NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Welzijnsbeleid

Voorstelling

Elke werkgever moet een beleid voeren om het welzijn van de werknemers te garanderen. Dit welzijnsbeleid moet vastgelegd zijn in een dynamisch risicobeheersingsysteem. De basis van dit systeem is de risicoanalyse. Het is de bedoeling om preventiemaatregelen te ontwikkelen die in de eerste plaats risico's voorkomen, wanneer dit niet mogelijk is de mogelijke schade voorkomen, of tenslotte de potentieel mogelijke schade beperken. Deze preventiemaatregelen moeten vastgelegd worden in een globaal preventieplan, dat de werkgever opstelt in samenwerking met de dienst(en) voor preventie en bescherming op het werk en de leden van de hiërarchische lijn. Op basis van dit globale preventieplan moet ook een jaarlijks actieplan opgesteld worden.

Het is de taak van de werkgever om aan de leden van de hiërarchische lijn en aan de werknemers alle informatie in verband met de risico's en de preventiemaatregelen mee te delen. Ook moet hij hen de nodige informatie geven over noodprocedures (eerste hulp, brandbestrijding, evacuatie, …). Hij moet er eveneens voor zorgen dat er een programma wordt opgesteld dat de vorming van de werknemers en de leden van de hiërarchische lijn verzekert.

Naar aanleiding van de vaststellingen die gedaan werden bij de risicoanalyse, moet de werkgever een intern noodplan opstellen. Dit plan is gebaseerd op procedures die aangepast zijn aan gevaarlijke situaties en mogelijke ongevallen of incidenten die eigen zijn aan de onderneming of instelling. Ook de maatregelen die getroffen moeten worden in geval van ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen in het algemeen moeten vastgesteld worden in het kader van het welzijnsbeleid.

Meer informatie op deze site

U vindt meer informatie en de regelgevende tekst bij algemene principes betreffende het welzijnsbeleid onder het thema Welzijn op het werk.

Publicatie

De brochure "Het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 – Juridische reeks" kan gedownload worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens