdige werknemers onder het thema Arbeidsreglementering, bij jongeren op het werk en stagiairs onder het thema Welzijn op het werk, bij studentenarbeid onder het thema Arbeidsovereenkomsten en bij jongeren inschakelen in het arbeidsproces onder het thema Werkgelegenheid.

Bijkomende inlichtingen

Over arbeidsovereenkomsten of de toepassing van de arbeidsreglementering op de leerlingen: bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten.

Over de sociale zekerheid: bij de FOD Sociale Zekerheid.

Over de fiscale aspecten: bij de FOD Financiën.

Over welzijn op het werk:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens