NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Voorstelling

Wanneer gevaren niet kunnen uitgeschakeld worden aan de bron of niet voldoende kunnen beperkt worden met maatregelen op het gebied van arbeidsorganisatie of met collectieve technische beschermingsmiddelen, moeten er persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt.

Onder PBM wordt iedere uitrusting verstaan die door de werknemers wordt gedragen of vastgehouden en die hen beschermt tegen veiligheids- en gezondheidsrisico's. Alle accessoires en aanvullingen aan PBM worden ook beschouwd als PBM.

Risicoanalyse

De werkgever bepaalt, op basis van een risicoanalyse, de gevaren die aanleiding kunnen geven tot het gebruik van PBM. De titel 2 van boek IX van de codex over het welzijn op het werk betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bevat (in bijlage IX.2-1) een indicatief schema met een inventaris van de gevaren met het oog op het gebruik van PBM. Alle fysische, chemische en biologische risicofactoren zijn hierin opgenomen.

In ieder geval moeten de PBM voorzien in bijlage IX.2-1 ter beschikking gesteld worden bij de activiteiten of in de omstandigheden opgesomd in deze bijlage.

Verplichtingen voor de werkgever

De werkgever mag uitsluitend PBM ter beschikking stellen die voldoen aan de bepalingen in het KB van 31 december 1992 betreffende de fabricage van PBM. PBM die niet vallen onder het toepassingsgebied van dit KB, moeten vervaardigd zijn op basis van gekende en erkende goede praktijken.

De werkgever moet de PBM gratis ter beschikking stellen van de werknemers. Hij moet ook instaan voor het onderhoud, de reiniging en de vervanging ervan. Hij is verplicht de werknemers voldoende te informeren en hen instructies te verschaffen. Hiervoor moeten een informatienota en een instructienota opgesteld worden. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer een adequate opleiding krijgt, en eventueel een trainingscursus.

PBM tegen het vallen

Alleen een harnasgordel mag gebruikt worden in een valbeveiligingssysteem. Bovendien moeten de PBM tegen het vallen die niet blijvend bevestigd zijn en al hun accessoires om de twaalf maanden onderworpen worden aan een onderzoek door een Externe Dienst voor technische controles op de werkplaats. Ook wanneer deze PBM een val hebben gestuit moeten ze, net als PBM die blijvend bevestigd zijn, aan een controle onderworpen worden.

Meer informatie op deze site

Bij persoonlijke beschermingsmiddelen onder het thema Welzijn op het werk vindt u meer informatie en de regelgevende tekst.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens