NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitzendarbeid

Voorstelling

Uitzendarbeid is een vorm van wettelijk toegelaten tijdelijke arbeid. Er zijn drie partijen betrokken bij uitzendarbeid: het uitzendkantoor neemt een uitzendkracht (interim) in dienst en stelt deze ter beschikking van een gebruiker (de inlener). Het uitzendkantoor is de enige werkgever van de uitzendkracht. Wel wordt een deel van het werkgeversgezag overgedragen op de gebruiker (inlener).

Voor andere werkgevers dan uitzendkantoren is het in principe verboden om personeel ter beschikking te stellen en een gedeelte van het werkgeversgezag aan derden over te dragen (koppelbazen).

Uitzendkrachten worden volledig gelijkgesteld met andere werknemers, met alle rechten en plichten van de arbeidsreglementering. Zo heeft een uitzendkracht bijvoorbeeld recht op hetzelfde loon als een vaste werknemer en is in principe hun indienstneming van tijdelijke aard.

Uitzendkantoren zijn in België verplicht een voorafgaande erkenning te verkrijgen. De erkenningvoorwaarden en de te volgen procedure behoren tot de bevoegdheid van de verschillende gewesten.

Tijdelijke arbeid

Tijdelijke arbeid kan enkel uitgeoefend worden om de volgende redenen:

 • als vervanging voor een vaste werknemer;
 • om te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk;
 • om te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.

Dit tijdelijk werk is strikt gereglementeerd, en meestal moet een vaste procedure gevolgd worden.

Veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten

Uitzendkrachten moeten op dezelfde bescherming van hun veiligheid en gezondheid kunnen rekenen als de andere werknemers van een gebruiker.

De werkgever moet een aantal verplichtingen naleven:

 • geven van informatie over de risico’s verbonden aan de werkpost, de verplichtingen van de hiërarchische lijn, de opdrachten en bevoegdheden van de interne dienst, de wijze van uitoefening van het recht op een spontane raadpleging bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer,… ;
 • bezorgen van specifieke veiligheidsinstructies nodig om risico’s eigen aan de werkpost en arbeidsplaats te voorkomen;
 • nemen van nodige maatregelen opdat uitzendkracht aangepaste opleiding krijgt;
 • nagaan van de bijzondere beroepskwalificatie van de uitzendkracht;
 • nagaan of de uitzendkracht medische geschikt werd verklaard;
 • ter beschikking stellen van werkkledij of persoonlijke beschermingsmiddelen;
 •  …
   

De gebruiker moet de werkpostfiche bezorgen aan het uitzendbureau.

Voor iedere uitzendkracht die onderworpen is aan het gezondheidstoezicht, moet ook een centraal beheerd medisch dossier opgesteld worden.

Bepaalde werkzaamheden zijn verboden voor uitzendkrachten, in het bijzonder de afbraak en de verwijdering van asbest.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie bij uitzendarbeid onder het thema Arbeidsovereenkomsten en bij uitzendarbeid onder het thema Welzijn op het werk.

Bijkomende inlichtingen

Over de arbeidsreglementering:

Over de erkenning van uitzendbureaus:

 • Vlaamse Gewest:

Vlaams Subsidieagentschap WSE
Cel Erkenningen, Private arbeidsbemiddeling
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel
Tel: 02 553 39 42 
Fax: 02 553 44 22
E-mail: arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be
Website: www.vlaanderen.be/werk
 

 • Waalse Gewest:

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche
Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Direction de l'Emploi et des Permis de travail
Place de la Wallonie 1
5100 NAMEN
Tel : 081/33.43.26 - Fax : 081/33.43.22
e-mail: emploi@spw.wallonie.be - Web: http://emploi.wallonie.be 

 • Brusselse Gewest:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel economie en werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Kruidtuinlaan 20
1035 BRUSSEL
Tel : 02/204.17.40
Fax : 02/204.15.28

E-mail: werk.eco@mbhg.irisnet.be 

Website: http://werk-economie-emploi.brussels/nl-NL/ 

Over het welzijn van uitzendkrachten:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens