NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Machines

Voorstelling

Machines en veiligheidscomponenten die op de markt gebracht worden moeten voldoen aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen beschreven in het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 (Belsgisch Staatsblad, 1 oktober 2008). Dit koninklijk besluit is een omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn over het op de markt brengen van machines (richtlijn 2006/42/EG). Het gaat om een economische richtlijn en legt de regels vast waaraan fabrikanten moeten voldoen voor het op de markt brengen van machines (CE-markering). Dit koninklijk besluit treedt in werking op 29 december 2009. Het heft het vorige koninklijk besluit Machines (5 mei 1995, BS 31 mei 1995) volledig op.

Voor alle machines en veiligheidscomponenten die op de markt gebracht worden moet een EG-verklaring van overeenstemming opgesteld worden van type IIA, respectievelijk IIC. Ook moet op elke machine de CE-markering aangebracht worden, niet op de veiligheidscomponenten. Dit is echter niet het geval voor machines zonder eigen doel of machines bedoeld voor inbouw of samenbouw, ook submachines genaamd. Deze laatste categorie machines dient wel vergezeld te zijn van een bijzondere EG-verklaring van overeenstemming (type IIB).

Vooraleer sommige als gevaarlijk beschouwde machines en veiligheidscomponenten in de handel gebracht mogen worden, moeten ze onderworpen worden aan een EG-typeonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde instelling.

Op een machine kunnen echter nog andere Europese richtlijnen van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld de laagspanningsrichtlijn, of de EMC-richtlijn. De CE-markering is dan een bewijs dat ook voldaan is aan deze andere richtlijnen.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens