NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Laboratoria

Voorstelling

De werkgever is verplicht de risico's voor de gezondheid van zijn werknemers te beoordelen. Dit houdt vaak in dat hij metingen moet verrichten van de blootstelling aan chemische agentia en een aantal fysische agentia.

De werkgever mag deze metingen zelf uitvoeren maar kan, in het geval hij hiervoor niet over de nodige kennis of apparatuur beschikt, een beroep doen op een erkend laboratorium. Het voordeel hiervan is dat deze laboratoria onder een toezichtregime vallen. Dit biedt een aantal garanties voor de klanten.

Naast de reglementair voorziene metingen kan de arbeidsgeneesheer of een lid van het comité voor preventie en bescherming op het werk, monsternemingen en analyses van chemische agentia, producten en materialen laten uitvoeren of controles van de blootstelling aan een aantal fysische agentia laten verrichten.
Het beroep op een erkend laboratorium is verplicht in geval van betwisting over de resultaten.

De erkenningen worden afgeleverd door de minister van Werk. De erkenningaanvragen voor deze laboratoria moeten worden gericht aan de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. Het onderzoek dat voorafgaat aan de erkenning wordt uitgevoerd door de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en van het Laboratorium voor industriële toxicologie, die nagaan of de aanvrager bekwaam is, beschikt over de vereiste wetenschappelijke apparatuur en lokalen, en volgens een kwaliteitssysteem tewerk gaat.

Meer informatie op deze site

Bij laboratoria voor de analyses van toxische stoffen op de werkplaats onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Publicaties

De brochure "Veiligheid en hygiëne in chemische laboratoria" kan besteld of gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens