NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Kankerverwekkende en mutagene agentia

Voorstelling

Kankerverwekkende en mutagene agentia zijn een bijzondere categorie van gevaarlijke chemische agentia. Wanneer er enkel sprake is van ioniserende straling, is het koninklijk besluit van 20 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk niet van toepassing. Ook asbest wordt behandeld in een afzonderlijk koninklijk besluit. De algemene regel is dat blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia zoveel mogelijk vermeden moet worden. Dit is echter niet altijd mogelijk.

Uit een risicoanalyse moet blijken of er een risico (carcinogeen effect) is  voor  de gezondheid van de werknemers. Hierbij moet rekening gehouden worden met de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling die vastgelegd zijn. De risicoanalyse moet op gezette tijden herhaald worden (ten minste 1 maal per jaar), en elke keer wanneer de werkomstandigheden veranderen. De verslagen moeten bijgehouden worden voor de met toezicht belaste ambtenaren.

Maatregelen

Wanneer uit de risicoanalyse blijkt dat er een risico bestaat voor de werknemers, dan moet de blootstelling zo veel mogelijk vermeden worden. Dit kan gebeuren door:

 • het betrokken agens te vervangen;
 • te zorgen voor een gesloten systeem;
 • de blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

In elk geval mag de blootstelling de vastgelegde grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling niet overschrijden.

Wanneer er toch een kankerverwekkend of mutageen agens gebruikt wordt, moet de werkgever een aantal maatregelen treffen, zoals:

 • het beperken van de hoeveelheid agens dat aanwezig is op het werk;
 • het beperken van het aantal werknemers dat wordt blootgesteld;
 • het aanpassen van de arbeidsprocédés;
 • de verwijdering van de agentia aan de bron;
 • het treffen van collectieve beschermingsmaatregelen en/of het voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer de blootstelling niet met andere middelen kan worden vermeden;
 • het treffen van hygiënische maatregelen;
 • het voorzien van voorlichting en opleiding voor de werknemers;
 • de afbakening van gevarenzones.

Voor alle werknemers die worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene agentia moet een gepast gezondheidstoezicht voorzien worden.

Meer informatie op deze site

Bij kankerverwekkende en mutagene agentia onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende teksten.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens